Електронне наукове фахове видання "Теорія та методика управління освітою" випуск 2 (2009)

УДК 37.013(05)

ISSN 2310-2411

Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова Президії ВАК України № 2-05/2 від «27» травня 2009 р.

Внесений до переліку наукових фахових видань у галузі педагогічних наук

рішенням президії Вищої атестаційної комісії України

від 27.05.2009 р. № 21-05/2

ЗМІСТ:

Артюшина М. В УПРАВЛІННЯ  САМОСТІЙНОЮ РОБОТОЮ СТУДЕНТІВ НА ЛЕКЦІЯХ

Бабінець С. І. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ДІЯЛЬНОСТІ  ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Бєкірова Л.Е. МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ

Гораш К.В. ВПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ У СИСТЕМУ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА

Горіна О.Т. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Гуралюк А.Г. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИКІВ ДО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Дивак В. В. МОДЕЛЬ  РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ  КОМПЕТЕНТНОСТІ ДИРЕКТОРІВ ЗНЗ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Драч І.І. АКМЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Єльникова Г.В. ТЕХНОЛОГІЯ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Єльникова О.В. ФАКТОРИ СКЛАДАННЯ ШКІЛЬНОГО РОЗКЛАДУ

Зайченко О.І. ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКЕ УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ ОСВІТИ РАЙОНУ

Заставнюк О.О. АНАЛІЗ ІНСТРУМЕНТІВ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ

Зінчук Н. А. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ДО АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ

Зуб’як Р.М. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ

Карданова Т. С. УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Колпаков В.М. САМОУПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЛЮДИНИ: ТЕОРІЯ Й ПРАКТИКА

Куценко В.І КЛАСТЕРИЗАЦІЯ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ЛЮДИНООРІЄНТОВАНОЇ ПАРАДИГМИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ

Кушнір Є.Я. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ  ТЕХНОЛОГІЙ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ В ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ ІНТЕРНАТНОГО ТИПУ

Литвинчук І.А. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Медведь В.В. МОНІТОРИНГ МОТИВАЦІЙНИХ ПОТРЕБ ПРАЦІВНИКІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (НА ПРИКЛАДІ СЕВАСТОПОЛЬСЬКОГО ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ)

Мельник В.К. МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Меркулова С.І. ІННОВАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ПЕДАГОГІЧНОЮ ОРІЄНТАЦІЄЮ СТАРШОКЛАСНИКІВ

Мудра С.В. ЕКСПРЕС - ТЕХНОЛОГІЯ ВИЯВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ У АБІТУРІЄНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ” В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ДО РОЗВИТКУ ОСВІТИ

Онищук Л.А. ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДИРЕКТОРА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНОЮ ОСВІТОЮ ТА НАВЧАННЯМ

Подзігун А.М. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ РОЗМІЩЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ЛІЦЕЇВ У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ.

Приходькіна Н.О. ФЕНОМЕН ПОНЯТТЯ «ҐЕНДЕР» І ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ҐЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ У ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ

Романова Г. М. ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ ЯК ОСНОВА ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИКЛАДАЧАМИ ВНЗ

Свириденко Т.І. МОДЕЛЬ МОНІТОРИНГУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВНЗ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

Сергієнко Н.Ф. КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ

Хлєбнікова Т.М. ДІАГНОСТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ

Чернишова Є.Р ДИСЕМІНАЦІЯ ІННОВЦІЙНОГО ДОСВІДУ НАУКОВО- МЕТОДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Штомпель Г.О.   БОЛОНЬЯ – 2020: ВИЗНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙ, ПІСЛЯДИПЛОМНА І ВИЩА ОСВІТА В УКРАЇНІ