Електронне наукове фахове видання "Теорія та методика управління освітою" випуск 4 (2010)

УДК 37.013(05)

ISSN 2310-2411

Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова Президії ВАК України № 2-05/2 від «27» травня 2009 р.

Внесений до переліку наукових фахових видань у галузі педагогічних наук

рішенням президії Вищої атестаційної комісії України

від 27.05.2009 р. № 21-05/2

 

ЗМІСТ:

Бойченко Т.Є. Статеве виховання учнівської молоді України

Борова Т. Сутнісні характеристики формування людського капіталу у вищому навчальному закладі

Брусєнцева О.А. Впровадження інноваційних педагогічних технологій як складова розвитку вищої освіти в сучасних умовах

Буркова Л.В. Класифікація інновацій в освіті

Драч І.І., Станкевичус Л.В. Інтегрований підхід у процесі вивчення фахових дисциплін майбутніми бухгалтерами у ВНЗ I-II рівнів акредитації

Єльникова Г.В. Компетентнісний підхід до моделювання професійної діяльності керівника вищого навчального закладу

Єльникова О.В. Організаційні та дидактичні умови реалізації дистанційної форми навчання в інформаційних середовищах

Живюк І.А. Використання соціального сервісу Вікі у сучасній освіті.

Зайченко О.І. Шляхи розвитку державно-громадського управління в системі освіти

Калашнікова С.А. Технологія застосування компетентнісно-орієнтованого підходу для професійної підготовки керівників навчальних закладів

Колпаков В.М. Концептуально-понятійні основи кадрового забезпечення системи професійної освіти

Конюхова Н.А. Особливості організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів

Лапшина І.С. Підходи до добору показників моніторингових досліджень в управлінні районною освітньою системою

Линьова І.О. Компетентнісний підхід в основі професійної підготовки сучасних керівників загальноосвітніх навчальних закладів до інноваційної діяльності

Марчак О.О. Зміст та технологія підготовки керівника знз до громадсько спрямованого управління в закладі післядипломної педагогічної освіти

Олійник В.В. Деякі концептуальні ідеї методології управління освітою

Приходькіна Н.О. Ґендер як соціальний статус жінки-керівника в освіті

Рожнова Т.Є. Особливості моделювання управління професійно-технічним навчальним закладом в умовах інноваційних процесів

Романова Г. Стильові особливості проектування навчальних технологій викладачами вищих економічних навчальних закладів

Цой В.І. Инновационные критерии анализа управленческих ситуаций