Електронне наукове фахове видання "Теорія та методика управління освітою" випуск 6 (2011)

УДК 37.013(05)

ISSN 2310-2411

Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова Президії ВАК України № 2-05/2 від «27» травня 2009 р.

Внесений до переліку наукових фахових видань у галузі педагогічних наук

рішенням президії Вищої атестаційної комісії України

від 27.05.2009 р. № 21-05/2

 

ЗМІСТ:

Антощук С.В. ТЕХНОЛОГІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ ЗА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Бєкірова Л. ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ СПЕЦКУРСУ «ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

Бацуровська І. В. ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ КРЕДИТНО МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Блажко Л.В. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ ВИКЛАДАЧАМИ ІНСТИТУТІВ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Борошенко І.А. Ляхоцька Л.Л., ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ЗМІСТУ ЕЛЕКТРОННИХ НАВЧАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Воротнікова І.П. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАННЯ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ЗА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Гречаник О.Є. ДІАГНОСТИКА РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ АКМЕОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Гуралюк А.Г. ІНФОРМАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА ЙОГО МІСЦЕ У ПІДГОТОВЦІ КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Гуцол В.В., Коваленко О.О. МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ

Жогно Ю. П. МОТИВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ ПОБУДОВИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ В УМОВАХ ОЧНО-ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Звонарьова Л.В. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СЛУХАЧІВ

Короткова Л.І. ПРОБЛЕМИ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ШВЕЙНОГО ПРОФІЛЮ У ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ

Краснова О.І. МЕТОД ПРОЕКТУ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВНЗ

Кретович С.С. МОНІТОРИНГ РОЗВИТКУ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ ЯК ПРОБЛЕМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Ляхоцька Л.Л. САМОСТІЙНА РОБОТА У ВИЩІЙ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ

Луценко В. І. ДЕЯКІ АСПЕКТИ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В ДИСТАНЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Любченко Н. В. СТРУКТУРА, ЗМІСТ ТА ТЕХНОЛОГІЇ МОДЕЛІ КООРДИНАЦІЇ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Самойленко О. М. ЗАСТОСУВАННЯ РЕСУРСІВ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Самойленко О. О. МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ОСВІТНЬОГО WEB-ПОРТАЛУ В ЗАКЛАДАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Пойда С.А. ВИБІР ЗАСОБІВ УПРАВЛІННЯ САМОСТІЙНОЮ РОБОТОЮ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ

Ручинська Н. АНАЛІЗ СТАНУ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ МЕТОДИСТАМИ РАЙОННИХ МЕТОДИЧНИХ КАБІНЕТІВ

Титаренко О. І. ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЯК ФАКТОР ПРОДУКТИВНОСТІ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ

Чернишова Є. Р. РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ ЛЮДИНОЦЕНТРИЗМУ В ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СИСТЕМИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Фесік Л.І. ІСНУЮЧИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В УПРАВЛІННІ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ

Цебрій І.В. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ РАННЬОХРИСТИЯНСЬКИХ ПЕДАГОГІВ