ВІДБУЛОСЯ ПЛАНОВЕ ЗАСІДАННЯ РАДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ТА ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ВІДБУЛОСЯ ПЛАНОВЕ ЗАСІДАННЯ РАДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ТА ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

22 квітня 2024 року в ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України відбулося чергове засідання Ради із забезпечення якості освіти та освітньої діяльності (далі – Рада з якості), що пройшло у форматі онлайн-зустрічі під головуванням проректора з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків Наталії Муранової.

Під час засідання були розглянуті ключові питання порядку денного:

  • Про забезпечення необхідними ресурсами організації освітнього процесу за ОПП/ОНП, у тому числі самостійної роботи здобувачів вищої освіти ННІМП та БІНПО.
  • Про затвердження Програми інтернаціоналізації ДЗВО «Університет менеджменту освіти».
  • Про внесення змін до Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових, інших працівників ДЗВО «Університет менеджменту освіти».
  • Про результати акредитації освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти ННІМП.
  • Про внесення змін до Плану роботи ДЗВО «Університет менеджменту освіти» на 2024 р.

З ґрунтовними доповідями щодо забезпечення необхідними ресурсами організації освітнього процесу за ОПП/ОНП, у т. ч. самостійної роботи здобувачів вищої освіти ННІМП та БІНПО виступили заступник директора ННІМП Станіслав Чебоненко та вчений секретар БІНПО Олена Юденкова. Доповідачі чітко зазначили, що питання забезпечення якості освіти та якості надання освітніх послуг у їх інститутах є пріоритетним напрямом діяльності, яка ґрунтується на системі стратегічного планування, перманентного внутрішнього та зовнішнього моніторингу, самооцінювання та оцінювання замовниками освітніх послуг і роботодавцями, що реалізуються на всіх рівнях управління ННІМП і БІНПО.

Директором Центру міжнародного співробітництва та освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Світланою Грицай було представлено для обговорення й погодження Програму інтернаціоналізації ДЗВО «Університет менеджменту освіти» і Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових, інших працівників ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (нова редакція). Доповідачка зазначила, що Програма інтернаціоналізації Університету визначається як ключовий елемент «Стратегії розвитку ДЗВО «УМО» на 2023-2027 рр. та «Річного плану досягнень цільових показників діяльності Університету, процесу інтегрування у світовий і європейський освітній та науковий простір. Ця Програма включає кілька важливих напрямків, таких як: академічний обмін, міжнародне партнерство, розвиток освітньої і наукової діяльності, залучення іноземних громадян для здобуття вищої освіти та запрошення відомих науковців за програмами гостьових лекторів. Світлана Грицай зауважила, що в новій редакції «Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових, інших працівників ДЗВО «Університет менеджменту освіти» було враховано зміни щодо перетину кордону здобувачами вищої освіти чоловічої статі від 18 до 22 років, які є учасниками програм ЄС Еразмус+ та доповнено пунктами в новій редакції Положення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України» від 02 квітня 2024 року № 366 «Про внесення зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України».

Матеріали результатів акредитації освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти ННІМП та План заходів щодо усунення недоліків та подальшого удосконалення вище зазначеного ОПП були підготовлені та представлені гарантом освітньої програми, професором кафедри ПУПМ ННІМП Ією Дегтярьовою.Доповідачка ознайомила присутніх членів Ради з якості з особливостями проведення акредитації та зазначила, що 26 березня 2024 року на засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти прийнято рішення про акредитацію ОПП «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня строком до 01 липня 2029 року.

У ході обговорення питань Порядку денного даного засідання, членами Ради було ухвалено відповідні рішення  та порушено клопотання перед Вченою радою університету щодо розгляду відповідних внутрішніх документів.

Дякуємо всім членам Ради з якості, які прийняли активну участь у засіданні, що дозволило конструктивно обговорити питання порядку денного і прийняти рішення по важливим питанням забезпечення якості освіти та освітньої діяльності ДЗВО «Університет менеджменту освіти».