АКЦІЯ «ПЕРЕМОЖНІ ОБРІЇ ОСВІТИ»: ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІВ, НЕСКОРЕНИХ ВІЙНОЮ

АКЦІЯ «ПЕРЕМОЖНІ ОБРІЇ ОСВІТИ»: ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІВ, НЕСКОРЕНИХ ВІЙНОЮ

Центральний інститут післядипломної освіти (ЦІПО) ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПНУ, система неформальної освіти «Український відкритий університет менеджменту освіти» із введенням воєнного стану спрямували роботу на всебічну підтримку педагогів України з урахуванням нових умов.

Діяльність кожного закладу освіти, кожного керівника і педагога в умовах воєнного стану і в повоєнний період потребують трансформації, тобто, швидкої зміни усієї системи роботи, управління, безпекових заходів, організації освітнього процесу, застосування відповідних освітніх технологій.

З метою забезпечення трансформації професійного розвитку керівників закладів освіти і педагогів була започаткована акція «Переможні обрії освіти». Акція проводилася на волонтерських засадах додатково до запланованого плану-графіка.

Ми запропонували освітянам, нескореним війною, в ім’я перемоги і розвитку освіти у перспективі повоєнного періоду актуальні теми вебінарів, що сприяють швидкій адаптації до роботи в умовах небезпеки і невизначеності. Освітній процес забезпечували кафедри і відділи ЦІПО спільно з віртуальними кафедрами Українського відкритого університету післядипломної освіти (УВУПО). До акції «Переможні обрії освіти» були залучені установи-партнери Університету менеджменту освіти, Центрального інституту післядипломної освіти, а також окремі працівники інших закладів і установ освіти. Серед них Вища школа лінгвістична м. Ченстохова (Республіка Польща), Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПНУ, Інститут проблем виховання НАПНУ, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПНУ, Українська асоціація організаційних психологів та психологів праці.

Кожна родина, кожен заклад освіти навіть у часи важких випробувань війною орієнтуються на належний рівень освіти для дітей і молоді. Ключ до успіху – трансформація професіоналізму педагога. Крім того, акція надала психологічну підтримку педагогам, створила простір для професійного спілкування й обміну досвідом для гідної відповіді на виклики воєнного часу.

Акція «Переможні обрії освіти» тривала впродовж чотирьох місяців, з початку березня по кінець червня 2022р. Координатор проєкту – Т. Сорочан, директор ЦІПО ДЗВО УМО, д.пед.н., проф. Організацію освітнього процесу, науково-методичний супровід вебінарів акції здійснювали заступники директора ЦІПО Л. Карташова, д.пед.н., проф., Л. Оліфіра, к.пед.н., доц. Відповідна робота із визначення тематики вебінарів, добір спікерів і модераторів, управлінський супровід заходів провадилися завідувачами кафедр ЦІПО і віртуальних кафедр УВУПО З. Рябовою, д.пед.н., проф, О. Просіною, к.пед.н., доц., Т. Сорочан, д.пед.н., проф, О. Бондарчук, д.психол.н., проф, С. Антощук, к.пед.н., доц., Л. Карташовою, д.пед.н., проф, Л. Сергеєвою, д.пед.н., проф. Організаційний і технологічний супровід здійснювали завідувач навчального відділу Н. Гордієнко, к.психол.н. та завідувач відділу науково-методичного забезпечення відкритої освіти Т. Шеремет.

Тематика вебінарів віддзеркалювала напрями державної освітньої політики в період воєнного стану та запити педагогів. Актуальна і найбільш затребувана тематика вебінарів: «Психологічна підтримка особистості в умовах війни» (О. Бондарчук, д.психол.н., проф.), «Управілння закладом освіти в умовах воєнного стану» (Т. Сорочан, д.пед.н., проф.), «Цифровий двійник закладу освіти» (Л. Карташова, д.пед.н., проф., Т. Сорочан, д.пед.н., проф.), «Інформаційна безпека педагогічного працівника» (О. Самойленко, д.пед.н., доц.), «Особливості впровадження змішаного навчання в закладах фахової передвищої та професійної освіти в умовах воєнного стану» (І. Тарасюк, к.пед.н), «Особливості підготовки конкурентоспроможних фахівців у ЗП(ПТ)О в умовах воєнного стану» (Т. Стойчик, д.пед.н.), «Адаптивне управління закладом освіти в умовах воєнного стану» (З. Рябова, д.пед.н., проф.), «Вивчення освітніх потреб здобувачів освіти в умовах воєнного стану» (Т. Лукіна, д.пед.н., проф.), «Самоорганізація. Як ефективно управляти собою в умовах війни» (О. Просіна, к.пед.н., доц.), «Відновлення тілесно-емоційної гармонії засобами арт терапії» (М. Ілляхова, к.філос.н., доц.), «Форми і методи навчання учнів в умовах воєнного стану» (Ю. Шабала, ст.викладач), «Сервіси Google як ефективний ресурс для організації дистанційного навчання в кризових умовах» (Н. Гущина, к.пед.н., доц., Л. Кондратова, к.пед.н., доц.), «Організація соціально-педагогічного супроводу осіб з особливими потребами в умовах воєнного стану» (Р. Козенко, к.н. з держ.упр., доц), «Проблемно-ресурсний та індикативно-технологічний виміри інноваційних проєктів зараз та після перемоги» (М. Жук, к.філос.н., доц), «Емоційно-компетентнісне лідерство керівника в закладі освіти в умовах воєнного стану» (Н. Білик, д.пед.н., доц.).

Учасниками акції стали 5433 педагоги з усіх регіонів України, зокрема, по кафедрі психології управління/віртуальній кафедрі психології – 2159 слухачів, кафедрі філософії і освіти дорослих/віртуальній кафедрі андрагогіки – 1501 слухач, кафедрі професійної і вищої освіти/аналогічній віртуальній кафедрі – 770 слухачів, по кафедрі менеджменту освіти і права/віртуальній кафедрі управління – 543 слухачі, по кафедрі відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій/віртуальній кафедрі цифрових технологій – 239 слухачів. На підтримку акції науковим відділом Університету також було проведено науково-практичний вебінар «Академічна доброчесність у науково-освітньому просторі: правові, технологічні, морально-етичні аспекти» (І. Отамась, к.іст.н., доц.) – 221 слухач.

Усі учасники отримали сертифікати відповідно до Постанови КМУ від 21.08.2019 р. № 800 «Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ від 27.12.2019 р. № 1133).

За програмою акції проведено 34 вебінари за 26 темами. Як спікери, доповідачі, модератори в акції взяли участь 43 особи, з яких 24 є працівниками Університету членами віртуальних кафедр УВУПО, 17 – залучено з інших закладів і установ освіти, 2 – із Республіки Польща.

Учасники акції «Переможні обрії освіти» висловлювали щиру вдячність організаторам і спікерам акції «Переможні обрії освіти» за підтримку, створення умов для трансформації професійного розвитку, формування готовності до роботи в умовах воєнного стану.