БУДЬМО ПАРТНЕРАМИ У НАВЧАННІ Семінар-нарада з он-лайн трансляцією  «Віртуальна кафедра Українського відкритого університету післядипломної освіти: інновації у підвищенні кваліфікації»

БУДЬМО ПАРТНЕРАМИ У НАВЧАННІ Семінар-нарада з он-лайн трансляцією «Віртуальна кафедра Українського відкритого університету післядипломної освіти: інновації у підвищенні кваліфікації»

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» – визнаний лідер післядипломної освіти України. Якісна, інноваційна, доступна, відкрита освіта, що забезпечує безперервний особистісний і професійний розвиток кожного громадянина, сприяє його конкурентоспроможності на сучасному ринку праці, є стратегічною метою університету.

Міленіум дав старт поширенню технологій дистанційного навчання. Під керівництвом доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена (академіка) НАПН України В.В. Олійника було проведено масштабне наукове дослідження з проблем управління закладами освіти на основі інформаційних технологій, дистанційного навчання в системі післядипломної освіти як важливого напряму роботи з кадрами. Логічне продовження наукових розвідок в аспекті відкритої освіти дало поштовх до створення у 2010р. громадської організації «Консорціум закладів післядипломної освіти», а в 2016р. – Український відкритий університет післядипломної освіти (УВУПО).

Стратегічне завдання УВУПО – розвивати відкриту освіту, створити на цій основі систему безперервного професійного й особистісного розвитку фахівців у відповідності до світових, загальноєвропейських, державних вимог у сфері формальної, неформальної, інформальної післядипломної освіти і освіти дорослих у цілому.

Пріоритет діяльності УВУПО – підвищення якості у сфері освіти дорослих і післядипломної освіти, забезпечення на цій основі безперервності професійного й особистісного розвитку слухачів, їхньої конкурентоспроможності, а також авторитету, репутації, престижу закладів, установ і організацій формальної і неформальної освіти дорослих, післядипломної освіти.

11 березня 2020 року відбувся семінар-нарада «Віртуальна кафедра Українського відкритого університету післядипломної освіти: інновації у підвищенні кваліфікації», який проведено за спільної ініціативи ДЗВО «Університет менеджменту освіти» і ГО «Консорціум закладів післядипломної освіти». Модераторами заходу були Кириченко М.О., ректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти», член-кореспондент Національної академії наук вищої освіти України, доктор філософії, професор та Сорочан Т.М., директор Центрального інститут післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», виконавчий директор УВУПО, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України.

Учасниками семінару-наради були представники наукових установ, закладів післядипломної, вищої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої (коледжі, технікуми) загальної середньої освіти, установ культури, засобів масової інформації, органів місцевого самоврядування тощо. Усього у заході взяли участь понад 100 учасників, 25 з яких приєдналися дистанційно.

На семінарі-нараді відбулася презентація віртуальних кафедр, створених на основі кафедр Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО УМО. Основна дискусія розгорнулася навколо проблеми інновацій в освіті, а саме, забезпечення формальної і неформальної післядипломної освіти на платформі УВУПО, формування й основних напрямів діяльності його віртуальних кафедр. Відбувся продуктивний обмін досвідом партнерів УВУПО.

Було надано рекомендації щодо сприяння  розвитку віртуальних кафедр УВУПО як добровільних, віртуально-інтегрованих співтовариств вітчизняних та іноземних фахівців у певній галузі, творчих, соціально активних фахівців міжпредметної й трансдисциплінарної сфери, що створюється для проведення освітньої, наукової, науково-методичної та організаційної діяльності; про створення організаційно-педагогічних умов:

  • удосконалення змісту та технологій освітнього процесу з максимальним урахуванням вимог національного та світового ринків праці, запитів суспільства, стейкхолдерів, споживачів і замовників освітніх послуг;
  • забезпечення для слухачів вільного вибору змісту, термінів та технологій професійного та особистісного розвитку;
  • залучення на засадах партнерства провідних фахівців різних установ, галузей, спеціальностей до освітнього процесу, створення умов для інтеграції їхньої навчальної, наукової, методичної, організаційної роботи;
  • удосконалення системи організації самостійної роботи слухачів (інформальної післядипломної освіти) та наповнення цієї роботи якісно новим змістом;
  • запровадження системи моніторингу результатів післядипломної освіти, що відповідає європейським вимогам і забезпечує повноцінну реалізацію її основних функцій, передусім, мотивуючої.