Діяльність Ради молодих учених Університету

Діяльність Ради молодих учених Університету

25 вересня 2017  року відбулось засідання вченої ради УМО. На порядку денному одним із питань було розглянуто звіт про діяльність Ради молодих учених ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (доповідач – Швень Я.Л., голова РМУ, кандидат психологічних наук, доцент). РМУ – це добровільне професійне громадське об’єднання, створене з метою сприяння професійному і науковому зростанню молодих науковців Університету; реалізації їх наукових, культурних та соціальних інтересів і прав; пропаганди серед наукової молоді новітніх досягнень у галузі психологічної й педагогічної наук; організації науково-педагогічної, дослідницької та творчої діяльності молодих учених. Раду засновано 29 березня 2016 р.; у своїй діяльності керується Положенням про Раду молодих учених УМО.

Правління РМУ: голова – Швень Ярослава Леонідівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри філософії і освіти дорослих;  заступник голови – Самойленко Наталія Віталіївна, кандидат педагогічних наук; секретар – Діденко Марина Сергіївна, старший викладач.

Науково-організаційна підтримка: О. М. Отич, доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи і міжнародних зв’язків ДВНЗ УМО; науковий консультант – В. І. Маслов, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи; академічний куратор – О. Л. Ануфрієва, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач аспірантури і докторантури ДВНЗ УМО.

У складі Ради – представники УМО: молоді науковці (наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники, аспіранти) віком до 35 років у кількості 21 особа (13 осіб – науково-педагогічні працівники УМО, з них 8 – кандидати наук), 8 – аспіранти.

РМУ ДВНЗ УМО має свій логотип і слоган.

У соціальній мережі Фейсбук створено сторінку РМУ :
(https://www.facebook.com/groups/977751482260596/),

де систематично висвітлюється інформація про наукові заходи, матеріали наукового характеру, звіти про події тощо.

У 2016–17 рр. діяльність РМУ була спрямована на організацію і участь у масових наукових заходах з метою популяризації наукових ідей та обміну досвідом наукової роботи між молодими вченими. Зокрема, члени РМУ брали участь у низці міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій, у семінарах, круглих столах, а також були організаторами заходів із використанням різноманітних інноваційних форм навчання;  спрямовували  роботу на надання інформаційної підтримки; встановлення та підтримку професійних контактів з науковими молодіжними організаціями вищих навчальних закладів і наукових установ України (двох представників РМУ було делеговано членами Ради молодих вчених НАПН України – Я. Л. Швень, М. В. Ілляхову). 

Упродовж 2016–17 рр. РМУ стала організатором і співорганізатором 12 наукових заходів, зокрема: 5 конференцій, 7 креативних наукових заходів – 2  Оpen air, 2 семінарів (методологічний та англомовний науково-методичний), 2 майстер-класів, 1 воркшопу.

Так, у 2016 р. члени РМУ виступили співорганізаторами 2 конференцій:

- Студентська науково-практична конференція «Дні науки – 2016: наука і практика в професійній діяльності фахівців» (18 травня 2016 р.);

- Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти» (27 травня 2016 р.). Секція «Психолого-педагогічні умови професійного становлення і розвитку молодого науковця». На секції обговорювалися нагальні питання теорії і практики перспективних наукових досліджень, що здійснюються молодими вченими УМО. Зокрема, обговорювались проблеми мовної особистості молодого науковця (Я. Катюк), формування ціннісних орієнтацій сучасної молоді в умовах суспільно-політичних трансформацій (А. Вініченко), професійного розвитку молодого науковця на базі єдиного освітнього середовища (О. Самойленко).

Організовано креативні наукові заходи:

- науковий Open air (30 червня 2016 р.), де молоді науковці провели низку майстер-класів з метою наукового обміну досвідом: «Конгруентна комунікація в освітньому вимірі» (Я. Л. Швень), «Управління стресом» (Н. В. Коробко),  «Креативність та спонтанність як процеси самоорганізації наукового мислення» (М. В. Ілляхова);

- тематична дискусія «Методологія сучасних наукових досліджень: класичний і мультипарадигмальний підхід» (25 жовтня 2016 р.) (В. І. Маслов, доктор педагогічних наук, професор, науковий консультант РМУ та М. В. Ілляхова);

- он-лайн семінар «Розвиток професіоналізму молодих науковців у Німеччині» (25 жовтня 2016 р.) (Eugen Trost, аспірант Humboldt-Universität Berlin, О. О. Самойленко);

- майстер-клас «Акторська майстерність в діяльності викладача» для молодих науковців, аспірантів, науково-педагогічних працівників (16 листопада 2016 р.) (Михайло Щегельський, режисер, актор театру і кіно).

У 2017 р. члени РМУ стали співорганізаторами трьох конференцій:

- ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» (28 квітня 2017 р.). Секція «Реалізація професійного потенціалу науково-педагогічних працівників в умовах сучасного університету». На секції було представлено доповіді представників Рад молодих учених у кількості 10 осіб. Проблематика виступів була спрямована на висвітлення аспектів професійного навчання, дистанційного навчання, освітнього менеджменту тощо;

- науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь 2017: пріоритетні напрями глобалізаційних змін» (19 травня 2017 р.). Секція "Роль наукової молоді в розвитку сучасної освіти" була представлена 19 учасниками, з них – 10 є членами РМУ. Проблематика тем доповідей вирізнялась різноманітністю і була присвячена проблемам методології педагогічних досліджень, семантиці наукових текстів, науково-дослідній діяльності молодих науковців (зокрема проблемі інформаційного пошуку), розвитку професійно значущих і особистісних якостей фахівців, сучасним трендам в освіті і науці;

- ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти» (26 травня 2017 р.). Секція «Психолого-педагогічні чинники професійного розвитку молодого дослідника». На секцію РМУ було представлено 15 доповідей, з них 12 – безпосередньо членів РМУ, 3 – молодих учених інших освітніх закладів. Зміст доповідей стосувався підготовки фахівців (технології, умови зростання) і професійних якостей (професійної культури, конкурентноспроможності, творчого потенціалу, командної взаємодії, іншомовної та самоосвітньої компетентності).

Організовано креативні наукові заходи:

- воркшоп «Толерантність до різноманіття: не обмежуй свій світ» (16 травня 2017 р.) (М. С. Діденко, член РМУ, старший викладач, практичний психолог, експерт з упровадження «Політик рівності» на робочому місці);

- майстер-клас «Науковий пошук дослідника» (20 червня 2017 р.) (Tomasz Kuk, тренер ACC ICF (Міжнародна Федерація Коучингу), віце-президент у справах міжнародного співробітництва та викладач Вищої Лінгвістичної Школи м. Ченстохова і Dr. Tomasz Walasek, директор Центру застосувань інформаційних технологій Вищої Лінгвістичної Школи м. Ченстохова (Польща).

Наукові заходи в межах взаємодії із Радою молодих вчених НАПН України:

- IV англомовний семінар для науковців «Open Up! » (17 травня 2017 р.), який проводить Рада молодих вчених НАПН України. На семінар було делеговано голову РМУ Я. Л. Швень. На заході було презентовано результати колективної роботи молодих дослідників Інституту освіти дорослих НАПН України, які презентували досвід Німеччини, Австрії і Фінляндії щодо підтримки професійного зростання вчителів. Друга доповідь була представлена М. Дворник і стосувалась проблеми прокрастинації «Procrastination in everyday life»;

- Open air (21 червня 2017 р.), що проводився Радою молодих вчених НАПН України. Представника РМУ – М. В. Ілляхову – було делеговано як представника РМУ і спікера з майстер-класом «Креативні практики у науково-пошуковій діяльності».  Ключовим проблемним питанням майстер-класу, на яке молоді науковці разом шукали відповідь стало: «Як підвищити престиж науки?».

За підсумками роботи РМУ УМО надруковано три статті на шпальтах газет «Освіта» і «Педагогічна газета» і одну – розміщено в е-просторі:

 1. Катюк Я. Л. (Швень Я. Л.), Коробко Н. В. Об’єднання дає результат / Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик «Освіта» // Я. Л. Катюк, Н. В. Коробко. К.: Вид-во «Інтерекспресдрук», № 5-6 (5751-5752), 1-8 лютого 2017 р. С. 4.
 2. Катюк Я. Л. (Швень Я. Л.), Коробко Н. В. Діяльність Ради молодих учених у 2016 році / Педагогічна газета // Я. Л. Катюк, Н. В. Коробко. К.: Вид-во «Інтерекспресдрук», № 1 (257), січень-лютий 2017 р. С. 6.
 3. Швень Я. Л. Реалізація професійного потенціалу молодого вченого в умовах сучасного університету / Матеріали ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» // Я. Л. Швень [електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ppo.mk.ua/mod/page/view.php?id=3569

Підсумовуючи результати діяльності молодих дослідників, слід зазначити, що єдність наукової спільноти молодих науковців – запорука успіху команди, якою є Рада молодих учених ДВНЗ УМО.

Проблемою залишається проблема активізації і мотивації участі членів РМУ у спільній роботі.

Доповідачем було висвітлено також пропозиції щодо перспективних напрямів діяльності РМУ.

Так, за змістом доповіді, вчена рада УМО ухвалила:

 1. Інформацію «Про діяльність Ради молодих учених ДВНЗ УМО» схвалити.
 2. Продовжити роботу РМУ з організації масових наукових заходів з метою популяризації наукових ідей та обміну досвідом наукової роботи між молодими вченими вищих навчальних закладів та наукових установ НАПН України.
 3. Рекомендувати РМУ:
 4. Налагодити професійні контакти і культурні зв’язки з науковими молодіжними організаціями закладів післядипломної педагогічної освіти, вищими навчальними закладами і науковими установами України та укласти двосторонні угоди про співпрацю.
 5. Ініціювати створення осередку молодіжної наукової спільноти закладів післядипломної педагогічної освіти в межах УВУПО (з координаційним центром на базі УМО).
 6. У рамках науково-освітньої діяльності долучитись до роботи шкіл молодих учених УМО і УВУПО.
 7. Ширше представляти результати наукових досліджень молодих учених УМО на конкурсах науково-дослідних робіт, наукових і освітянських виставках.
 8. Активізувати участь молодих учених УМО в регіональних, загальнодержавних, міжнародних проектах, програмах і конкурсах на здобуття грантів, стипендій тощо.
 9. Активніше висвітлювати досвід діяльності РМУ у ЗМІ і соціальних мережах.