ІІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА: СУЧАСНІ ТРЕНДИ»

ІІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА: СУЧАСНІ ТРЕНДИ»

11–12 листопада 2021 року в Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України була успішно проведена ІІ Науково-практична конференція з міжнародною участю «Професійний розвиток в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди» (IІ Conference on professional development in the digitized society: current trends, PDDig–2021).

Конференція була організована на виконання Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України, Стратегії інтернаціоналізації НАПН України, Програми спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України, Стратегії розвитку ДЗВО «Університет менеджменту освіти» на період до 2024 р., Концепції цифровізації ДЗВО «Університет менеджменту освіти» на 2021-2023 роки та приурочена до Дня науки.

Мета конференції–узагальнити, презентувати та апробувати результати наукових досліджень і практичний досвід професійного розвитку фахівців в умовах цифровізації суспільства.

Установами-організаторами конференції виступили: Національна академія педагогічних наук України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Гуманітарно-природничий університет ім. Яна Длугоша в Ченстохова (Польща), Вища школа управління охороною праці в Катовіцах (Польща), Інститут економіки імені Паата Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі (Грузія), Хардинський університет (США), Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти».

Насичена змістовна програма конференції передбачала проведення пленарного засідання, роботу іміджевих суспільно затребуваних секцій та цікавих дискусійних панелей із актуальною проблематикою.

На пленарному засіданні науково-практичної конференції були розглянуті актуальні питання: інноваційний потенціал ДЗВО «Університет менеджменту освіти» у відкритому глобалізованому інформаційному суспільстві; закордонний досвід професійного розвитку для впровадження інновацій у вітчизняній вищій освіті; цифровий близнюк закладу післядипломної освіти як екосистема професійного розвитку; створення спільноти дослідників в онлайн-середовищі (заохочення участі в безпечному онлайн-просторі); формування культури безпеки у Вищій школі управління охороною праці в Катовіцах; цифрові тенденції для освіти в нинішній час та можливі тенденції в майбутньому; розвиток soft skills майбутніх фахівців цифрових технологій; особистісні індикатори професійного стресу працівників, які працюють дистанційно в умовах карантину через пандемію.

Слід відзначити значну кількість вітчизняних і зарубіжних науковців і практиків, які виступили із змістовними доповідями, презентували результати науково-дослідної роботи та оприлюднили власний досвід із проблем цифровізації науки і освіти. Панад 120 науково-педагогічних, педагогічних працівників, керівників закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, докторантів, аспірантів, здобувачів вищої освіти взяли активну участь в обговоренні актуальних проблем.

Із урочистим вітальним словом до учасників пленарного та секційних засідань науково-практичної конференції звернулися Петро Саух, академік-секретар Відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, академік НАПН України, доктор філософських наук, професор; Микола Кириченко, ректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор філософії, член-кореспондент Національної академії наук вищої освіти України та представники зарубіжних закладів освіти, що виступили співорганізаторами конференції.

Пленарне засідання науково-практичної конференції з міжнародною участю розпочалося із ключової доповіді ректора ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Миколи Кириченка «Інноваційний потенціал ДЗВО «університет менеджменту освіти» у відкритому глобалізованому інформаційному суспільстві», в якій наголошено, що «в умовах цивілізаційних викликів ДЗВО «Університет менеджменту освіти» акумулює великий академічний потенціал, адже це єдиний заклад вищої освіти в системі НАПН України, який діє як головний навчально-науковий, організаційно-методичний і дослідницький центр вітчизняної післядипломної педагогічної освіти, лідер освіти дорослих, провідний освітній заклад у державі щодо професійного розвитку керівних кадрів освіти, проведення інноваційних досліджень із проблем управління освітою, розвитку відкритої освіти та дистанційного навчання». Кириченко Микола Олексійович підкреслив, що «прогресивні ідеї та програми, спрямовані на реалізацію державної політики цифровізації, мають інтегруватися в національні, регіональні, галузеві стратегії і програми розвитку. Дистанційне навчання здобувачів вищої освіти та слухачів курсів підвищення кваліфікації під час пандемії COVID-19 актуалізувало використання сучасних технічних засобів, програмних продуктів, віртуальних платформ, систематичного вдосконалення вмінь організації інтерактивного навчання у віртуальному середовищі. Це зумовлює підвищення вимог до цифрової грамотності працівників та здобувачів освіти, необхідність неперервного професійного розвитку. Пріоритетним завданням Університету є формування інноваційного середовища підготовки, професійного й особистісного розвитку фахівців у системі формальної, неформальної й інформальної освіти завдяки модернізації форм і змісту їхнього навчально-методичного й наукового супроводу, активного використання можливостей відкритої освіти, системи мотивації особистісного і професійного розвитку». 

Важливі питання, що обговорювалися в ході виконання насиченої змістовної програми науково-практичної конференції, об’єднали в спільних розмислах та презентаціях кращого досвіду науковців і практиків п’яти секцій із актуальною проблематикою, а саме: управління професійним розвитком фахівців у цифровому просторі формальної і неформальної освіти; підготовка і професійний розвиток фахівців у цифровому двійнику закладу освіти; психологічна безпека учасників освітнього процесу у цифровому освітньому середовищі; підготовка управлінців соціально-політичного профілю в умовах цифровізації суспільства: гуманістичний аспект; розвиток Soft Skills педагогів закладів професійної, фахової передвищої та вищої освіти в умовах діджиталізації. Доповідачами на пленарному засіданні були науковці: професори Наталія Муранова, Тамара Сорочан, Олена Волярська, Олена Бондарчук, Микола Садовий; доценти Валерія Кудіна, Олена Трифонова, Мелінда Томпсон, Валентина Балахтар, Наталія ПінчукСкідмор Геррі та інші.

Наукова платформа конференції виступила унікальним місцем для творчої співпраці, плідного науково-освітнього й соціального партнерства представників різних галузей, обговорення й вирішення актуальних проблем розвитку післядипломної освіти, формулювання пропозицій до законодавства у галузі освіти дорослих, розгляду шляхів налагодження й зміцнення дієвої співпраці між науковцями і практиками.

Результативність науково-практичної конференції:плідне науково-освітнє й соціальне партнерство представників різних галузей; обговорення й вирішення актуальних проблем розвитку післядипломної освіти; формулювання пропозицій до законодавства в галузі освіти дорослих; розгляд шляхів налагодження й зміцнення дієвої співпраці між науковцями і практиками; об’єднання зусиль науковців, практиків, державних і громадських діячів щодо вирішення актуальних проблем використання інноваційних освітніх технологій у підготовці та професійному розвитку фахівців в умовах цифровізації суспільства, ефективного використання можливостей відкритої освіти з урахуванням сучасних трендів навчання й розвитку особистості ХХІ ст.; мотивація до проведення досліджень із актуальних проблем професійного розвитку фахівців в умовах цифрового суспільства, актуалізація проведення міждисциплінарних досліджень у галузі освіти, навчання та професійної підготовки.

За підсумками роботи науково-практичної конференції ухвалено резолюцію конференції та здійснюється підготовка наукового видання, в якому висвітлено основні наукові результати ‑ збірник матеріалів конференції «Професійний розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільства: сучасні  тренди».

Програмний комітет конференції, редакційна колегія наукового видання висловлюють подяку спікерам, модераторам, авторам, рецензентам, які взяли активну участь у роботі конференції та підготовці збірника матеріалів, і закликають вітчизняну й міжнародну науково-педагогічну спільноту до творчого впровадження в практичну діяльність провідних ідей та наукових результатів, оприлюднених на науково-практичній конференції. Презентований науковий доробок буде корисним для науково-педагогічних і педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, керівників закладів вищої освіти, методистів, слухачів курсів підвищення кваліфікації закладів післядипломної освіти, здобувачів вищої освіти; заохотить до поглибленого вивчення актуальних проблем професійного розвитку фахівців в умовах цифровізації суспільства; зміцнить авторитет закладів-учасників і сприятиме консолідації науково-педагогічної спільноти щодо виконання Стратегії інтернаціоналізації НАПН України, Програми спільної діяльності МОН та НАПН України; сприятиме інтеграції до європейського та світового освітньо-наукового простору; забезпечить визнання вітчизняних наукових результатів на міжнародному рівні.