МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ICTTE 2021. INTERNATIONAL CONFERENCE ON TECHNICS, TECHNOLOGIES AND EDUCATION»

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ICTTE 2021. INTERNATIONAL CONFERENCE ON TECHNICS, TECHNOLOGIES AND EDUCATION»

Науково-педагогічні працівники кафедри менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України на чолі з завідуючою кафедри, доктором педагогічних наук, професором З.В. Рябовою взяли участь у Міжнародній конференції з техніки, технологій та освіти ICTTE 2021, що відбулася в Ямболі, Болгарія.

ICTTE 2021 організовано Факультетом техніки та технологій Ямбола Тракійського університету Стара Загора, Болгарія. Співорганізаторами конференції є Ямболське відділення Спілки вчених Болгарії (USB), Балканське товариство текстильних інженерів (BASTE) та Академічне товариство комп’ютерних систем та інформаційних технологій Болгарії (AOKSIT).

Міжнародна конференція об’єднала дослідників, здобувачів освіти, та практиків із різних європейських країн для міжнародної презентації результатів своєї наукової роботи та обміну знаннями, інформацією та ідеями в освіті, науці та техніці.

Спираючись на наукові дослідження, зокрема, проведені в Гарвардському Університеті, Фондом Д. Карнегі, Стендфордським дослідницьким центром та в межах комплексного наукового дослідження Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університету менеджменту освіти» «Трансформація професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти» було презентовано доповідь «Формування Soft skills фахівців в умовах відкритої освіти». Авторами цієї наукової праці є завідувач кафедри менеджменту освіти та права ЦІПО З.В. Рябова, доцент кафедри Н.В. Любченко, професор кафедри В.В. Супрун та професор кафедри педагогіки, методики та менеджменту освітиУкраїнської інженерно-педагогічної академії Г.В. Єльникова.

Авторами пропонується у процесі опанування змістом освітньої програми застосовувати технологію консультативного інжинірингу, який пов’язаний з інтелектуальними послугами для проєктування процесу розвитку soft skills фахівця. Моделювання розвитку soft skills за технологією консультативного інжинірингу в умовах відкритої освіти забезпечує умови для особистого зростання та професійного становлення фахівців, а також формує у них спроможність складати гідну конкуренцію на ринках праці та освітніх послуг й сприяє реалізації їх потенціалу у професійній діяльності.

В умовах глобалізації та цифровізації саме відкрита освіта, як складна сучасна система здобуття знань, здатна до швидкого реагування на виклики і більшою мірою відповідає цілям інформаційного суспільства.

Освітній процес у відкритому університеті стає персонально спрямованим, зорієнтованим на професійні потреби та вимоги сучасного ринку праці. Умови навчання в Українському відкритому університеті післядипломної освіти (УВУПО) стають такими, що впливають на формування позитивної мотивації щодо освіти впродовж життя та прагнення до професійного самовдосконалення фахівця. Провідною особливістю відкритої освіти є те, що здобувач активний, переважно сам визначає, що, як, коли, де і в яких обсягах йому вивчати, обирає власну освітню траєкторію. Педагог виступає як коуч, який спрямовує та допомагає в опануванні змістом освіти. Основною характеристикою є самоорганізація, самодисципліна, вмотивованість та сформованість soft skills у того, хто навчається.

У контексті викликів сучасності, пов’язаних із COVID-19 в освіті, коли попит на набуття нових навичок збільшився, розвиток soft skills фахівців набуває нової значимості при організації дистанційної та гібридної роботи фахівців. Вищезазначене та коментарі, відгуки учасників конференції засвідчують актуальність та унікальність упровадження описаної Г.В. Єльниковою, З.В. Рябовою, Н.В. Любченко, В.В. Супруном технології розвитку soft skills в освітній процес.

Матеріали ICTTE 2021 після процесу експертної рецензії будуть опубліковані в журналі IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, що індексується в Web of Science.