Національна освіта у контексті сучасних пріоритетів культуровідповідності і європейськості

Національна освіта у контексті сучасних пріоритетів культуровідповідності і європейськості

Нещодавно у рамках  Першої міжнародноїспеціалізованої виставки «ЗНО – 2016. Освіта в Україні. Освіта за кордоном» відбувся круглий стіл-презентація книги «Націєжиттєтворчість освіти» за авторством дійсного члена НАПН України, доктора педагогічних наук, професора Георгія Філіпчука.

Академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України Нелля Ничкало представила організаторів і учасників круглого столу: Ларису Лук’янову– директора Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України;Миколу Нестерчука  – заступника відповідального секретаря Центрального правління Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка; Миколу Євтуха – академіка-секретаря відділення вищої освіти НАПН України; Сергія Паладійчука– начальника відділу організаційного регулювання науково-технічного розвитку департаменту науково-технічного розвитку Міністерства освіти і науки, та багатьох інших.

У сучасному освітньому середовищі актуалізуються проблеми оновлення змісту освіти на основі здобутків національної культури та європейського науково-освітнього досвіду. В умовах глобалізаційних процесів українська освіта, акумулювавши досягнення педагогічної наукової думки і практики, має потужний потенціал у напрямі інтелектуального, аксіокультурного, естетичного, морально-етичного розвитку особистості. Водночас етнокультурні цінності освіти мають екстраполюватись у європейське середовище з метою утвердження полікультурності, людиноцентризму, гуманістичних принципів, культурологічної та європейськи зорієнтованої парадигми в освітньому просторі України.     

Означені проблеми знаходять висвітлення у монографії доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена Національної академії педагогічних наук України, заслуженого діяча науки і техніки України Георгія Георгійовича Філіпчука «Націєтворчість освіти».

Вступне слово автора «Час культурних цінностей у вимірі «Педагогіки Зязюна» присвячене аналізу актуалітетів сучасної української освіти у контексті науково-педагогічної спадщини відомого вченого-педагога, доктора філософських наук, професора, академіка НАПН України, багаторічного директора Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих І. Зязюна. Г. Філіпчук, окресливши найвагоміші проблеми підготовки сучасного вчителя у контексті культуровідповідності та гуманістичності, дійшов слушного висновку щодо фундаментальних поглядів Івана Андрійовича на вчителя як на педагога-майстра, який має бути наділений здатністю виховувати «людину в Людині», високим рівнем педагогічної майстерності, національної самосвідомості, толерантністю щодо інших народів і культур.

В умовах сучасної аксіокультурної кризи ця ідея набуває актуальності у зв’язку з втратою в українському суспільстві поваги до вчителя, до його праці, негідним поціновуванням його особистісних і професійних якостей, неусвідомленістю його соціокультурної місії як носія національних, загальнолюдських цінностей, інтелектуального потенціалу народу.

Національно-культурна складова громадянської освіти, національна ідея як культурно-педагогічна парадигма, етнокультурологічний компонент освіти, загальнолюдські і національні цінності сучасної освіти, психолого-педагогічний чинник у творенні української і європейської ментальності – спектр цих проблем складають зміст розділів «Громадянсько-освітній контекст націєтворення» та «Європеїзм і освітня політика». Науковець глибоко переконаний, що у контексті сучасних євроінтеграційних процесів «необхідно правильно оцінити й визначити своє місце порівняно з європейськими країнами, адекватно окреслити коло головних невирішених проблем в освіті», що дозволить сформувати «на рівні суспільства ту культуру, а на рівні влади ту політичну волю, які стимулюватимуть розвиток людського потенціалу (капіталу) країни, її найголовнішого багатства».