ПРО ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ  ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

ПРО ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

29 січня 2020 р. відбулося чергове засідання Вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

На порядку денному розглянуто питання:

1. Про результати виконання завершених науково-дослідних робіт в УМО у 2019 році.

Доповідачі: керівники науково-дослідних робіт - доктор педагогічних наук, професор Тамара Михайлівна Сорочан; доктор педагогічних наук, професор Лариса Миколаївна Сергеєва; кандидат педагогічних наук, доцент Лариса Леонідівна Ляхоцька.

У 2019 р. в ДЗВО «УМО» завершено три науково-дослідних роботибез використання коштів державного бюджету терміном виконання січень 2017 р. - грудень 2019 р. на теми:

1). «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» (РК 0117U002380). Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України Т. М. Сорочан.

2). «Наукові засади управління якістю вищої освіти в контексті чинного законодавства України» (РК 0117U002379). Наукові керівники НДР: 2017 р. -15.09.2018 р. – М. О. Дей; 08.10.2018 р. - 26.02.2019 рр. – доктор юридичних, наук А. Ю. Ковальчук; 18.03.2019 р. - 31.12.2019 р. доктор педагогічних наук, професор Л. М. Сергеєва).

3). «Теоретичні та методичні основи впровадження технологій змішаного навчання в систему відкритої післядипломної освіти» (РК № 0117U002382). Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України Л. Л. Ляхоцька.

2. Фінансовий звіт УМО за 2019 рік та фінансовий план на 2020 рік.

Доповідач: головний бухгалтер Наталія Іванівна Бєлік.

Вченою радою затверджено фінансовий звіт за 2019 рік та схвалено фінансовий план на 2020 рік.

3. Про підготовку до державної атестації Університету в частині провадження наукової діяльності.

Доповідач: проректор з наукової роботи та цифровізації, член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Олег Михайлович  Спірін.

Проректор з наукової роботи та цифровізації О. М. Спірін проінформував членів Вченої ради про основні акценти в процесі підготовки до державної атестації Університету щодо провадження наукової діяльності згідно з «Методикою оцінювання наукових напрямів ЗВО під час проведення державної атестації ЗВО в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності (затвердженої наказом МОН України 12.03.2019 р. №338).

4. Про затвердження положення «Про академічну доброчесність у  ДЗВО  «Університет менеджменту освіти».

Доповідач: перший проректор - проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв'язків,  доктор педагогічних наук, професор Наталія Іванівна Клокар.

Положення про академічну доброчесність розроблено з метою розвитку вищої освіти  в Україні відповідно до національних пріоритетів і світових стандартів способом забезпечення та поліпшення якості вищої освіти і освіти дорослих в Університеті.

Положення спрямоване на забезпечення довіри до результатів навчання та наукових (творчих) досягнень здобувачами  вищої освіти,  слухачами курсів підвищення кваліфікації, науково-педагогічними, педагогічними працівниками на основі дотримання принципів і норм професійної етичної поведінки, високих стандартів в освітньому процесі та науковій (творчій) діяльності в Університеті, запобігання порушенням академічної доброчесності.

5. Різне