РЕАЛІЗАЦІЯ КЛАСТЕРНОГО ПІДХОДУ У БІНПО ЯК ОСНОВНОЇ ФОРМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ І ПАРТНЕРСТВА

РЕАЛІЗАЦІЯ КЛАСТЕРНОГО ПІДХОДУ У БІНПО ЯК ОСНОВНОЇ ФОРМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ І ПАРТНЕРСТВА

План роботи БІНПО на 2020 рік побудований за кластерним підходом як основною формою взаємодії і партнерства між усіма учасниками професійної спільноти. Напрямами освітніх кластерів кафедр і структурних підрозділів є: реалізація принципів полісферності, безперервності, багаторівневості, технологічності; забезпечення інтеграції ресурсів і потенціалів структурантів, що входять в освітній кластер; упровадження нових технологій навчання дорослих упродовж життя; забезпечення максимальної ефективності та продуктивності функціонування всієї системи в цілому й окремих її складників зокрема.

Яскравим прикладом реалізації кластерного підходу у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти як форми професійної взаємодії та партнерства стала відкрите заняття Бородіної Наталії Анатоліївни, доктора технічних наук, професора кафедри технології навчання, охорони праці та дизайну, сертифікованого експерта НАЗЯВО, з теми: «Сучасні стандарти з охорони праці».

Заняття пройшло 21 жовтня 2020 р. в дистанційному режимі з використанням технологій дистанційної освіти. Проте його вирізняє з-поміж традиційних занять декілька аспектів.

На заняття були запрошені колеги з інших закладів вищої освіти: професор Технічного університету «Метінвест політехніка», к.с-г.н., доцент; Заплатинський Василь Миронович, професор Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, доктор технічних наук, доцент; Карабін Василь Васильович, професор Криворізького національного університету, доктор технічних наук, професор; Лапшин Олександр Олександрович, професор Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», доктор технічних наук, професор; Чеберячко Сергій Іванович, доктор економічних наук.

На занятті були присутні 40 слухачів курсів підвищення кваліфікації категорії «старші майстри».

Крім того, тема відкритого заняття «Сучасні стандарти охорони праці» стала предметом відкритого обговорення, наукової полеміки серед запрошених експертів. Слухачі мали можливість ознайомитися з різними точками зору, різними підходами до однієї проблеми, із новітніми тенденціями, які прослідковуються в сучасних стандартах охорони праці, а саме: усвідомлення промислової безпеки, концепцією системи безпечної праці на підприємствах за ергономічним критерієм.

Під час заняття необхідно було сформувати завдання для слухачів, виконати це завдання та підвести підсумки спільної роботи. Результатом повинні бути сформовані навички формування на робочому місці безпечного середовища та уміння впроваджувати в їх професійну діяльність.

Під час семінарського заняття були визначені складники, з яких формується безпека праці, з урахування людського чинника і згідно із вимогами сучасних стандартів і їх адаптацією до міжнародних вимог. Також зазначено основні елементи усвідомленої промислової безпеки, яка є основою системи управління охорони праці організації.

Наталія Анатоліївна обґрунтувала важливість вирішення питання щодо організації безпечних умов праці, усвідомлення працівниками необхідності дотримання вимог цих умов та поведінки у  певних ситуаціях. Слухачі висловлювали свою думку та давали відповідь на конкретні запитання.

Розвиток закладів освіти інноваційного типу, які повинні відповідати вимогам сьогодення, зумовлюють пошук нових організаційних форм навчання і виховання, оновлення змісту освітнього процесу. Необхідність підвищення рівня освіти потребує розробки нової стратегії і тактики викладання.

Такий інноваційний крок у БІНПО вже зроблено.