РОБОЧА ЗУСТРІЧ АВТОРІВ УКРАЇНСЬКО-ЛИТОВСЬКОЇ МОНОГРАФІЇ «ГОРИЗОНТ ДУХОВНОСТІ ВИХОВАННЯ»

РОБОЧА ЗУСТРІЧ АВТОРІВ УКРАЇНСЬКО-ЛИТОВСЬКОЇ МОНОГРАФІЇ «ГОРИЗОНТ ДУХОВНОСТІ ВИХОВАННЯ»

Відповідно до Плану роботи НАПН України на 2018 рік 20 березня 2018 р. у залі засідань Президії НАПН України відбулась робоча зустріч авторів колективної монографії «Горизонт духовності виховання», яка стала п’ятою у рамках українсько-литовського проекту «Розвиток духовності виховання у глобалізованому світі».

Презентації циклу цих монографій з успіхом відбулися у Сеймі Литовської Республіки (2016, 2017); у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти НАПН України  (2017); під час IIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Професійна художня освіта і художня культура: виклики ХХІ століття» (Київський університет ім. Бориса Грінченка (2017); ХIІ Міжнародних науково-мистецьких читань пам'яті професора О. Рудницької (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (2014); І – ІІ Міжнародних науково-практичних конференцій «Мистецький освітній простір у контексті формування сучасної парадигми освіти» (Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка (2016-2017) та ін.

Ініціаторами робочої зустрічі, присвяченої підготовці нової – п’ятої – монографії циклу виступили Відділення вищої освіти НАПН України (академік-секретар П.Ю. Саух), ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (ректор М.О. Кириченко) та Український відкритий університет післядипломної освіти Консорціуму закладів післядипломної освіти (голова Ради ректорів (директорів) В.В. Олійник).

У заході взяли участь члени авторського колективу монографії: професор Литовського едукологічного університету Йонас Кевішас, директор Інституту проблем виховання НАПН України академік І.Д. Бех, директор Інституту духовного розвитку людини академік Г.П. Шевченко, члени-кореспонденти НАПН України В.М. Ткаченко та В.М. Хайруліна, науковці підвідомчих установ НАПН України і закладів вищої освіти з різних регіонів України – професори В.В. Рибалка, Г.П. Васянович, І.Л.Сіданіч, А.М. Растригіна, доценти Т.М. Стрітьєвич, Н.М. Флегонтова, Н.В. Павлик, С.Т. Репетій та інші співавтори монографії.

Модератором заходу стала проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв`язків ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України  О.М. Отич.

Відкрили робочу зустріч академік-секретар Відділення вищої освіти НАПН України П.Ю. Саух, ректор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України М.О. Кириченко та професор Литовського едукологічного університету Йонас Кевішас, які привітали учасників заходу і висловили свої ідеї стосовно концепції і побудови структури монографії.

Логіка структурування змісту монографій у циклі розгорталася від визначення сутності духовності і аналізу її проявів у людському суспільстві («Духовність у світі людини», 2009) – до усвідомлення впливу духовності виховання на формування духовності суспільства і його членів («Духовність виховання», 2012), виявлення духовного впливу виховного середовища на формування духовності учасників освітнього процесу («Контекст духовності виховання», 2014), аналізу історичного досвіду, сучасного стану та визначення перспектив розвитку духовності виховання в Литві і в Україні («Розвиток духовності виховання», 2016).

Монографія «Горизонт духовності виховання» присвячена розгляду феномену духовності як «якості особистості і як частини, чи навіть сутності виховного процесу у сьогоднішньому проблемному полі педагогічної науки та освітньо-виховних реалій» (О.В. Сухомлинська). При цьому духовність розглядається у взаємозв'язку з культурою як «духовним надбанням, осердям духовних цінностей, пов’язаних з внутрішнім вдосконаленням людини і самовдосконаленням, з її творчим розвитком» (О.В. Сухомлинська). 

Мета монографії «Горизонт духовності виховання» – забезпечуючи наступність зі змістом попередніх монографій, розкрити механізми та представити педагогічно цінний досвід перетворення духовних цінностей виховного середовища закладу освіти у процесі спільної діяльності вихователя і вихованця на духовні якості їхньої особистості; розробити змістове наповнення процесу формування духовності з позицій «смисложиттєвих християнських цінностей, які визначають зміст, якість та спрямованість людського буття і образ людський у кожному індивіді» (Л. П. Буєва, 1996).

Концептуальна ідея монографії полягає в тому, що розвитку духовності учасників виховного процесу сприяє їхня спільна діяльність щодо одухотворення виховного середовища, яка має здійснюватися на засадах людиноцентризму: дитиноцентризму («ідучи від дитини»), студентоцентризму. Таке одухотворення відкриває можливості студенту (учню) діяти як відповідальному суб'єкту і в освітньому, і в більш широкому соціальному середовищі, що є необхідною умовою виходу його за межі егоїстичних інтересів, особистої користі і зосередженості на моральній культурі людства, що, за І.Д. Бехом,  і є сутністю духовності.

Автори монографії були одностайні в тому, що розвиток духовності особистості можна представити як її рух до свого духовного ідеалу (духовного горизонту): чим ближче вона наближається до нього, чим більше розвиваються її духовні якості, тим більше вона усвідомлює свою духовну недосконалість і суб'єктивно відчуває, що від неї «віддаляється» горизонт духовного ідеалу.

Учасники робочої зустрічі відзначали, що проблема визначення «горизонту» духовності виховання пов'язана безпосередньо з проблемою взаємодії  духовного потенціалу людини з духовним потенціалом суспільства та екстраполяцією цієї взаємодії у духовну площину освіти як соціального інституту, де відбувається одухотворення створюваного суб'єктами освітнього середовища і трансформація його цінностей в їхній власний духовний світ.