РОЗШИРЕНЕ ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ФІЛОСОФІЇ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ ЦІППО ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»: ПІДВОДИМО ПІДСУМКИ ЗА І ПІВРІЧЧЯ

РОЗШИРЕНЕ ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ФІЛОСОФІЇ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ ЦІППО ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»: ПІДВОДИМО ПІДСУМКИ ЗА І ПІВРІЧЧЯ

Аналізуємо, здійснюємо фідбек, розставляємо акценти, плануємо роботу в найближчій і подальшій перспективах…

29 червня відбулось розширене засідання кафедри філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університету менеджменту освіти» Національної Академії педагогічних наук України. Участь у зібранні взяли: Микола Кириченко, перший проректор − проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, член-кореспондент Академії наук вищої освіти України, доктор філософії, Олена Отич, доктор педагогічних наук, професор, проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Тамара Сорочан, доктор педагогічних наук, професор, директор Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «УМО», професор кафедри. Також були присутні аспіранти кафедри, слухачі курсів підвищення кваліфікації (група завідувачів Р(М)МК(Ц); куратор-тьютор проф. Вікторія Сидоренко).

Завідувач кафедри, професор Вікторія Сидоренко підвела підсумки навчальної і науково-методичної роботи кафедри за І півріччя 2017 року. Серед пріоритетів діяльності кафедри визначено: активний зворотній зв’язок, мережеву взаємодію зі слухачами; зміст і мобільність як конкурентні переваги; розширення категорій слухачів та вихід у неформальну та інформальну освіту дорослих; маркетинг додаткових освітніх послуг; розроблення механізмів визнання результатів професійного розвитку педагогів упродовж життя тощо. Для здійснення науково-методичного супроводу професійного розвитку педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівних кадрів освіти було розроблено 5 освітньо-професійних програм підвищення кваліфікації, 59 робочих навчальних програми, 43 навчальних і 60 навчально-тематичних плани. Проведено методологічні семінари: «Когнітивні та креативні напрями діяльності науково-педагогічних працівників в умовах делібералізації» (лютий, доц. Марина Ілляхова), «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» (травень, модератор – зав. кафедри Вікторія Сидоренко).

Презентуючи здобутки кафедри за І півріччя, завідувач кафедри Вікторія Сидоренко представила мультимедійний комплекс «Про актуальне в методичній діяльності: думки й поради експертів (Аbout important in methodological activities: expert opinions and advice): авторський колектив / за наук. ред. проф. Т.М. Сорочан; загальна ред., упорядкування В.В. Сидоренко, М.І. Скрипник. К.: Агроосвіта, 2017. 950 с.», навчально-методичні посібники: 1. «Бібліографічний опис робіт науково-педагогічних працівників кафедри філософії і освіти дорослих / упорядники: В.В. Сидоренко, М.І. Скрипник. К.: ЦІППО, 2017. 62 с.; 2. «Курикулум підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників закладів освіти галузі знань 01 Педагогічна освіта: зб. робочих навчальних програм: авторський колектив / загальна ред. Т.М. Сорочан; наукова ред., упорядкування В.В. Сидоренко, М.І. Скрипник. К.: ЦІППО, 2017. 447 с.»; 3. «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р. м. Київ ⁄ редкол.: В.В.Сидоренко, М.І.Скрипник, Я.Л.Катюк. К.: Агроосвіта, 2017».

У червні 2017 року на базі кафедри філософії і освіти дорослих відкрито Віртуальну кафедру андрагогіки (Virtual Department of Andragogy,ВКА) як віртуальне кластерне наукове співтовариство андрагогів для впровадження в практику формальної і неформальної післядипломної освіти новітніх методик і технологій навчання дорослих, підготовки висококваліфікованих фахівців для системи освіти дорослих, а також упровадження результатів досліджень у практичну діяльність інституцій післядипломної педагогічної освіти. На вчених радах ЦІППО і «Університет менеджменту освіти» затверджено пакет технічної документації, відкрито сайт Віртуальної кафедри андрагогіки українською та англійськими мовами.

Доцент кафедри Андрій Єрмоленко проаналізував показники виконання плану курсів підвищення кваліфікації за І півріччя 2017 року, набір контингенту по кафедрі на 2018 рік, зокрема набір на авторські й тематичні курси.

Доцент кафедри Марина Скрипник окреслила здобутки наукової роботи кафедри з теми «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» (І етап – діагностично-пошуковий), визначила напрями подальших наукових пошуків: розроблення й апробацію варіативних освітніх моделей підвищення кваліфікації з урахуванням запитів і потреб замовників; розроблення термінологічного словника та діагностичного інструментарію дослідження професійного розвитку фахівців, адекватних сучасним можливостям освіти дорослих та потребам ринку праці в освіті; поширення результатів наукових досліджень в умовах реалізації основних концептів нової української школи тощо.

Інформаційний простір кафедри визначено як відкриту систему, функціонування якої спрямоване на інтеграцію освітніх ресурсів освітнього закладу, його інтелектуального, культурного і духовно-морального потенціалу в розвинену інформаційну інфраструктуру згідно з цільовими настановами суспільства, замовників освітніх послуг і провідних стейкхолдерів. Проаналізовано діяльність кафедри філософії і освіти дорослих в інформаційному просторі, зокрема: ресурс кафедри в Електронній бібліотеці НАПНУ (доц. Вікторія Левченко, ст.викл. Вікторія Наумова),сторінку кафедри на сайті ДВНЗ «УМО» (ст.викл. Вікторія Наумова), підтримку веб-середовища кафедри в соціальній мережі Фейсбук (доц. Ярослава Швень), відеотеку кафедри (доц. Марина Ілляхова).

Старший викладач Тетяна Кравчинська проаналізувала показники рейтингу науково-педагогічних працівників кафедри, визначила загальний коефецієнт від річної норми, порівняла результати рейтингу за 2016 рік і І півріччя 2017 року.

Для всіх учасників завідувач кафедри Вікторія Сидоренко запропонувала активний розвивальний метод групової роботи дорослих коворкінг (від англ. сoworking – спільно працювати) з теми: «Розвиток ефективної команди: співкреативність учасників і компетенції самоменеджменту». Було виконано командну вправу із зображеннями в коворкінг-групах, розглянуто фази розвитку команди, продіагностовано кожну команду щодо виконання командних ролей.

Для рефлексії мережевої взаємодії використано метод позитивного лідерства – позитивної оцінки ситуації (Appreciative Inquiry).