У БІНПО ВІДБУВСЯ ЗВІТ КАФЕДР ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2024 РОКУ

У БІНПО ВІДБУВСЯ ЗВІТ КАФЕДР ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2024 РОКУ

25 і 26 червня 2024 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбувся звіт кафедр про освітню, методичну, наукову, організаційну діяльність у І півріччі. Засідання кафедр відбулися за участі Вікторії Сидоренко, директорки БІНПО, докторки педагогічних наук, професорки.

Володимир Кулішов, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту, кандидат педагогічних наук, доцент, презентував  основні здобутки та напрацювання колективу кафедри у навчальній, методичній, науковій та організаційній роботі за І півріччя 2024 року. Володимир Сергійович звернув увагу на розроблене навчально-методичне забезпечення кафедри за звітний період (4 освітньо-професійних програми, 25 електронних навчальних курсів, 4 навчально-методичних посібники); успішну акредитацію 3-х освітньо-професійних програм для підготовки здобувачів на другому (магістерському) рівні вищої освіти; 3 перемоги здобувачів вищої освіти на Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах студентських наукових робіт. Володимир Кулішов також зазначив, що основні наукові результати науково-педагогічних працівників кафедри за І півріччя 2024 року оприлюднені у 156 публікаціях, зокрема із них – 4 публікації в колективних монографіях, 6 статей у наукометричних виданнях (Web of Science Core Collection – 5, Scopus – 1), 9 статей у наукових фахових виданнях, 46 матеріали конференцій.  На засіданні кафедри було затверджено звіти науково-педагогічних працівників кафедри про освітню, наукову, методичну та організаційну роботу, звіт кафедри та рейтинги і цільові показники діяльності НПП кафедри у І півріччі 2024 року.

Ірина Кучеренко, завідувачка кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, зосередила увагу на аналізі кадрового потенціалу кафедри, виконанні навчального навантаження. Кафедра забезпечувала викладання за 3 навчальними модулями (Дидактика професійної освіти; Освітні інновації в професійній діяльності майстра виробничого навчання. Особливості інклюзивного навчання; Інструктивно-методична діяльність старшого майстра в ЗП(ПТ)О) на курсах підвищення кваліфікації).Кафедра здійснювала науково-дослідну роботу за підтемою «Науково-методичне забезпечення розвитку людського капіталу у сфері професійної освіти і навчання для повоєнних потреб особистості, суспільства, економіки» відповідно до виконання НДР БІНПО «Трендвотчінг ринку праці в системі підготовки i підвищення кваліфікації фахівців в умовах повоєнного відновлення України» (0122U202007, 2022–2025 pp.). У першому півріччі 2024 р. було зреалізовано перший етап пілотного дослідження «Трансфер технологій і кваліфікаційні навички фахівців як складові сучасного економічного ландшафту України», в межах якого було проведено круглий стіл, онлайн-анкетування, що став інструментом для збору об’єктивних даних й отримання зворотного зв’язку від педагогічних працівників та стейкголдерів.  Основні наукові результати науково-педагогічних працівників кафедри за І півріччя 2024 р. оприлюднені у 51 публікації, зокрема із них: 1 - офіційна продукція; 1 публікація в колективній монографії; 2 статті у наукометричних виданнях (Web of Science Core Collection, Scopus); 11 статей у наукових фахових виданнях, 1 збірник тез за матеріалами регіонального інтенсиву, 35 матеріалів конференцій, семінарів тощо. Для організації освітнього процесу було розроблено навчально-методичне забезпечення: освітні програми – 1; навчальні посібники – 2; електронні навчальні курси – 18. Науково-педагогічні працівники кафедри здійснювали керівництво 23 навчальними групами слухачів курсів підвищення кваліфікації: (майстри виробничого навчання – 14 груп; викладачі професійно-теоретичної підготовки – 8 груп; старші майстри закладів професійної освіти – 1 група).  За І півріччя 2024 року в Електронній бібліотеці НАПН України розміщено 47 ресурсів НПП кафедри. Загальна кількість завантажень ресурсів кафедри із 2020 р. по  2024 р. становить 68 211 завантажень. На засіданні кафедри було затверджено звіти науково-педагогічних працівників кафедри про освітню, наукову, методичну та організаційну роботу, звіт кафедри та рейтинги і цільові показники діяльності НПП кафедри у І півріччі 2024 року.

Галина Коссова-Сіліна, завідувачка кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну, зосередила увагу на основних показниках навчальної, методичної, наукової та організаційної діяльності науково-педагогічних працівників кафедри. Серед основних досягнень кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну визначено: якісний науково-методичний супровід безперервного професійного розвитку педагогів в умовах неформальної та інформальної освіти; розробку відповідного навчально-методичного забезпечення освітнього процесу підвищення кваліфікації фахівців ЗП(ПТ)О; результати виконання науково-дослідної роботи «Сучасні технології навчання в системі кон'юнктурних досліджень ринку праці» за І півріччя 2024 р., які висвітлено у публікаціях в наукометричних виданнях, фахових виданнях, збірниках наукових праць, збірниках (матеріалах) конференцій (семінарів). У І півріччі кафедра здобула 2 нагороди. Золотою медаллю Міжнародної виставки «Освіта та кар’єра-2024» нагороджено навчально-методичний посібник «Коссова-Сіліна Г.О. Інклюзивне навчання в ЗП(ПТ)О в умовах воєнного стану: навчально-методичний посібник / Галина Коссова-Сіліна. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2024. 129 с.» У конкурсу НАПН України на кращі наукові роботи, створені в 2023 році, у номінації «Кращий електронний ресурс, зокрема освітній (самостійні електронні видання або матеріали, що не мають друкованих аналогів), для підтримки та розвитку наукових досліджень, управління освітою» перемогу здобув та нагороджений Дипломом ІІ ступеня Андрій Геревенко, старший викладач кафедри за електронний освітній ресурс «Технологія створення освітніх симуляторів для розвитку фахової компетентності педагога професійної освіти в умовах новітніх викликів».

За результатами виконання навчальної, наукової, методичної та організаційної роботи науково-педагогічними працівниками кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну за І семестр 2024 року затверджено цільові показники та рейтинг науково-педагогічних працівників кафедри.

Усі засідання кафедр БІНПО спрямовано на покращення якості освітнього процесу та надання випереджувальних освітніх послуг в умовах війни та повоєнного відновлення економіки України.