ВІДБУЛИСЯ ЗБОРИ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ

ВІДБУЛИСЯ ЗБОРИ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ

22 лютого 2024 року відбулися збори трудового колективу Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. Головне питання на порядку денному ‑ звіт директора ННІМП «Про роботу у 2023 році та завдання на 2024 рік».

У зборах взяли участь 48 працівників ННІМП, проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків, доктор педагогічних наук, професор Наталія Муранова, проректор з наукової роботи та цифровізації, кандидат історичних наук, доцент Інна Отамась.

У звітній доповіді директор ННІМП В’ячеслав Супрун висвітлив основні пріоритети розвитку інституту у 2023 році та акцентував увагу на результатах організаційної, освітньої, наукової, міжнародної роботи; методичного забезпечення освітнього процесу здобувачів вищої освіти, які досягнуті на основі консолідованої командної роботи всіх структурних підрозділів Інституту.

В’ячеслав Супрун схарактеризував контингент здобувачів освіти, організацію освітнього процесу та його методичне забезпечення, використання новітніх технологій навчання, що забезпечують кафедри: економіки, підприємництва та менеджменту; психології та особистісного розвитку; публічного управління і проектного менеджменту; педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти відповідно до освітніх програм. 

У доповіді наголошувалося на удосконалені системи забезпечення якості освіти, змісту освітнього процесу, бази практик, педагогічної майстерності викладачів, моніторингу процесів та підпроцесів всіх напрямів діяльності Інституту, роботи зі студентами щодо їх розвитку індивідуальної траєкторії.

Важливим в діяльності ННІМП є проведення наукових досліджень та наукових заходів і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації та використання отриманих результатів в освітньому процесі. Під час реалізації освітніх програм кафедрами забезпечується поєднання навчання та наукових досліджень. У рамках науково-дослідних тем кафедр формується тематика курсових та кваліфікаційних робіт. Результати власних досліджень здобувачів вищої освіти оприлюднюються шляхом публікацій наукових статей у фахових виданнях та апробуються на міжнародних (всеукраїнських) науково-практичних конференціях.

Вагоме місце в доповіді було відведено нормативному та навчально-методичному забезпеченню освітнього процесу, участі у щорічних освітянських виставках, розвитку міжнародної співпраці з організаціями, асоціаціями, професійними спілками у галузі освіти і науки та членству в них науково-педагогічних працівників. Наголошено, що постійно здійснюється розміщення навчально-методичних матеріалів з навчальних дисциплін на платформі Google Workspace for Education (сервіс Google Classroom). Відзначено, що науково-педагогічні працівники брали участь у наукових міжнародних заходах, проєктах, стажуваннях тощо.

В обговоренні доповіді взяли участь Тетяна Рожнова, професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти; Наталія Приходькіна, професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти; Ія Дегтярьова, професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту; Алла Вініченко, доцент кафедрипублічного управління і проектного менеджменту; Тетяна Мельник, завідувач навчально-методичного відділу, які схвалили роботу Інституту в 2023 році.

На конференції також проголосили промову: Наталія Муранова, проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків та Інна Отамась, проректор з наукової роботи та цифровізації, які окреслили перспективи розвитку Інституту в контексті Стратегії розвитку ДЗВО «Університет менеджменту освіти» на 2023–2027 роки.

Збори трудового колективу схвалили звіт директора «Про роботу ННІМП у 2023 році та завдання на 2024 рік».

Також на зборах трудового колективу ННІМП було прийнято рішення про внесення змін до складу вченої ради Інституту та рекомендовано представників до Вченої ради Університету.