ВІДБУВСЯ ФАХОВИЙ НАУКОВИЙ СЕМІНАР ЩОДО АПРОБАЦІЇ ДИСЕРТАЦІЇ САНДРАЧУКА ЯРОСЛАВА ВОЛОДИМИРОВИЧА НА ТЕМУ: «РОЗВИТОК АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮСТИЦІЇ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ»

ВІДБУВСЯ ФАХОВИЙ НАУКОВИЙ СЕМІНАР ЩОДО АПРОБАЦІЇ ДИСЕРТАЦІЇ САНДРАЧУКА ЯРОСЛАВА ВОЛОДИМИРОВИЧА НА ТЕМУ: «РОЗВИТОК АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮСТИЦІЇ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ»

За рішенням Вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти» від 15 вересня 2021 року протокол № 8 (наказ № 01-01/523 від 21.09.2021) кафедру публічного управління і проектного менеджменту визначено структурним підрозділом, де проводиться попередня експертиза дисертації аспіранта 2017 року набору за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» Сандрачука Ярослава Володимировича на тему: «Розвиток адміністративної юстиції в системі публічної влади», поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».

06 жовтня 2021 року на кафедрі публічного управління і проектного менеджменту відбувся науковий фаховий семінар щодо апробації дисертації Сандрачука Ярослава Володимировича на тему: «Розвиток адміністративної юстиції в системі публічної влади» за участю рецензентів.

Головуючий завідувач кафедри публічного управління і проектного менеджменту, доктор наук з державного управління, професор Карташов Є.Г.

На семінарі були присутні науково-педагогічні працівники кафедри:

 • Карташов Є.Г. – доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри публічного управління і проектного менеджменту;
 • Діденко Н.Г. – доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту, науковий керівник;
 • Євсюкова О.В. – доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту;
 • Ковтун О.А. – кандидат наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту;
 • Шмагун А.В. – кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту;
 • Вініченко А.А. – кандидат історичних наук, доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту, вчений секретар ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;
 • Івкін В.М. – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту;
 • Бережна Г.В. – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту;
 • Розум І.О. – кандидат юридичних наук, доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту.

Також в семінарі приймали участь запрошені науковці:

 • Фещенко О.Л. – кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, підприємництва та менеджменту, заступник директора ННІМП з науково-педагогічної та навчальної роботи;
 • Ануфрієва О.В. – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та менеджменту, завідувач відділу аспірантури та докторантури ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;
 • Іванилова О.А. – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та менеджменту, начальник навчально-методичного відділу ННІМП;
 • Ткачова Н.М. - доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 • Халецька А.А. - доктор наук з державного управління, професор, професор Києво-Могилянської школи врядування імені А. Малашевича Національного університету «Києво-Могилянська академія»;
 • Руденко О.М. - доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та менеджменту Національного університету «Чернігівська політехніка»;
 • Дубич К.В. - доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри управління охорони здоров’я Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика;
 • Серьогіна Н.О. – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач відділу аспірантури та докторантури Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика.

Рецензенти дисертаційної роботи:

 • Карташов Є.Г. - доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри публічного управління і проектного менеджменту;
 • Ковтун О.А. - кандидат наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту.

Заслухавши доповідь Сандрачука Ярослава Володимировича про результати дисертаційної роботи на тему: «Розвиток адміністративної юстиції в системі публічної влади», присутні відмітили її актуальність, новизну отриманих результатів та практичну значимість щодо теоретичного обґрунтуванні розвитку адміністративної юстиції в системі публічної влади для забезпечення законності, здійснення правосуддя у публічно-правовій сфері, захисту прав і свобод громадян.

У процесі наукової дискусії, в який прийняли участь всі учасники семінару, було зазначено, що здобувачем обґрунтовано науково-методичні засади розвитку адміністративної юстиції в процесі адміністративної та судової реформи, запропоновано впровадження інституту медіації для досудового врегулювання спору в адміністративному судочинстві для захисту прав і свобод громадян, що забезпечує швидке розв’язання конфліктної ситуації, яка виникає між особою та публічною адміністрацією, нормативно-правове регулювання організації та функціонування адміністративного судочинства шляхом подальшої імплементації європейських стандартів організації та функціонування судів адміністративної юстиції, зокрема, таких, як незалежність суддів, право на доступне та ефективне правосуддя у національне законодавство; розмежування повноважень між органами суддівського самоврядування, органами забезпечення діяльності адміністративних судів, головами суддів; дієвого механізму виконання рішень органів суддівського самоврядування; доповнення критеріїв правомірності рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень такими як правова визначеність (дотримання процедури зміни або скасування суб’єктом владних повноважень власного рішення), поваги до приватного життя, прозорості, справедливості, обґрунтованості вартості адміністративних послуг тощо.

З позитивними відгуками виступили рецензенти, зокрема, доктор наук з державного управління, професор Карташов Є.Г., який наголосив на тому, що здобувач в дисертаційній роботі обґрунтував теоретичні та науково-методичні положення щодо розвитку адміністративної юстиції в системі публічної влади для забезпечення законності, здійснення правосуддя у публічно-правовій сфері, захисту прав і свобод громадян; здійснив апробацію наукових результатів в 13 наукових публікаціях, з них: 4 статті у наукових фахових виданнях з державного управління; 1 публікація у зарубіжних наукових періодичних виданнях; 8 – у матеріалах науково-комунікативних заходів; виявив високий рівень теоретичної і дослідницької роботи, здатність самостійно ставити й вирішувати складні теоретико-методологічні проблеми та науково-теоретичні завдання, опрацював велику кількість першоджерел, показав уміння творчо працювати з науковою літературою та володіння сучасними методами наукових досліджень.

Професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту, кандидат наук з державного управління, доцент Ковтун О.А. відмітила наукову обґрунтованість пунктів новизни роботи та практичну значимість отриманих результатів, зокрема, акцентувала увагу на впровадженні інституту медіації для досудового врегулювання спорів в адміністративному судочинстві для захисту прав і свобод громадян, що забезпечує швидке розв’язання конфліктної ситуації, яка виникає між особою та публічною адміністрацією; є більш доступним способом захисту прав для суб’єкта приватного права у публічно-правових відносинах, ніж звернення до адміністративного суду; створює умови для вирішення спорів більш гнучким способом з урахуванням інтересів усіх учасників; дозволяє розвантажити судову систему та залишити судам адміністративної юрисдикції час для розгляду та вирішення більш серйозних та складніших публічно-правових спорів. Також рецензентка відмітила, що актуальність та практичну значущість отриманих здобувачем наукових результатів підтверджують довідки про практичне впровадження у діяльності Державної судової адміністрації України, Директорату правосуддя та кримінальної юстиції Міністерства юстиції України, Національної школи суддів України, Київського окружного адміністративного суду, Відділу з питань запобігання корупції Апарату Верховної Ради України, Науково-дослідного інституту фіскальної політики Університету Державної фіскальної служби України, Національного університету «Одеська юридична академія».

Про високий рівень фаховості здобувача та отриманих ним наукових результатів зазначили запрошені науковці з питань публічного управління та адміністрування, зокрема, доктори наук з державного управління, професори: Халецька А.А., Ткачова Н.М., Дубич К.В.

За результатами рецензування та обговорення дисертаційної роботи Сандрачука Ярослава Володимировича на тему: «Розвиток адміністративної юстиції в системі публічної влади» було ухвалено рішення про затвердження висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційної роботи, відзначено, що за актуальністю, ступенем новизни, обґрунтованістю, науковою та практичною цінністю здобутих результатів дисертаційна робота відповідає галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» та вимогам Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 (зі змінами і доповненнями від 03 квітня 2019 року № 283) та вимогам пп. 9, 10, 11 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 р. № 167.

Рішенням наукового фахового семінару дисертаційну роботу Сандрачука Ярослава Володимировича на тему «Розвиток адміністративної юстиції в системі публічної влади», подану на здобуття наукового ступеня доктора філософії галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» рекомендовано до захисту у разовій спеціалізованій вченій раді.

Вітаємо Сандрачука Ярослава Володимировича із успішним проходженням попередньої експертизи.

Бажаємо успіхів, натхнення та успішного захисту!