ВИЙШОВ У СВІТ ЗБІРНИК СПЕЦКУРСІВ ІЗ ПИТАНЬ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГА НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

ВИЙШОВ У СВІТ ЗБІРНИК СПЕЦКУРСІВ ІЗ ПИТАНЬ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГА НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Професійний розвиток педагога Нової української школи в умовах формальної і неформальної освіти: збірник спецкурсів: авторський колектив / загальна ред. проф. Т. М. Сорочан; наукова ред., упорядкування В.В.Сидоренко, Я.Л.Швень. К.: Агроосвіта, 2018. 294 с.

Суспільство знань, виробничими ресурсами якого є знання, інтелект, компетентності, ціннісні орієнтири, бачить педагога нової формації компетентним, умотивованим, кваліфікованим, який має академічну свободу й розвивається професійно впродовж життя, самостійно й творчо здобуває інформацію, організовує дитиноцентрований процес із максимальним наближенням навчання і виховання конкретної дитини до її сутності, здібностей, можливостей, потреб, запитів, настанов  і життєвих планів.

Ідея безперервного професійного розвитку педагога Нової української школи на засадах інноваційності, людиновимірності, особистісної спрямованості тощо спонукала авторський колектив кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО до спільного наукового пошуку. Збірник спецкурсів «Професійний розвиток педагога Нової української школи в умовах формальної і неформальної освіти» розроблено в межах науково-дослідної роботи кафедри філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти з теми: «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» (0117U002380).

Збірник спецкурсів мас чітку й послідовну структуру. Він складається із 4-х розділів, що є взаємопов’язаними і взаємодоповнювальними в межах теми дослідження й супроводжують професійний розвиток педагога Нової української школи на всіх етапах міжкурсового періоду, зокрема:

Розділ І. Концептуальні засади Нової української школи: ключові компетентності, ціннісні орієнтири, освітні результати.

Розділ ІІ. Педагог у просторі освітніх можливостей.

Розділ ІІІ. Підвищення кваліфікації педагога Нової української школи: виклики й альтернативні моделі.

Розділ ІV. Культура управління професійним розвитком педагога Нової української школи.

У чотирьох розділах збірника окреслено: філософсько-освітні засади Нової української школи; ключові компетентності, уміннями і результатами навчання; загальноосвітні орієнтири Нової української школи; особливості організації ефективного і безпечного освітнього середовища; варіативність систем контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів; виклики, тенденції, акценти професійної діяльності педагога в умовах формальної і неформальної освіти; сутність, основні ідеї і принципи педагогіки партнерства; особливості навчання осіб з особливими освітніми потребами; розвиток мотивації професійної діяльності педагогічних працівників; альтернативні моделі і форми підвищення кваліфікації педагога; менеджмент закладу загальної середньої освіти в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа» тощо.

Для науковців, працівників вищих навчальних закладів, організаторів післядипломної педагогічної освіти, слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, керівників загальноосвітніх навчальних закладів та установ системи загальної середньої освіти, методичних служб усіх рівнів, а також усіх, хто цікавиться питаннями модернізації вітчизняної системи післядипломної педагогічної освіти.

Рецензенти:

Завалевський Ю.І. – доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, заступник директора Інституту модернізації змісту освіти;
Гавлітіна Т.М. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти, відмінник освіти України, проректор з науково-педагогічної роботи Рівненського ОІППО;
Раус В.В., начальник відділу освіти Квітневої ОТГ Житомирської області

Автори-розробники:

Єрмоленко А.Б. – кандидат політичних наук, доцент;
Ілляхова М.В. – кандидат філософських наук, доцент;
Кравчинська Т.С. – кандидат педагогічних наук;
Левченко В.В. – кандидат філософських наук, доцент;
Махновець Ю.А. – аспірант кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО;
Ніколенко Л.Т. – кандидат педагогічних наук, доцент;
Просіна О.В.  – кандидат педагогічних наук;
Сорочан Т.М. – доктор педагогічних наук. професор, директор ЦІППО;
Сидоренко В.В. – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО;
Скрипник М.І. – кандидат педагогічних наук, доцент;
Фарухшина М.Ш. – кандидат педагогічних наук;
Швень Я.Л. – кандидат психологічних наук, доцент.