Тайм-менеджмент

Тайм-менеджмент

Автор: Чернишова М. О.

Рік: 2012

Ч 49

Тайм-менеджмент: прогр. курсу для студ. освітньо-кваліфік. рівня  «бакалавр» з напрямів підготовки «Менеджмент» та «Управління персона- лом» / М. О. Чернишова ; НАПН України, ДВНЗ  «Ун-т менедж. освіти». —  К., 2012. — 20 с.

Програма курсу з дисципліни «Тайм-менеджмент» для студентів освітньо- кваліфікаційного рівня «бакалавр» містить пояснювальну записку, вимоги до знань і умінь студентів, навчально-тематичний план та програмний матеріал для вивчення дисципліни, рекомендації з самостійної роботи студентів, зміст самостійної роботи студентів, питання для підсумкового контролю, короткий термінологічний словник і список рекомендованої літератури до курсу в цілому, а також інтернет-джерела.