Фінанси

Фінанси

Автор: Бурлаєнко Т. І.

Рік: 2012

Фінанси : робоча програма для освітньо-кваліфікац. рівня «бакалавр» з напряму 6.030601 «Менеджмент» / Т. І. Бурлаєнко ; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», Ін-т менедж. та психології. — К., 2012. — 32 с.

Підготовлено для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з напряму «Менеджмент». Розробка складається з навчально-методичного плану, програмного змісту (інформаційно-методичних матеріалів), тестових завдань, питань для самоконтролю, питань до заліку та списку використаних джерел.