Маркетинг

Маркетинг

Автор: Мостовий Г. І., Чернишова М. О.

Рік: 2014

Мостовий Г. І., Чернишова М. О.

Маркетинг : програма нормативної навч.  дисципліни та робоча  навч. програма для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму 0305  «Еко- номіка та підприємство» зі спеціальності 6.030505 «Управління персоналом  та економіка праці» заоч. форма  навчання / Мостовий Г. І. ,  М. О. Чернишова ; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». — К., 2013. — 24 с.

Програма нормативної навчальної дисципліни та робоча навчальна програма «Маркетинг» для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 0305 «Економіка та підприємство» зі спеціальності 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» заочної форми навчання обумовлюється необхідністю озброєння студентів знаннями, які можуть бути використанні ними у науковій, викладацькій та практичній управлінській діяльності.