Український відкритий університет післядипломної освіти (УВУПО)

В умовах модернізації освіти України та пошуку шляхів інтеграції її до єдиного європейського освітнього простору актуалізується необхідність розроблення і впровадження нових підходів до організації діяльності освітніх інституцій різних рівнів, зокрема закладів післядипломної освіти. З метою створення на теренах України європейської інноваційної системи перепідготовки й підвищення кваліфікації керівних, педагогічних та науково-педагогічних кадрів Всеукраїнською громадською організацією «Консорціум закладів післядипломної освіти» засновано Український відкритий університет післядипломної освіти (УВУПО), до структури якого увійшли на партнерських засадах 15 закладів післядипломної педагогічної освіти з різних регіонів України на чолі з ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Український відкритий університет післядипломної освіти (УВУПО) – перший в Україні самоврядний (автономний)  навчальний  заклад типу  розподіленого  університету, який, реалізуючи освітню політику держави щодо оптимізації мережі вищих навчальних закладів, забезпечує координацію діяльності закладів  післядипломної освіти і спрямовує її на  реалізацію законодавства про освіту, приведення змісту післядипломної освіти і освіти дорослих у відповідність до європейських освітніх стандартів, модернізацію освітньої інфраструктури, розроблення навчально-методичного забезпечення діяльності закладів післядипломної освіти, впровадження інноваційних підходів до неперервного розвитку особистості фахівця на засадах взаємодії формальної, неформальної та інформальної освіти.

Перспективні напрями діяльності УВУПО:

1. Об’єднання зусиль установ-партнерів з метою створення  умов  для координації освітньо-наукової, навчально-методичної, організаційно-педагогічної та інших видів діяльності для виконання спільних освітньо-наукових, економічних та соціальних завдань, а також практичної  реалізації  інноваційних  проектів  у  сфері  освіти  і  науки.

2. Провадження ліцензованої освітньої діяльності, спрямованої на забезпечення виконання державного замовлення та угод щодо підготовки, спеціалізації, перепідготовки, підвищення кваліфікації та стажування фахівців у галузях знань «освіта», «соціальні і поведінкові науки», «управління та адміністрування» та ін. відповідно до стандартів вищої і післядипломної освіти; здійснення наукової і науково-технічної, творчої, мистецької, культурно-виховної, спортивної та оздоровчої діяльності.

3. Створення тимчасових творчих колективів для здійснення фундаментальних та прикладних наукових досліджень, спрямованих на: 

- вивчення соціального запиту і соціальних очікувань від системи післядипломної освіти (ПО), освітніх запитів на види, зміст і якість освітніх послуг у системі ПО (на регіональному та всеукраїнському рівнях);

- вивчення попиту на педагогічні спеціальності на ринку праці, професійних вимог роботодавців до фахівців у галузях знань «освіта», «соціальні і поведінкові науки», «управління та адміністрування» та ін.;

- вивчення історичного досвіду освітніх процесів в Україні, з метою поширення надбань вітчизняної педагогіки і вироблення концепції розвитку післядипломної освіти на національній основі;

- вивчення та розроблення ефективних механізмів упровадження зарубіжного досвіду організації ПО у вітчизняних закладах післядипломної освіти;

- моніторинг якості післядипломної освіти, створення технологій та інтегрованих по освітньому полю УВУПО індикаторів оцінки якості організації навчального процесу й результатів навчання слухачів і студентів для здійснення процедур ліцензування та акредитації, створення внутрішньої системи забезпечення якості підготовки фахівців у межах УВУПО;

- побудову і запровадження ефективної регіональної моделі ППО (курсова підготовка і система роботи з педагогами у міжкурсовий період);

- модернізацію, стандартизацію і сертифікацію змісту, форм і методів післядипломної освіти;

- створення при УВУПО Центру оцінки якості педагогічної освіти і сертифікації педагогічних кадрів.

4. Підвищення якості організації освітнього процесу в ІППО, що передбачає:

- удосконалення переліку та якості освітніх послуг, що надаються установами-партнерами у межах УВУПО;

- розроблення та акредитацію освітніх та освітньо-професійних програм, розробку єдиної системи навчальних  модулів і кредитів;

- створення єдиної електронно-інформаційної бази та банку навчально-методичних матеріалів для забезпечення освітньої і науково-методичної діяльності  ІПО;

- утворення творчих колективів для підготовки навчально-методичних і науково-методичних комплексів для різних напрямів підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та стажування фахівців у системі ПО з наступним затвердженням  цих матеріалів на Науково-методичній раді головного вищого навчального закладу Українського відкритого університету  післядипломної освіти – ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України та поданням їх до розгляду до МОН України;

- створення і впровадження електронних засобів навчання (навчальних курсів, підручників та ін.) для забезпечення освітнього процесу у закладах післядипломної освіти;

- створення в межах УВУПО мобільного освітнього простору для студентів, слухачів і викладачів з використанням комп’ютерних технологій навчання з метою розширення доступу до якісної ступеневої освіти, забезпечення умов для отримання додаткової освіти; розширення можливостей слухачів та студентів щодо вибору варіативних навчальних програм, форм навчання за різними напрямами і спеціальностями.

5. Організація й координація освітньої та науково-методичної діяльності установ-партнерів, що передбачає:

- створення навчальних,  навчально-освітніх та навчально-науково-виробничих комплексів (під певну наукову тему, що відповідає основній освітній проблемі та відповідному напряму діяльності установи-партнера);

- реалізація спеціальних проектів з підготовки й підвищення кваліфікації фахівців на замовлення органів влади та інших установ з використанням кадрового та матеріально-технічного потенціалу окремих членів УВУПО, залучення до навчального процесу провідних фахівців  навчальних закладів – членів УВУПО та освітян-практиків;

- проведення спільних масових наукових заходів: конференцій, семінарів, тренінгів, літніх шкіл тощо.

6. Розвиток кадрового потенціалу УВУПО, що передбачає:

- організацію ефективної системи перепідготовки та підвищення кваліфікації професорсько-викладацького та  керівного складу членів УВУПО; присвоєння вчених звань доцента і професора науково-педагогічним працівникам закладів – членів УВУПО;

- здійснення підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів у закладах – членах УВУПО та у головному вищому навчальному закладі Українського відкритого університету  післядипломної освіти – ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України за акредитованими програмами;

- стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників на базі закладів – членів УВУПО.

7. Представлення інтересів та захист прав установ-засновників УВУПО у відносинах з фізичними та юридичними особами, забезпечення соціального захисту учасників освітнього процесу.

8. Участь у підготовці та обговоренні законопроектів у галузі освіти. Звернення з ініціативою до законодавчих органів та органів управління вищою освітою про внесення змін до чинних актів у галузі вищої та післядипломної  освіти або розроблення нових нормативно-правових документів.

9. Здійснення міжнародної діяльності у сфері освіти і науки відповідно до чинного законодавства шляхом укладання угод про освітнє та наукове співробітництво, що передбачають:

- започаткування навчання з видачею подвійних дипломів;

- проведення он-лайн лекцій, вебінарів та ін.;

- створення творчих колективів для проведення спільних наукових досліджень та розроблення й реалізації  освітньо-наукових проектів;

- організацію спільних масових наукових заходів;

- спільне видання наукових праць та наукових і науково-методичних видань;

- обмін досвідом організації післядипломної освіти (стажування, обмін делегаціями та ін.)