ОТАМАСЬ ІННА ГРИГОРІВНА

ОТАМАСЬ ІННА ГРИГОРІВНА

Проректор з наукової роботи та цифровізації
кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри професійної і вищої освіти

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України: http://lib.iitta.gov.ua/view/creators

Researcher ID:  http://www.researcherid.com/rid/Q-3901-2018

ORCID iD:  https://orcid.org/0000-0002-3098-2274

Профіль вченого у GoogleScholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=521ZUZwAAAAJ

Scopus Autor ID 57288076600

 

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

ОСВІТА:

 • Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (2008).
 • Черкаський державний технологічний університет (2011).

Досвід роботи:

Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти» (з 2013 року по тепер. час).

Тема дисертації:

 Організація діловодства у регіонах УСРР-УРСР у 1920-1980-х роках (на прикладі Черкаського регіону) дис. на здоб. наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 27.00.02 «Документознавство, архівознавство»; Держ. архівна служба України.

Кандидат історичних наук (2016 р.)

Вчене звання «доцент кафедри професійної і вищої освіти»  присвоєне у 2022 р.

Є автором понад 60 наукових та навчально-методичних праць.

Нагороди:

 • Медаль «Народна шана українським науковцям 1918–2018» (2019).
 • Почесна відзнака Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» «За звитяжну працю у сфері ППО» (2022).

Перелік друкованої продукції за останні два роки (основні)

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України та виступи на наукових конференціях:

 1. Кириченко М. О., Отамась І. Г. Вплив діджиталізації на рівень розвитку освітнього середовища у закладах професійної (професійно-технічної) освіти під час пандемії Covid-19. Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць. Сер. Соціальні та поведінкові науки. 2021. Вип. 17(46). С. 157–172. URL: http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/17_46_2021/social/Bulletin_17_46_Social_and_behavioral_sciences_Kyrychenko,_Otamas.pdf
 2.  Отамась І. Г., Антонюк Л. А. Концепт soft skills педагогів у динаміці освітнього процесу закладів професійної (професійно-технічної) освіти в умовах діджиталізації. Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць. Сер. Соціальні та поведінкові науки. 2021. Вип. 18(47). С. 66–81. URL: http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/18_47_2021/pedagog/Bulletin_18_47_Pedagogika_Otamas_Antonyuk.pdf
 3. Otamas I. H., Anishchenko V. O., Ovsiankina L. A., Afanasieva I. A., Bieliatynskyi A. COVID-19 Pandemic: Development of Digital Technologies that Provide Connection, Collaboration and Lifelong Learning. Special Issue: Development of a Market Economy in the context of the Global Financial Crisis. 2021. Vol. 39, № 9. P. 1–15. DOI:  http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/5770 
 4. Кириченко М. О., Отамась І. Г., Антонюк Л. А. Цифрова трансформація освіти в Україні та ЄС: від потреб систем дистанційного навчання до компетенцій. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. Київ, 2022. № 5. С. 127–133. URL: https://chasopys.ps.npu.kiev.ua/archive/spec_2022/part_1/24.pdf
 5. Inna O. Digital transformation of education in Ukraine during the Covid-19 period. O. Inna, M. Kyrychenko, A. Rozmarytsa. Proceedings of the X International Scientific and Practical Seminar // Florianópolis : UFSC. 2022. pp. 62–66.

Монографії (колективні)

 1. Отамась І. Г. Інтеграція бібліотек до цифрового інформаційного простору у закладах освіти: тенденції та проблеми у період COVID-19. Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання: монографія / відп. Ред. І. І. Тюрменко. К.: НАУ, 2021. С. 120–127. ISBN: 978-966-932-171-8

Участь у науково-практичних заходах

 • Кириченко М. О., Отамась І. Г. Електронні бібліотеки для сучасної освіти і науки як складова саморозвитку суспільства України та світу у період COVID-19: Стратегічні напрями зовнішньої політики Європейського Союзу. Стратегічні напрями зовнішньої політики Європейського Союзу : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23 квіт. 2021 р.) : ХНУ ім. В. Н. Каразіна 2021. С. 132–138.
 • Отамась І. Г. Діджиталізація освіти в Україні у період COVID-19: глобальні виклики та зовнішні комунікації ЄС. Принциповий прагматизм» ЄС – наслідки для східної та південно-східної європи: політичні, економічні, правові та комунікаційні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21–22 трав. 2021 р.) : КНУ ім. ТШ 2021. С. 107–109.
 • Отамась І. Г. Європейські підходи до розвитку цифрових компетенцій для електронного менеджменту в освітньому середовищі України. Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (Глухів, 13 трав. 2022 р.), Глухів : Глухівський НПУ ім. О. Довженка. Глухів, 2022. С. 317 С. 192‒195.
 • Кириченко М. О., Отамась І. Г. Пріоритетні вектори співробітництва України та ЄС у сфері безпеки діджиталізації закладів освіти. Україна в координатах Східного партнерства: пошук геополітичних пріоритетів крізь призму національної безпеки: матеріали інтер. конф. (Львів, 24 березня 2022 р.), Львів : ВЛП, 2022. С. 34‒36.
 • Кириченко М.О., Отамась І.Г. Розвиток цифрових навичок педагога у закладах освіти у період військових дій проти України. Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі: матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 20–21 квіт. 2022 р. / М-во освіти і науки України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. Київ : Видав. центр КНУКіМ, 2022. Ч. 2. 145 с. С. 125–127.

Міжнародна діяльність

 • ІІІ Науково-практичний семінар за міжнародною участю «Організація електронного документообігу в закладах освіти та органах державної влади» (м. Київ, 02 квітня 2021 р. ДЗВО «Університет менеджменту освіти»). 
 • ІV Науково-практичний семінар за міжнародною участю «Організація електронного документообігу в закладах освіти та органах державної влади» (м. Київ, 26 травня 2022 р. ДЗВО «Університет менеджменту освіти»).
 • Семінар із міжнародною участю «Оцифрування архівних, музейних, бібліотечних фондів задля збереження культурної спадщини України» (8 червня 2023 р.).

 

Наукова робота

Наукова робота та участь в науково-дослідній роботі здійснюється на кафедрі професійної і вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти:

 • «Наукові засади управління якістю вищої освіти в контексті чинного законодавства України» (РК 0117U002379) 2017–2019 рр.;
 • «Трансформація професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти» (0120 Ư104637) 2020–2025 рр.

Професійний розвиток

 • Міжнародне стажування «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід»  (Польща – Україна) 24 квітня –30 травня 2021 р. (Сертифікат SZFL-000140/год-180. ECTS-6).
 • Тренінг «Інституційна культура академічної доброчесності: національний досвід та кращі практики Європейського союзу». (Сертифікат 6 годин (0,5 кредиту ECTC) 25‒26 травня 2022 р.).
 • Тренінг «Ефективний екоменеджмент для європейського майбутнього  України  в рамках проєктів Програми ЄС ЕРАЗМУС+  (Сертифікат 18 академічних годин; 22 січня 2022 р.).
 • Тренінг «Україна – кандидат до вступу ЄС: нові виклики та можливості» За підтримки програми Еразмус+ Європейського Союзу в межах проекту Центру досконалості Жана Моне № 611625-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-CoE «Поглиблений розвиток європейських студій в Україні: міждисциплінарний підхід»  участь у (Сертифікат 60 годин, 25–30 липня 2022 р.).
 • Перша Літня школа з права Європейського Союзу Іспанською асоціацією вивчення європейського права (Asociación Española para el Estudio del Derecho Europeo, AEDEUR) з 04 по 08 липня 2022 року у Дипломатичній школі м. Мадрид (Іспанія) (Certifica ‒ 28 horas docentes). 
 • Стажування у Литовському державному новому архіві (Литовська Республіка) 180 годин, Вільнюс 03 листопада по 14 грудня 2022 р. (Сертифікат №9V-241 від 22 грудня 2022 р.).
 •  Ukraine Global certificate 07.05.2023. «WORKSHOP. How to use AI – MICHAEL PATSAN». (Сертифікат 1,5 год.).
 • Ukraine Global certificate 03.05.2023. «The World Trading System under the WTO and Protectionist National Policies – ANNE KRUEGER».(Сертифікат 1,5 год.).
 • Тренінг «Інституалізація та інтернаціоналізація співпраці та партнерства у професійній підготовці майбутніх педагогів» Еразмус +(Сертифікат 9  год.). 2023.
 • Підвищення кваліфікації під час дистанційного курсу «Музейна педагогіка в освітній практиці» 31.03.2023 р. (Сертифікат 30 год.).