ОГОЛОШУЄТЬСЯ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС НАУКОВИХ, НАВЧАЛЬНИХ І МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЬ З ПРОБЛЕМ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
ОГОЛОШУЄ
Всеукраїнський конкурс наукових,
навчальних і методичних праць
з проблем післядипломної освіти

 

У лютому−грудні 2018 року ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» відповідно до розпорядження Університету № 6-р від 30.01.2018 р. проводить Всеукраїнський конкурс наукових, навчальних і методичних праць з проблем післядипломної освіти під егідою Консорціуму закладів післядипломної освіти та Українського відкритого університету післядипломної освіти за такими номінаціями:

 • монографії;
 • посібники;
 • методичні рекомендації;
 • дидактичні матеріали (опорні конспекти, робочі зошити, тощо);
 • спецкурси;
 • навчальні програми з навчально-методичним забезпеченням;
 • електронні ресурси навчання (електронні підручники, посібники, програми, дидактичні комп’ютерні ігри тощо).

Метою конкурсу є підвищення рівня навчально-методичного і науково-методичного забезпечення освітньої діяльності закладів післядипломної освіти, а також сприяння професійному розвитку працівників системи післядипломної освіти.

Запрошуємо до участі науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів післядипломної освіти, докторантів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, працівників наукових установ, керівників, педагогічних працівників міських і районних науково-методичних кабінетів (центрів) та колективи авторів, які розробили науково-методичні або навчально-методичні матеріали для працівників системи післядипломної освіти. Оформлення матеріалів має відповідати вимогам конкурсу (Положення про Всеукраїнський конкурс наукових, навчальних і методичних праць з проблем післядипломної освіти додається).

Отримати додаткову інформацію про умови участі в конкурсі можна на сайті Університету менеджменту освіти http:/umo.edu.ua/, а також звернувшись до відділу науково-методичного забезпечення та координації діяльності закладів ППО (електронна пошта: v.nmz.cippo@ukr.net, тел.: (044) 482-09-76).

Звертаємо вашу увагу на те, що подання заявок та матеріалів на конкурс здійснюється до 1 вересня 2018 року. Праці та заявки на участь у конкурсі необхідно подавати в електронному та паперовому вигляді. Праці, які були подані на конкурс після вказаного терміну не приймаються. Підведення підсумків конкурсу та відзначення переможців відбудеться в листопаді−грудні 2018 року.

А. В. Баглай,
в. о. завідувача відділу науково-методичного забезпечення та координації
діяльності закладів ППО

додаток 1

Положення
про Всеукраїнський конкурс наукових, навчальних і методичних праць
з проблем післядипломної освіти

 

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає принципи та процедуру проведення конкурсного відбору наукових, навчальних і методичних праць з проблем післядипломної освіти

1.2. Конкурс здійснюється з метою підвищення рівня навчально-методичного і науково-методичного забезпечення освітньої діяльності закладів післядипломної освіти, а також сприяння професійного розвитку працівників системи післядипломної освіти.

1.3. На конкурс подаються наукові, навчальні та методичні праці з проблем  післядипломної освіти за такими номінаціями:

 • монографії;
 • посібники;
 • методичні рекомендації;
 • дидактичні матеріали (опорні конспекти, робочі зошити, тощо);
 • спецкурси;
 • навчальні програми з навчально-методичним забезпеченням;
 • електронні ресурси навчання (електронні підручники, посібники, програми, дидактичні комп’ютерні ігри тощо).

2. Організація конкурсу

2.1. Конкурс проводиться під егідою Консорціуму закладів післядипломної освіти із залученням закладів післядипломної освіти – членів Українського відкритого університету післядипломної освіти (далі – УВУПО) з метою забезпечення діяльності цих інститутів у єдиному науково-методичному просторі.

2.2. Конкурс оголошується за розпорядженням голови Ради ректорів (директорів) УВУПО.

2.3. Оголошення про конкурс містить інформацію про терміни початку і закінчення реєстрації заявок на участь у конкурсі, умови його проведення, порядок подання документів, номери контактних телефонів організаторів конкурсу.

2.4. Оголошення про конкурс доводиться до відома керівництва закладів післядипломної освіти – членів Консорціуму закладів післядипломної освіти, науково-педагогічних та педагогічних працівників Університету менеджменту освіти (далі – Університет), а також розміщується на сайтах УВУПО, Університету.

2.5. Конкурс проходить у три тури: перший – обласний – у  лютому – вересні, другий –  основний (здійснення експертизи конкурсних праць у кожній з номінацій) – у вересні – жовтні, третій – підсумковий (здійснення експертизи конкурсних праць, які набрали найбільшу кількість балів) – у жовтні – листопаді.

2.6. Після закінчення реєстрації заявок на участь у конкурсі члени конкурсного журі (далі – журі) у два етапи проводять експертизу конкурсних праць з метою підготовки висновку для його розгляду на засіданні Науково-методичної ради (далі – НМР). Праці розглядаються окремо у кожній з номінацій. Праці кожної з номінацій оцінюються за окремим набором критеріїв. Список відповідних критеріїв додається.

2.7. Автори усіх конкурсних праць, які брали участь у конкурсі, нагороджуються відповідними дипломами та грамотами.

2.8. Спосіб відзначення переможців конкурсу визначається щороку окремим рішенням НМР.

2.9. Науково-педагогічні та педагогічні працівники Університету − учасники конкурсу під час визначення показника індивідуального рейтингу науково-педагогічних працівників враховують час підготовки праці до подання на конкурс, згідно з Положенням про планування й облік роботи науково-педагогічних працівників Університету.

2.10. Результати конкурсу оприлюднюються через пресу та інші засоби масової інформації, оголошуються на сайті УВУПО, Університету.

3. Учасники конкурсу

Конкурс є відкритим. У конкурсі можуть брати участь окремі автори (науково-педагогічні і педагогічні працівники закладів післядипломної освіти, докторанти, аспіранти, викладачі вищих навчальних закладів, працівники наукових установ, керівники, педагогічні працівники міських і районних науково-методичних кабінетів (центрів)) та авторські колективи, які мають необхідну науково-теоретичну і фахову підготовку та розробили науково-методичні або навчально-методичні матеріали для працівників системи післядипломної освіти відповідно до вимог конкурсу.

4. Супровідні документи, що подаються на конкурс
та вимоги до конкурсних робіт

4.1. Заявка на участь у конкурсі подається на адресу оргкомітетів. Термін подачі заявок на участь у конкурсі визначає голова Ради ректорів (директорів) УВУПО. Бланк заявки додається.

4.2. Наукова, навчальна чи методична праця для працівників системи післядипломної освіти подається на адресу оргкомітетів та обов’язково містить:

 • анотацію, в якій стисло формулюються основні ідеї та зміст поданої на конкурс праці;
 • витяг з протоколу відповідного наукового чи науково-методичного органу;
 • зовнішня та внутрішня рецензії на працю (в яких міститься інформація про актуальність поданої на конкурс праці, можливості та прогнозований соціально економічний ефект від  її використання у навчально-виховному процесі, посилання на аудиторію, яка може нею користуватися, ступінь апробації тощо);
 • додаткові відомості про автора (авторський колектив) із зазначенням його науково-методичного доробку.

4.3. На конкурс не приймаються праці, які раніше подавалися на інші конкурси.

4.4. Праці та заявки на участь у конкурсі мають бути подані в електронному та паперовому вигляді.

4.5. Заявки на участь у конкурсі та рукописи мають бути виконані українською мовою, комп’ютерним набором, стандартним шрифтом через 1,5 інтервалу. Формат А4. Сторінки мають бути пронумеровані. Список літератури має бути оформлений відповідно до сучасних вимог бібліографічного опису.

4.6. Матеріали, надіслані на конкурс, не повертаються, рецензії на них не висилаються.

4.7. Відповідальність за зміст представлених на конкурс праць несуть автори. У разі виникнення негараздів, претензії, що пов’язані із порушенням авторських прав (плагіат, порушення правил цитування тощо), направляються безпосередньо авторам конкурсних робіт.

4.8. Направлення конкурсних матеріалів на адресу оргкомітетів вважається згодою авторів/авторських колективів на публікацію та інші види поширення інформації про конкурсну працю, включаючи проведення презентацій та виставок, публікації електронних варіантів робіт в електронній бібліотеці УВУПО.

5. Журі конкурсу

5.1. Персональний склад журі формується з дійсних на момент проведення експертизи конкурсних робіт членів НМР – працівників Університету, а також членів НМР – працівників закладів післядипломної освіти – членів УВУПО (за згодою). До складу журі не можуть входити автори праць, поданих на конкурс. У разі подачі на конкурс власної праці член журі має зробити про це заяву і скласти свої повноваження.

5.2. У своїй діяльності журі керується чинним законодавством, вимогами цього Положення, а також принципами об’єктивності, професіоналізму, демократії.

5.3. Члени журі – працівники закладів післядипломної світи – членів УВУПО здійснюють експертизу електронного варіанту конкурсної праці.

5.4. Кожен із членів журі складає експертний висновок про якість праці, поданої на конкурс.

5.5. Під час здійснення експертизи паперовий варіант конкурсних праць знаходиться у відділі науково-методичного забезпечення та координації діяльності закладів ППО. Кожен із членів журі за бажанням має змогу додатково переглянути паперовий варіант будь-якої конкурсної праці та скласти про неї експертний висновок.

5.6. Експерти виставляють оцінки на бланках встановленого порядку та відповідно до критеріїв, затверджених науково-методичною радою.

6. Визначення переможців конкурсу

6.1. Остаточне рішення схвалюється за сумою балів, набраних конкурсною працею в процесі проведення експертизи, та затверджується простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів НМР. У разі рівного розподілу голосів ухвальним є голос голови журі (голови НМР).

6.2. За підсумками конкурсу журі може в разі потреби збільшувати кількість відзнак дипломами І, ІІ та ІІІ ступенів, а також лауреатів конкурсу у кожній з номінацій, але не більше ніж: 2 диплома І ступеня, 3 диплома ІІ ступеня, 5 дипломів ІІІ ступеня.

6.3. Рішення журі оформляється протоколом засідання НМР. Протокол є підставою для підготовки наказу голови Ради ректорів (директорів) УВУПО про підсумки конкурсу.

7. Фінансове забезпечення конкурсу

Витрати на проведення конкурсу здійснює УВУПО.

 

додаток 2

Бланк заявки
на участь у конкурсі наукових, навчальних і методичних праць з проблем післядипломної освіти

Номінація

                                   

Назва наукової, навчальної чи методичної праці

 

Коротка анотація

 

Науковий чи науково-методичний орган, який рекомендує розробку

 

Індивідуальні дані автора*:

 

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Місце роботи

 

Посада

 

Учений ступінь, наукове звання

 

Вік, стаж педагогічної роботи

 

Контактні телефони

 

Е-mail

 

*Авторські колективи заповнюють цю таблицю окремо для кожного члена авторського колективу в необхідній кількості.

«_____» ____________ 2017 р.                                                                                      Підпис