VІ Всеукраїнський науково-методичний семінар «Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ГЛУХІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА 
ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН УКРАЇНИ
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯФЕДЬКОВИЧА
КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ«ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЛУХІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА» 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Шановні колеги!

    Запрошуємо Вас 04 листопада 2022 року взяти участь у VІ Всеукраїнському науково-методичному семінарі «Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій», який проводиться за ініціативи кафедри професійної освіти і технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.  

Мета семінару: обговорення ключових проблем професійної підготовки майбутніх педагогів професійного навчання. 

 Напрями роботи семінару:

  1. Науково-методичні засади впровадження в освітній процес інноваційних технологій.
  2. Сучасні тенденції розвитку окремих галузей народного господарства.
  3. Наступність підготовки майстра виробничого навчання, педагога професійного навчання до інноваційної діяльності в системі: професійний – коледж – заклад вищої освіти – підвищення кваліфікації – саморозвиток.
  4. Інноваційна діяльність та педагогічна майстерність майстра виробничого навчання, педагога професійного навчання.
  5. Упровадження цифрових технологій в освітній процес закладів освіти.
  6. Кросдисциплінарний підхід у підготовці майбутніх педагогів професійного навчання. Офіційні мови семінару: українська, англійська.

 Участь у VI Всеукраїнському науково-методичному семінарі передбачає:

–      ознайомлення з матеріалами конференції на сайті університету;

–      безкоштовну публікацію тез (від 2 до 5 сторінок) в електронному збірнику;

–      публікацію статті у виданні «Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка», який включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» (наказ Міністерства освіти і науки України № 1471 від 26.11.2020) – за кошти авторів.

 Для участі в VI Всеукраїнському науково-методичному семінарі необхідно до 21 жовтня 2022 року на адресу оргкомітету надіслати: 

–      заявку про намір узяти участь у семінарі;

–      тези доповіді або статтю до фахового збірника, оформлені відповідно до вказаних вимог;

Публікація тез в електронному збірнику здійснюється безоплатно.

 Заявку та тези  доповіді просимо надсилати на адресу:konf.gnpu.kafedra.po@gmail.com (важливо чітко зазначити електронну адресу, на яку Ви бажаєте отримати матеріали конференції, прізвище, ім’я, по-батькові, а також номер мобільного телефону для зворотного зв’язку. Назва файлу – прізвище автора або першого серед співавторів: Шевченко_заявка,  Шевченко_тези).   

 Інформацію щодо видання статті у фаховому збірнику «Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка» розміщено на сайті: http://visnped.gnpu.edu.ua/index.php/uk/

Відшкодування вартості друку фахової статті здійснюється окремо після проходження експертизи та рекомендації до друку.

У разі значних розходжень в оформленні статей із рекомендаціями, редакція збірника наукових праць залишає за собою право редагування авторського тексту або відхилення публікації. 

 Адреса оргкомітету: вул. Києво-Московська, буд. 24, м. Глухів, Сумська область, 41400.

Контактні телефони відповідального за  проведення конференції

доктор філософії, ст. викладач кафедри Маринченко  Євгеній Олегович Тел. 0977418575.

 Вимоги до оформлення тез доповідей

Обсяг тез: 2-5 сторінки.  Форма подання: 

формат сторінки – А4;  орієнтація сторінки– книжкова; поля – усі по 2,0 см;  інтервал між рядками – 1,5;  

відступпершого рядка в абзаці– 1,25 см;  шрифт – Times New Roman, 14 пт.

Текст тез має бути побудованийза схемою:  прізвище, ім’я, по батькові автора(ів) (шрифт напівжирний; вирівнювання по правому краю);  науковий ступінь, вчене звання (шрифт напівжирний; вирівнювання по правому краю); повна назва організації, де навчається, або працює автор (вирівнювання по правому краю);  назва тез без використання скорочень (великими літерами, шрифт напівжирний, вирівнювання по центру); основний розділ і висновки (вирівнювання по ширині).

Список літератури до тез друкується в кінці тез (оформлення списку використаної літератури повинно відповідати вимогам ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання). Посилання в тексті на кожне джерело обов’язкове, наприклад [1, c.7]. Перша цифра – номер джерела в списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки розділяються комою з пробілом, номер джерела крапкою з комою, напр.: [4], [3, с.123], [4; 10]. У реченні крапка ставиться після дужок, посилань.Назви праць у списку літератури розташовуються в алфавітному порядку. Наводяться тільки джерела, на які є посилання в тексті тез. Для нумерації використовувати список. Не ставити цифри вручну та не оформлювати літературу в таблиці. 

 ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Бойко Олександр Юрійович,

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва

Глухівського НПУ ім. О. Довженка 

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ

ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ 

Текст тез 

Список використаної літератури 

Заявка

на участь у VІ Всеукраїнському науково-методичному семінарі

«Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій»

(м. Глухів, 04 листопада 2022 року) 

1.  Прізвище, ім’я,  по батькові

                                                                                                                                                                                                                                  

2.  Місце роботи(повністю назва ЗВО, установи)

 

3.  Науковий ступінь, вчене звання, посада

 

4.      Назва  доповіді

 

5.Напрям           роботи конференції

 

6.  Телефони

 

7.  E-mail