Відбудеться VIII Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» (м. КИЇВ)
Навчально-науковий інститут менеджменту та психології
Кафедра психології та особистісного розвитку
Центральний інститут післядипломної освіти
Кафедра психології управління
ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ІМЕНІ Г. КОСТЮКА НАПН УКРАЇНИ (м. КИЇВ)
Лабораторія організаційної і соціальної психології
Український філіал Міжнародного інституту розвитку інтелекту «Всеукраїнський інститут розвитку інтелекту» (Республіка Корея)
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В м. ЧЕНСТОХОВА (РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА)

Шановні колеги!

24 травня2019 року у м. Київ на базі ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» відбудеться 

VIII Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти»

 

До участі в конференції запрошуються науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів, зокрема закладів післядипломної педагогічної освіти, керівники освітніх організацій та навчальних закладів, психологи-практики, науковці, педагогічні працівники, здобувачі вищої освіти, аспіранти, докторанти, здобувачі.

Напрями роботи конференції:

 1. Психологічне забезпечення професійного вдосконалення фахівців у системі післядипломної педагогічної освіти.
 2. Психолого-педагогічна фасилітація та екофасилітація в умовах перехідного періоду.
 3. Підготовка психологів до роботи в сучасних організаціях, забезпечення психологічного здоров’я освітнього персоналу, організаційного розвитку та розвитку організаційної культури.
 4. Психолого-педагогічні технології в умовах післядипломної освіти: досвід і перспективи впровадження.

Заходи, що плануються у форматі конференції:

круглий стіл:

 • Круглий стіл, присвячений науковій творчості і пам’яті академіка НАПН України, доктора психологічних наук, професора Олександра Васильовича Киричука (модератор – канд. пед. наук, доц. В. О. Киричук).

майстер класи:

 • Короткотермінова глибинна психологічна допомога: екофасилітативний підхід (керівник – д-р. психол. наук, проф. П. В. Лушин).
 • Особливості роботи психолога з особами, які постраждали внаслідок складних суспільно-політичних подій (керівник – канд. псих. наук, доц. І. В. Євтушенко).
 • Психолого-педагогічне забезпечення управління проектами особистісного розвитку учня закладу загальної середньої освіти засобами ІКТ (керівник – канд. пед. наук, доц. В. О. Киричук).

Особи, зацікавлені взяти участь у роботі конференції, мають надіслати до 22 травня 2019 року заповнену за зразком заявку (додається) та статті (тези) електронною поштою за адресами:

Контактні особи :

Мухіна Любов Яківна, тел. 099-551-00-04, 098-748-55-83; е-mail: conference-seminar@i.ua
Прокопенко Олена Антонівна, тел. 050-817-87-68;е-mail: kafedra.psychology1@gmail.com
Інжиєвська Леся Анатоліївна, тел. 050-221-68-72; е-mail: lesiy777@ukr.net

Назва файлу має відповідати прізвищу доповідача із вказівкою: наприклад, для заявки – Петренко_заявка, Петренко_стаття (Петренко_тези).

Організаційний внесок за участь у конференції становить 100 грн. (сертифікат, програма конференції, брейк-кава, електронний збірник матеріалів конференції).

Для участі у конференції необхідно надіслати такі документи:

1. Заявку учасника. Форма заявки:

 1. Прізвище, ім'я, по батькові (повністю)____________________________________
 2. Форма участі: очна, дистанційна٭ (підкреслити).
 3. Науковий ступінь і вчене звання____________________________________
 4. Місце роботи (навчання)____________________________________
 5. Електронна адреса (обов’язково)__________________________________
 6. Телефон:__________________
 7. Секція::____________________________________
 8. Тема наукової доповіді:__________________________________

2. Відскановану квитанцію про сплату оргвнеску у сумі 100 грн.

(обов’язково вказати «Психологія_Конференція» і своє прізвище). Для дистанційної участі обов’язковим є публікування тез доповіді в електронному збірнику матеріалів конференції. Робочі мови конференції: українська, польська, англійська.

Можлива публікація статей у виданнях: збірнику наукових праць «Вісник післядипломної освіти в Україні», вартість публікації 45 гривень за 1 сторінку та 50 грн. за інформацію щодо цифрового ідентифікатора наукової праці (doi), оплата проводиться після зарахування статті до друку, а також у науково-методичному журналі «Післядипломна освіта в Україні» (безкоштовно).

Статті до «Вісника післядипломної освіти в Україні» та науково-методичного журналу «Післядипломна освіта в Україні» подаються до редакційно-видавничого відділу Васильченко Яніні Йосипівні (конт. телефон 044-481-38-53, е-mail: ya.vasilchenko@gmail.com).

Вимоги до оформлення статті розміщено на сайті ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» : http://tme.umo.edu.ua/docs/statti_VAK.pdf 

Адреса Організаційного оргкомітету:

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (http://www.umo.edu.ua)
кафедра психології управління, е-mail: kafedra.psychology1@gmail.com, тел. 050-817-87-68
м. Київ, 04053, вул. Січових стрільців, буд. 52-А, корп. 3, к. 3.7,

кафедра психології та особистісного розвитку, тел.: 099-551-00-04, 098-748-55-83,
е-mail: kpor.umo@gmail.com, м. Київ, 04053, вул. Січових стрільців, буд. 52-А, корп. 1, к. 412

Вимоги до оформлення тез доповіді:

 • обсяг тез – до п’яти сторінок;
 • студентські тези подаються разом з рецензією наукового керівника, під відповідальність якого ці матеріали презентуються;
 • матеріали тез мають бути набрані у редакторі TimesNewRoman, 14 шр., інтервал 1,5, абзац 1,25, текст вирівняний по ширині. У правому верхньому кутку подаються дані про автора (прізвище та ініціали, курс навчання і факультет або місце роботи, та університет, у якому навчається чи працює автор) та дані про наукового керівника (прізвище та ініціали, науковий ступінь, вчене звання та посада, кафедра та університет, у якому працює керівник), наступний рядок – посередині напівжирним подається назва тез. Наступний рядок – текст тез. У кінці матеріалів посередині пишеться «Література». Список літератури та посилання у тексті оформлюються згідно з вимогами ВАК України.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕ

 УДК…….                                                                                                                

Євтушенко І. В.,
кандидат психологічних наук, доцент,
доцент кафедри психології управління
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

 

Профілактика стресу та професійного вигорання

Текст  (постановка проблеми, стан розробленості проблеми, мета дослідження, викладення основного матеріалу, висновки).

Література (за потреби) -