Запрошуємо до участі у Всеукраїнській електронній науково-практичній конференції «ВІДКРИТА ОСВІТА ТА ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ»

Національна академія педагогічних наук України
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
ВГО «Консорціум закладів післядипломної освіти»
Український відкритий університет післядипломної освіти
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти
Кафедра відкритих систем освіти та інформаційно-комунікаційних технологій
Лабораторія систем відкритої освіти

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Вельмишановні колеги!

На базі Університету менеджменту освіти НАПНУ в м. Києві 27 вересня  2018 р. буде проведена

ІІІ Всеукраїнська електронна науково-практична конференція
«ВІДКРИТА ОСВІТА ТА ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ»

Мета Конференції: наукова комунікація провідних науковців, молодих дослідників та практиків-освітян щодо ознайомлення із вітчизняними та зарубіжними теоретичними напрацюваннями та практичним досвідом щодо тенденцій впровадження та подальшого розвитку відкритої післядипломної педагогічної освіти та технологій дистанційного навчання; спрямування результатів наукових досліджень на модернізацію освітньої діяльності закладів освіти; сприяння систематизації та розповсюдженню сучасних галузевих та міждисциплінарних знань, оволодінню новітніми досягненнями наукової методології, сприяти розширенню можливостей керівних, педагогічних та науково-педагогічних кадрів закладів освіти-учасників конференції в галузі використання потенціалу цифрових технологій для підвищення ефективності та якості діяльності закладів освіти.

Цільова аудиторія: керівники та викладачі закладів освіти, наукові співробітники, докторанти, аспіранти, здобувачі, автори дистанційних курсів, тьютори.

Проблемне поле Конференції: 

 • роль відкритості у сприянні освітнім інноваціям та трансформації системи освіти України;
  • застосування ІКТ в освітньому процесі в умовах реформи Нової української школи;
  • новітні небезпеки в Інтернет-просторі;
  • дидактика дистанційного курсу;
  • досвід впровадження інноваційних форм, інтерактивних технологій, сучасних систем управління освітніми ресурсами в освітній діяльності закладів освіти;
  • інформаційна безпека цифрового суспільства;
  • практика застосування хмаро орієнтованого освітнього середовища при змішаному навчанні.

Форми участі у Конференції: стаття, тези, відеовиступ, презентація, оффлайн-виступ тощо.

Усі матеріали Конференції (програма, тези доповіді, презентації виступів, резолюція) будуть розміщені

на сайті   «Наукові заходи кафедри відкритих освітніх систем та ІКТ ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»: семінари, конференції: https://sites.google.com/view/vosikt у мережі Facebookhttps://www.facebook.com/groups/vosikt/ 

 

Увага! Участь у Конференції  безкоштовна

Для участі в Конференції до 25 вересня 2018 року подати в електронній формі: заявку учасника: https://goo.gl/forms/y2TCwjqb1KRkLUyf2 

тези доповіді (вимоги – див. Додаток); презентацію доповіді надіслати на е-адресу: vosikt.umo@gmail.com

УВАГА! Наданням заявки на участь у Конференції  автори висловлюють згоду на публікацію статті в мережі Інтернет. Роботи друкуються в авторській редакції. Передрук матеріалів можливий лише зі згоди автора.

Тези доповідей будуть розміщуватися на сайті Конференції по мірі надходження матеріалів дооргкомітету.

Кожний із учасників  Конференції за замовленням у заявці зможе отримати е-сертифікат  у вигляді файлу в форматі PDF.

У рамках Конференції:

 24-25 вересня 2018 р. для керівників освіти, педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти буде проведена панельна е-дискусія «Відкриті освітні ресурси в Україні: стан та перспективи» (оффлайн): https://goo.gl/AiQQfy

Виступи доповідачів будуть транслюватись оффлайн і записуватись засобами сервісів Google.

За результатами Конференції буде створено електронне видання із наступним розміщенням у загальному доступі на сайті Конференції у рубриці «Тези» https://sites.google.com/view/vosikt/27-09-2018

 Додатково пропонуємо до Вашої уваги видання ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, в яких Ви можете публікувати результати Ваших наукових досліджень:

1)      Електронне наукове фахове видання
«Теорія та методика управління освітою» (http://www.umo.edu.ua/elektronne-naukove-faxove-vidannya-qteorya-ta-metodika-upravlnnya-osvtoyuq)

2)    Електронне наукове фахове видання «Інформаційні технології і засоби навчання» (http://journal.iitta.gov.ua)

3)    Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» (http://umo.edu.ua/zbrnik-naukovix-pracz-qvsnik-pslyadiplomno-osvtiq)

4)    Журнал «Післядипломна освіта в Україні» (http://umo.edu.ua/zhurnal-qpslyadiplomna-osvta-v-ukranq)

Інструкції щодо трансляції оффлайн-засідання та оффлайн-виступів учасників Конференції будуть надіслані додатково на зареєстровані електронні адреси.

Запрошуємо всю педагогічну спільноту до участі у Конференції!

Координатори з підготовки і проведення Конференції:

Касьян Сергій Петрович к. тел.: (050) 133-79-10
Ляхоцька Лариса Леонідівна  к.тел.: 0672914354
Антощук Світлана Володимирівна к. тел.: (044) 481-38-42
Кондратова Людмила Григорівна
Веб-адміністратори: Гущина Наталія Іванівна, Андрос Мирослав Євгенович

 

Додаток

ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ОФОРМЛЕННЯ
МАТЕРІАЛІВ (ТЕЗ) КОНФЕРЕНЦІЇ:

 • мова – українська, англійська;
 • обсяг тез може бути в межах 3-5 стор. машинописного тексту;
 • текст має бути оформлений у форматі Microsoft Word 98-2003 (*.doc);
 • параметри сторінки: усі поля 2 см.; розмір сторінки – А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, стиль «нормальний» («звичайний»), міжрядковий інтервал – 1,5 см., абзацний відступ – 1 см. Текст друкується без переносів;
 • у верхньому лівому куті вказується УДК;
 • на першому рядку у правому куті друкуються напівжирними літерами (курсивом) прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, назва установи, місто;
 • на наступному рядку – назва тез доповіді (відцентрована, великими напівжирними літерами);
 • через один рядок – основний тезовий виклад;
 • таблиці в тексті мають бути виконані у Word;
 • ілюстрації мають бути оригінальними рисунками або фотографіями. Кожен рисунок повинен мати підпис, таблиця – заголовок (оформлені курсивом);
 • ілюстративний матеріал і таблиці повинні мати нумерацію;
 • вимоги до тексту в таблицях: шрифт Times New Roman, розмір 14 пт, інтервал між рядками 1,5, відступи не допускаються;
 • покликання в тексті публікації на використані джерела оформлюються у квадратних дужках, де першою цифрою позначають номер літературного джерела у списку використаних джерел, а другою – сторінку, з якої запозичено цитату, наприклад [15, 457],
 • примітки (виноски) робляться автоматично;
 • список літератури подається в алфавітному порядку (абетковий список розташування літератури) із дотриманням державного стандарту (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006);
 • назва «Література» друкується через один рядок після основного тексту (напівжирним шрифтом посередині рядка);
 • розрізняти тире (—) і дефіс (-): відмінність полягає в розмірі і наявності пробілів до і після тире (цього дотримуватись і в списку літератури).
 • після основного тексту подаються відомості про автора/авторів.

Тези до електронного видання матеріалів конференції повинні мати
чітко регламентовану змістово-композиційну структуру, в якій виокремлюють такі складові:

 • актуальність проблеми дослідження;
 • стан розроблення проблеми в науці і практиці;
 • основна ідея, положення, висновки дослідження;
 • основні результати та їх практичне значення.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

УДК                                                                                                                                          І.С. Іваненко,

науковий ступінь, вчене звання,
посада
(назва міста)

ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ E-LEARNING

Текст

Література 

1. Устинова Н.В. Розвиток творчого потенціалу вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти : дис. …канд. пед. наук: 13.00.04 / Н.В. Устинова; [Центральний ін-т післядипломної пед. освіти НАПН України]. – К., 2006. – 232 с.
2. Boyatzis R. Competencies in the 21 st century / Richard E. Boyatzis // Journal of Management Development. – 2012. – Vol. 27. – № 1. – P. 5-12.

Тези надсилати на е-адресу: vosikt.umo@gmail.com

Тема листа: «Е-конференція. Прізвище та ініціали» до 25 вересня 2018 р.

 

Робочий план

Панельна дискусія