Запрошуємо на Всеукраїнський науково-практичний семінар "Застосування хмаро орієнтованого навчального середовища для формування інформаційно-цифрової компетентності учасників освітнього процесу в умовах реформи Нової української школи"

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
КАФЕДРА ВІДКРИТИХ ОСВІТНІХ СИСТЕМ ТА ІКТ

Подія у мережі Facebook: https://www.facebook.com/groups/vosikt/
Хештеги: # cloudtechnology; # digitalization; #elearning; #conferenceseminar2018

Всеукраїнський науково-практичний семінар з оффлайн-трансляцією

Застосування хмаро орієнтованого навчального середовища для формування
інформаційно-цифрової компетентності учасників освітнього процесу в умовах
реформи Нової української школи

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

Робочі мови: 

Українська 

Місце проведення

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»,
м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-а, 3-й корпус, оффлайн

Програма 

Додається

Важливі дати

 

 

17 квітня-15 травня 2018 р.

 

 

 

17 травня 2018 р.

Реєстрація (обов’язково, реєстраційна форма за адресою: https://goo.gl/forms/0xogrBamxUdWJntz2

  • Ім’я та прізвище подавати у давальному відмінку.
  • Тези (зразок оформлення подається нижче)
  • Тези відсилаються на e-адресу: vosikt.umo@gmail.com
Проведення семінару.

За результатами семінару планується е-видання збірника тез.

Всім учасникам семінару видаються е-сертифікати.

Участь у семінарі БЕЗКОШТОВНА

Контакти для
довідок

 

0939395404 Ляхоцька Лариса Леонідівна
е-пошта: vosikt.umo@gmail.com

 

 ПРОГРАМА СЕМІНАРУ

 

ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ОФОРМЛЕННЯ
МАТЕРІАЛІВ (ТЕЗ) СЕМІНАРУ:

мова – українська, англійська;

обсяг тез може бути в межах 3-5 стор. машинописного тексту;

текст має бути оформлений у форматі Microsoft Word 98-2003 (*.doc);

параметри сторінки: усі поля 2 см.; розмір сторінки – А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, стиль «нормальний» («звичайний»), міжрядковий інтервал – 1,5 см., абзацний відступ – 1 см. Текст друкується без переносів;

у верхньому лівому куті вказується УДК;

на першому рядку у правому куті друкуються напівжирними літерами (курсивом) прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, назва установи, місто;

на наступному рядку – назва тез доповіді (відцентрована, великими напівжирними літерами);

через один рядок – основний тезовий виклад;

таблиці в тексті мають бути виконані у Word;

ілюстрації мають бути оригінальними рисунками або фотографіями. Кожен рисунок повинен мати підпис, таблиця – заголовок (оформлені курсивом);

ілюстративний матеріал і таблиці повинні мати нумерацію;

вимоги до тексту в таблицях: шрифт Times New Roman, розмір 14 пт, інтервал між рядками 1,5, відступи не допускаються;

покликання в тексті публікації на використані джерела оформлюються у квадратних дужках, де першою цифрою позначають номер літературного джерела у списку використаних джерел, а другою – сторінку, з якої запозичено цитату, наприклад [15, 457],

примітки (виноски) робляться автоматично;

список літератури подається в алфавітному порядку (абетковий список розташування літератури) із дотриманням державного стандарту (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006);

назва «Література» друкується через один рядок після основного тексту (напівжирним шрифтом посередині рядка);

розрізняти тире (—) і дефіс (-): відмінність полягає в розмірі і наявності пробілів до і після тире (цього дотримуватись і в списку літератури).

після основного тексту подаються відомості про автора/авторів.

Тези до електронного видання повинні мати

чітко регламентовану змістово-композиційну структуру, в якій виокремлюють такі складові: 

  • актуальність проблеми дослідження;
  • стан розроблення проблеми в науці і практиці;
  • основна ідея, положення, висновки дослідження;
  • основні результати та їх практичне значення.

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

УДК

І.С. Іваненко,
науковий ступінь, вчене звання,
посада
(назва міста)

 

ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ E-LEARNING

 

Текст

Література 

1. Устинова Н.В. Розвиток творчого потенціалу вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти : дис. …канд. пед. наук: 13.00.04 / Н.В. Устинова; [Центральний ін-т післядипломної пед. освіти НАПН України]. – К., 2006. – 232 с.

2. Boyatzis R. Competencies in the 21 st century / Richard E. Boyatzis // Journal of Management Development. – 2012. – Vol. 27. – № 1. – P. 5-12.

 

Тези надсилати на е-адресу семінару: vosikt.umo@gmail.com

Тема листа: «Семінар_ Прізвище та ініціали» до 20 травня 2018 р.

Додатково пропонуємо до Вашої уваги видання ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, в яких Ви можете публікувати результати наукових досліджень:

1) Електронне наукове фахове видання «Теорія та методика управління освітою» (http://www.umo.edu.ua/elektronne-naukove-faxove-vidannya-qteorya-ta-metodika-upravlnnya-osvtoyuq)

2)    Електронне наукове фахове видання «Інформаційні технології і засоби навчання» (http://journal.iitta.gov.ua)

3)    Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» (http://umo.edu.ua/zbrnik-naukovix-pracz-qvsnik-pslyadiplomno-osvtiq)

4)    Журнал «Післядипломна освіта в Україні» (http://umo.edu.ua/zhurnal-qpslyadiplomna-osvta-v-ukranq)

 

Інструкції щодо трансляції виступів доповідачів семінару, розміщення тез, заповнення е-форми заявки на участь розміщені в системі управління ресурсами кафедри відкритих освітніх систем та ІКТ «Семінари, конференції»: https://sites.google.com/view/vosikt

Запрошуємо всю педагогічну спільноту до участі у науково-практичному семінарі!

 

Контактна інформація: 

Інформація про семінар в системі управління ресурсами «Семінари, конференції» кафедри відкритих освітніх систем та ІКТ:  https://sites.google.com/view/vosikt 

Подія у мережі Facebook: https://www.facebook.com/groups/vosikt/ 

Хештеги: #cloudtechnology; #digitalization; #elearning; #conferenceseminar2018

 

Кафедра відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ДВНЗ «УМО» НАПН України,
Ляхоцька Лариса Леонідівна, тел. моб. (093) 9395404,
Е-пошта: vosikt.umo@gmail.com