Запрошуємо взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України»

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»
ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ  ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у

Всеукраїнській науково-практичній конференції

«Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України»

З А П Р О Ш Е Н Н Я 

28 жовтня 2016 р. 

м. Київ

 

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ

Обговорення актуальних проблем теорії, методики та практики професійного розвитку та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України, розробка рекомендацій щодо вдосконалення змісту й запровадження інноваційних технологій в системі післядипломної педагогічної освіти, оптимізація управління людськими ресурсами та управління освітою в умовах децентралізації.

НАПРЯМИ РОБОТИ (СЕКЦІЇ) КОНФЕРЕНЦІЇ 

  1. Концептуальні засади та нормативно-правове забезпечення професійного розвитку та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України.
  2. Інноваційні підходи до професійного розвитку керівників освітніх закладів, педагогічних та науково-педагогічних працівників в умовах децентралізації.
  3. Основні напрями реформування системи загальної середньої, професійної освіти в контексті євроінтеграційних процесів.
  4. Проблеми імплементації Закону України “Про вищу освіту” на інституційному рівні.
  5. Упровадження зарубіжнихмоделей управління освітою та професійного розвитку педагогічних та науково-педагогічних працівників в Україні.

План роботи конференції

09.00-10.00 – реєстрація учасників

10.00-12.30 – пленарне засідання

12.30-13.00 – перерва на обід

13.30-15.30 – робота секцій

15.30-16.00 – підведення підсумків

РЕГЛАМЕНТ

Виступ на пленарному засіданні 15 – 20 хвилин

Виступ на секційному засіданні   10 – 15 хвилин

Обговорення                                     5 – 7 хвилин

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

  • Обсяг – 1–3 сторінки, текстовий редактор – Microsoft Word, форматсторінки А4.  Поля: ліве – 25 мм, решта – 15 мм. Кегль – 14. Міжрядковий інтервал – 1, стиль – Normal.
  • У правому верхньому куті – прізвище, ім’я, по батькові автора, науковий ступінь, вчене звання, посада, організація.
  • Назву тез друкувати великими літерами симетрично до тексту.
  • Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту; оформлюється у вигляді нумерованого списку.
  • Відповідальність за зміст і оформлення матеріалів покладається на автора.

Робочі мови: українська,  російська.

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Тези доповідей конференції будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції.

Доповіді учасників, оформлені у вигляді наукових статей, можуть бути опубліковані у фахових виданнях університету: “Вісник післядипломної педагогічної освіти”, електронний журнал “Теорія та методика управління освітою”.

Вимоги до оформлення наукової статті розміщені на сайті ДВНЗ “Університет менеджменту освіти” НАПН України (режим доступу: http://umo.edu.ua/images/content/redakcion_vitd/6_vymog_nauk_stat.pdf).

Опублікування статей у наукових виданнях університету платне.

До участі в роботі конференції запрошуються педагогічні та науково-педагогічні працівники, керівники освітніх організацій, державні службовці, представники громадських організацій, докторанти, аспіранти.

Зразок оформлення тез

Романенко Сергій  Павлович,
кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри державної служби та менеджменту освіти ЦІППО  ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м.Київ

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ КАДРІВ

Вища освіта – специфічна галузь ринкової економіки, а вищі навчальні заклади, які продукують освітні послуги, створюють приватні і суспільні блага, виступають на ринку в якості корпорацій. Як і іншим галузям, освіті притаманна ринкова конкуренція. Суб’єкти ринку освітніх послуг, як і  учасники будь-якого іншого ринку, перебувають у стані конкуренції. Важливою умовою ефективного функціонування ринку є взаємодія та узгодження інтересів його суб’єктів[9, с. 50].

Список використаних джерел:

1. Боднар О. Менеджмент педагогічного персоналу: структура, функції та технології / О. Боднар // Теорія та методика управління освітою. – 2010. – № 3. – С. 1 – 9.

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

Прізвище ________________________________

Ім’я____________________________________

По батькові ______________________________

Назва установи, в якій працює/навчається учасник, посада, науковий ступінь, вчене звання          

Назва секції                                                             

Тема доповіді:_____________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

Адреса “нової пошти”, на яку за умови заочної участі у роботі конференції буде надіслано збірник матеріалів     

Контактний телефон________________________

E-mail___________________________________

Форма участі у конференції (необхідне позначити)

   □ Виступ  □ Участь  □ Тільки публікація статті

 

Адреса Оргкомітету:

Університет менеджменту освіти НАПН України,
м. Київ, 04053, вул. Cічових Стрільців, 52-А, корпус 3, к. 406.
Контактні особи –
Жихарєва Анна Борисівна, тел. (044) 481-38-35; 097-478-76-37, е-mail: kaf_upop@ukr.net
Пікож Тамара Михайлівна, тел. (044) 481-38-46; 098-093-40-31, е-mail: tomapik@ukr.net

АДРЕСА ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ:

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
вул. Січових стрільців, 52-а, ІІІ корпус
м. Київ

РОЗТАШУВАННЯ

 

 

ЯК ПРОЇХАТИ: 

Від залізничного вокзалу (станція метро «Вокзальна») до станції метро «Лук’янівська» (перехід від станції «Театральна» на станцію «Золоті ворота»), далі тролейбусом №16, 18 до зупинки «Полтавська».

Витрати на проїзд, проживання, харчування здійснюються за рахунок учасників конференції.

Учасники конференції сплачують організаційний внесок у розмірі 100 грн., що передбачає видання програми та збірника матеріалів конференції (сплачується під час реєстрації на початку роботи конференції).

Публікації докторів наук – безкоштовні.