ЖУРНАЛ "ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА В УКРАЇНІ № 2’2016

 

ЗМІСТ

НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ – ОСНОВА ЕФЕКТИВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПРАКТИКИ

О. Отич. «Три кити» науки: наукове пізнання – наукове дослідження – наукове знання.
М. Скрипник. Рецепція ідей українських науково-педагогічних шкіл у теорію і практику професійного розвитку фахівців.

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

Г. Дмитренко, С. Мудра. Формування позитивного іміджу навчальних закладів у контексті ціннісного підходу.
В. Солодков. Еколого-гуманістична культура людини – пріоритетна цінність суспільства.
А. Гриценко. Формування світоглядних орієнтацій майбутніх викладачів вищої школи у процесі професійної підготовки.

АНДРАГОГІКА І ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ

В. Сидоренко. Науково-методичний супровід професіогенезу педагогічних працівників: інноваційні напрями, функції, акметехнології.
І. Сілаєва. До проблеми фахової спеціалізації підвищення кваліфікації педагогів професійних навчальних закладів.
О. Сахно. Можливості використання дистанційного навчання у професійній освіті дорослих.

ІННОВАЦІЇ У НЕПЕРЕРВНІЙ ОСВІТІ

Л. Лузан. Інноваційні підходи до розвитку професійної компетентності вчителів філологічних дисциплін у системі післядипломної педагогічної освіти.
С. Шевчук. Інноваційна культура та інформаційна грамотність як чинники формування і розвитку позитивного іміджу педагога професійної школи.
М. Ілляхова. Тенденції розвитку неперервної освіти в умовах становлення інноваційної економіки.
M. Mirowska. Case Management jako przykład nowoczesnego kształcenia studentów. (Кейс-менеджмент в інноваційному навчанні студентів).

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ОСОБИСТІСНОГО І ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ФАХІВЦІВ

О. Бондарчук. Когнітивне забезпечення взаємодії керівників освітніх організацій з довкіллям як показник їхнього особистісного розвитку.
О. Нежинська, В. Тименко. Вимоги до особистості коуча у вимірі професійних стандартів ICF.
С. Красний. Психологічна діагностика як основа педагогічного прогнозування.
Я. Катюк. Мотиваційні механізми і чинники педагогічної взаємодії «викладач – студент».

ІСТОРИЧНИЙ І СУЧАСНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ОСВІТИ У ГРОМАДЯНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

В. Маслов, І. Ситар. Методологічне й наукове забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом в Україні напередодні незалежності.
K. Rędziński. Początki edukacji muzealnej w Galicji. (Витоки музейної освіти в Галичині).
M. Łapot. Innowacje dydaktyczne w szkolnictwie żydowskim we Lwowie w dobie autonomii galicyjskiej. (Дидактичні інновації в єврейському шкільництві у Львові у добу галицької автономії).
Г. Бевз, В. Вірковський, А. Корець. Освітні послуги для дітей у громаді: досвід реформування.

РЕЦЕНЗІЇ. АНОТАЦІЇ

K. Rędziński. Review. E. Kula, A. Massalski. Council of Public Education in the Kingdom of Poland between 1845–1850.