Журнал "Післядипломна освіта в Україні № 1’2014 (24)"

Журнал "Післядипломна освіта в Україні № 1’2014 (24)"

Назва: Журнал "Післядипломна освіта в Україні № 1’2014 (24)"

Післядипломна освіта в Україні № 1’2014

Головний редактор:

В. В. Олійник  д-р пед. наук, проф., дійсний член НАПН України

Заступники головного редактора:

Л. М. Сергеєва  д -р пед. наук, доцент;

Н. В. Любченко  канд. пед. наук

Науково-редакційна рада:

В. Олійник (голова) — д-р пед. наук, проф., академік НАПН України;

В. Андрущенко  д-р філос. наук, проф., академік НАПН України;

В. Биков  д-р техн. наук, проф., академік НАПН України;

О. Бондарчук  д-р психол. наук, проф.;

В. Дивак  канд. пед . наук, доцент;

С. Дровозюк  канд. пед. наук, доцент;

В. Зелюк  канд. пед. наук, доцент;

А. Зубко  канд. пед. наук, проф.;

Р. Зубяк  канд. пед. наук, доцент;

Л. Карамушка  д-р психол. наук, проф., член-кор. НАПН України;

Н. Клокар  д-р пед. наук, проф.;

М. Коляда  д-р пед. наук, доцент;

П. Лушин  д-р психол. наук, проф.;

Н. Любченко  канд. пед. наук;

В. Маслов  д-р пед. наук, проф.;

В. Паламарчук  д-р пед. наук, проф.;

В. Пашков  д -р філос. наук, доцент;

Л. Покроєва  канд. пед. наук, доцент;

Т. Поспелова  д-р наук з держ. управ., доцент;

Н. Протасова  д-р пед. наук, проф.;

В. Пуцов  канд. пед. наук, доцент;

М . Романенко  д-р філос. наук, проф.;

З. Рябова  д- р пед. наук, доцент;

Л. Сергеєва  д-р пед. наук, доцент;

Т. Сорочан  д-р пед. наук, проф.;

Т. Сущенко  д-р пед. наук, проф.;

Н. Чепурна  канд. пед. наук, доцент;

В. Яковець  д-р фіз.-мат. наук, проф.

 

Видавець

Університет менеджменту освіти

Національної академії педагогічних наук України

Редактори:

Л. Івашень;

В. Отрішко;

О. Кірієнко.

Технічний редактор:

Я. Васильченко

Коректор:

Л. Дончевська

Адреса редакції:

04053, Київ, Артема, 52-а, тел.

481-38- 58, 481-38-12, 481-38-13, 481-38-15

E-mail: rector@umo.edu.ua

E-mail: infoumo@gmail.com

Web-сайт www.umo.edu.ua

 

Видається з 2001 р.

 

Свідоцтво про державну реєстрацію

серія КВ № 4286 від 12.06.2000 р.

 

Здано до набору 02.04.2014 р.

Підписано до друку 04.06.2014 р.

 

Формат 60Х84/8. Папір офсетний.

Друк офсетний. Тираж 300 прим.

Зам. 14-063.

Виготівник ТОВ «Дорадо-Друк»,

09000, м. Сквира, вул. Щорса, 7,

(044)501-75-69

 

Свідоцтво про внесення субєкта

видавничої справи до Державного

реєстру ДК № 2600 від 01.09.2006 р.

www.doradoalliance.com

 

ЗМІСТ

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У ГАЛУЗІ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ

В. Куценко, Володимир Олійник Професійна освіта: альфа й омега євроінтеграційних

процесів: шляхи прискорення

В. Лозовий Інтернаціоналізація вищої освіти України: проблеми та перспективи

В. Маслов Тенденції функціонування освіти України та пріоритетні напрями її

розвитку і модернізації управління

УКЛІН ТА ШАНА КОБЗАРЮ

В. Олійник Нетлінний спадок духовності народу.

В. Карамушка Ну що б, здавалося, слова … полемічні замітки з приводу

національного ювілею)

Л. Івашень Поет всесвіту (особистий погляд на життя Тараса Шевченка).

НАУКОВІ ОСНОВИ ІННОВАЦІЙ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ

Л. КарамушкаВ. Івкін Особливості психологічної підготовки керівників освітніх

організацій до діяльності в умовах змін у системі післядипломної педагогічної освіти.

О. Брюховецька Арт-терапевтичні технології у процесі особистісно орієнтованої

підготовки майбутніх психологів, які отримують другу вищу освіту.

О. Бондарчук, Н. Пінчук Особливості та чинники автопсихологічної компетентності

керівників освітніх організацій.

Ю. Гуменюк Компетентнісний підхід до підготовки сучасного керівника навчального

закладу.

ПЕДАГОГИ-НОВАТОРИ В СИСТЕМІ

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Є. Чернишова Вступне слово «Шляхом до професійного тріумфу особистості».

Н. Білик Механізм трансформації новаторства в умовах регіону.

Н. Мельник Формування нової життєствердної парадигми розвитку педагога в умовах

функціонування шкіл новаторства.

В. Харагірло Управління інноваційною діяльністю педагогів ПТНЗ у системі

післядипломної освіти.

Ф. Гусейнова Технология управленческой деятельности современного директора

школы

ПРАКТИКА ОСВІТНІХ РЕФОРМ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ

В. Базелюк Аналітична діяльність керівника ЗНЗ як фактор управління якістю освіти.

А. Куширець Вітчизняний та зарубіжний досвід управління загальноосвітніми

навчальними закладами.

Л. Липова, М. Войцехівський Природнича освіта і професіоналізм педагога.

А. Мищишен Дистанційне навчання у післядипломній педагогічній освіті.

О. Самойленко Технології дистанційного навчання у післядипломній освіті керівних

кадрів професійно-технічних навчальних закладів.

І. Сіданіч Концептуальні засади періодизації розвитку духовно-морального виховання

дітей у вітчизняній школі ХХ — початку ХХІ ст.

АНДРАГОГІКА І ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ

Л. Калачова Основні складові професійної компетентності викладачів інститутів

післядипломної педагогічної освіти.

Ю. Красильник Андрагогічні умови удосконалення навчального процесу в закладах

післядипломної педагогічної освіти.

Володимир Дивак Концептуальні підходи до організації підготовки фахівців з

педагогіки вищої школи за заочною формою навчання.

А. Москальова Основні тенденції психологічної компетентності керівників

загальноосвітніх навчальних закладів щодо подолання професійних криз.

Г. Печерська Зміст і умови корекції професійних ціннісних орієнтацій учителів у

закладах післядипломної педагогічної освіти.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

1. В. Базелюк, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри університетської та

професійної освіти і права ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».

2. Н. Білик, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри

педагогічної майстерності Полтавського обласного інституту післядипломної

педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського.

3. О. Бондарчук, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри

психології освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».

4. О. Брюховецька, кандидат психологічних наук, доцент, докторант кафедри

загальної та практичної психології Інституту менеджменту та психології ДВНЗ

«Університет менеджменту освіти».

5. М. Войцехівський, кандидат педагогічних наук, заступник директора КУ

ім. Б. Гринченка.

6. Ю. Гуменюк, студент магістратури спеціальності «Управління навчальним

закладом» Житомирського державного університету ім. І. Франка.

7. Ф. Гусейнова, директор середньої загальноосвітньої школи № 141 м. Баку

(Азербайджан).

8. Володимир Дивак, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформаційних та

комунікаційних технологій ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».

9. Л. Івашень, провідний редактор редакційно-видавничого відділу ДВНЗ

«Університет менеджменту освіти».

10. В. Івкін, кандидат психологічних наук, доцент кафедри управління

проектами та загальнофахових дисциплін ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».

11. Л. Калачова, старший викладач кафедри дистанційної освіти ДВНЗ

«Університет менеджменту освіти».

12. В. Карамушка, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри

управління проектами та загальнофахових дисциплін Інституту менеджменту та

психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».

13. Л. Карамушка, доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент

НАПН України.

14. Ю. Красильник, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри

університетської та професійної освіти і права ДВНЗ «Університет менеджменту

освіти».

15. В. Куценко, доктор економічних наук, професор кафедри університетської та

професійної освіти і права ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».

16. А. Куширець, магістрант факультету післядипломної освіти та довузівської

підготовки Житомирського державного університету ім. І. Франка.

17. Л. Липова, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

Інституту педагогіки НАПН України.

18. В. Лозовий, доктор історичних наук, професор, головний науковий

співробітник Відділу гуманітарної політики Національного інституту стратегічних

досліджень.

19. В. Маслов, доктор педагогічних наук, професор кафедри управління

навчальним закладом і педагогіки вищої школи Інституту менеджменту та психології

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».

20. Н. Мельник, кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з науково-

методичної роботи Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної

освіти.

21. А. Мищишен, аспірант кафедри дистанційної освіти ДВНЗ «Університет

менеджменту освіти».

22. А. Москальова, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри

психології управління ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».

23. Віктор Олійник, доктор педагогічних наук, професор, академік

Національної академії педагогічних наук України, ректор ДВНЗ «Університет

менеджменту освіти».

24. Володимир Олійник, кандидат педагогічних наук, докторант ДВНЗ

«Університет менеджменту освіти».

25. Г. Печеська, старший викладач кафедри психології та моніторингу

дослідження Кримського республіканського інституту післядипломної педагогічної

освіти (м. Сімферополь).

26. Н. Пінчук, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології

управління ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».

27. О. Самойленко, аспірант кафедри дистанційної освіти ДВНЗ «Університет

менеджменту освіти».

28. І. Сіданіч, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри управління

навчальними закладами та педагогіки вищої школи Інституту менеджменту та

психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».

29. В. Харагірло, завідувач відділу педагогічних технологій Інституту

післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк) Державного

вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти».