Журнал "Післядипломна освіта в Україні № 2’2013 (23)"

Журнал "Післядипломна освіта в Україні № 2’2013 (23)"

Назва: Журнал "Післядипломна освіта в Україні № 2’2013 (23)"

 

Науково-редакційна рада:

В. Олійник (голова), ректор Університету менеджменту освіти НАГІН України;

М. Віднічук, ректор Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;

С.Дровозюк, ректор Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників;

В. Зелюк, ректор Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. Остроградського;

А. Зубко, ректор Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів;

Р. Зуб’як, ректор Івано-Франківського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників;

В. Пашков, ректор Запорізької обласної академії післядипломної педагогічної освіти;

Л. Покроєва, ректор Харківського обласного науково-методичного інституту безперервної освіти;

М. Романенко, ректор Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;

О. Ситніков, директор Інституту ПОІПП ДВНЗ «Університету менеджменту освіти»;

Н. Чепурна, ректор Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників;

І. Якухно, ректор Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

 

Головний редактор

Л. Ващенко, д-р пед. наук, проф.

Заступники головного редактора:

Т. Бойченко, канд. пед. наук, доцент;

Є Чернишова, д-р пед. наук, доцент.

Редакційна колегія:

В. Андрущенко, д-р філос. наук, проф.;

В. Биков, д-р техн. наук, проф.;

Я Волянюк, д-р психол. наук, проф.;

В. Дивак, канд. пед. наук, доцент;

Г. Дмитренко. д-р екон. наук, проф.;

Л, Карамушка, д-р психол, наук, проф.;

Я. Клокар, д-р пед. наук;

Я Лушин, д-р психол. наук, проф.;

В. Маслов, д-р пед. наук, проф.;

Г. Мостовий, канд. екон. наук, проф,

В. Паламарчук, д-р пед. наук, проф.;

Ю. Приходько, д-р психол. нгук, проф.;

Н. Протасова, д-р пед. наук, проф.;

В. Пуцов, канд. пед. наук, доцент;

Т. Сорочан, д-р пед. наук, проф.;

Т. Сущенко, д-р пед. наук, проф.;

В.Яковець, д-р фіз.-мат. наук, проф.

Видавець

Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України

Редактори:

Л. Івашень;

В. Отрішко;

О. Кірієнко.

Технічний редактор:

Я. Васильченко

Коректор:

Л. Дончевська

Адреса редакції:

04053, Київ, Артема, 52-а, тел. 481-38-58, 481-38-12, 481-38-13, 481-38-15

E-mail: rector@umo.edu.ua

E-mail: infoumo@gmail.com

Web-сайт www.umo.edu.ua

 

Видається з 2001 р.

 

Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 4286 від 12.06.2000 р.

 

Здано до набору 22.04.2013 р.

Підписано до друку 04.06.2013 р.

 

Формат 60Х84/8. Папір офсетний. Друк офсетний. Тираж 300 прим. Зам. 13-206.

Виготівник ТОВ «Дорадо-Друк», 09000, м. Сквира, вул. Щорса, 7, (044)501-75-69

 

Свідоцтво про внесення субєкта видавничої справи до Державного реєстру ДК № 2600 від 01.09.2006 р. www.doradoalliance.com

 

ЗМІСТ

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У ГАЛУЗІ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ

В. Кремень

Самоорганізований соціум: парадигма людино центризму …………………………………..3

В. Луговий

Управління підготовкою педагогічних кадрів у системі вищої школи ………………………6

Ю. Зіньковський

Постійне навчання – сенс парадигми сучасної педагогіки ……………………………………9

Н. Клокар

Управління оптимізацією мережі навчальних закладів регіону: організаційний аспект …...12

Л. Пуховська

Педагогічна освіта в європейському освітньому просторі: шляхи і бездоріжжя ……………17

Валерій Дивак

Особливості впровадження національної рамки кваліфікацій в освітню галузь …………….20

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Л. Гаєвська

Сучасні освітні технології у процесі підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців …………………………………………………………………………………………23

В. Кузнецова

До визнання – через професіоналізм, відповідальність, креативність ………………………...25

М. Шевчук

Детермінація поняття «професійна компетентність» …………………………………………..27

НАУКОВІ ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Є Чернишова

Концептуальні засади формування інтелектуального капіталу навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти …………………………………………………………….34

Л. Ляхоцька

Концептуальні засади розвитку дистанційного навчання в Університеті менеджменту освіти …………………………………………………………………………………………………...….40

О. Брюховецька

Розвиток готовності майбутніх психологів до використання нетрадиційних форм навчання в процесі особистісно орієнтованої підготовки в системі ППО …………………………………43

Л. Голодюк

Інноваційні підходи до організації роботи з вчителем як засіб підвищення якості післядипломної педагогічної освіти ……………………………………………………………..48

ПРАКТИКА ОСВІТНІХ РЕФОРМ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ

З. Рябова

Маркетингові дослідження в управлінні навчальним закладом ……………………………….51

В. Солодков

Система соціокультурних ресурсів педкадрів навчальних закладів післядипломної освіти...55

В. Підгурська

Професійна компетентність молодого керівника навчального закладу ………………………59

О. Прокопенко

Професійна «Я-концепція» керівника як конфігурація професійного розвитку ……………..63

Г. Федоров

Зміст і структура професійної компетентності керівника навчального закладу в ринкових умовах ……………………………………………………………………………………………...66

АНДРАГОГІКА І ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ

Н. Ничкало

Андрагогіка в системі педагогічних наук ……………………………………………………….73

О. Ситніков, Н. Верченко

До питання підготовки конкурентоспроможного фахівця …………………………………….77

Г. Єльникова

Теоретико-методологічні основи моделювання освітніх систем загальноосвітнього навчального закладу в умовах інноваційного розвитку ………………………………………..82

Т. Рожнова

Теоретичні і практичні засади управління ВНЗ з використанням інноваційних технологій ………………………………………………………………………………………………………88

О. Боднарук

Дослідження процесу формування системи базових психологічних понять у студентів вищих навчальних закладів ………………………………………………………………………………91

ПРОЕКТНИЙ ПОРТФЕЛЬ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ

М. Скрипник

Закономірності та принципи формування змісту підготовки науково-педагогічних працівників у системі післядипломної освіти …………………………………………………..95

НА ДОПОМОГУ МЕТОДИСТУ

Н. Любченко

Координація в діяльності науково-методичного центру з розвитку новаторського руху в закладах післядипломної педагогічної освіти ……………………………………………...….101

Л. Максюта

Особливості професійної спрямованості методиста науково-методичних установ районної (міської) ланки освіти ……………………………………………………………………………105

 

Відомості про авторів …………………………………………………………………………....107