Журнал "Післядипломна освіта в Україні" 18

Журнал "Післядипломна освіта в Україні" 18

Назва: Журнал "Післядипломна освіта в Україні" №1 2011 (18)

 

Науково-редакційна рада:

В. Олійник (голова), ректор Університету менеджменту освіти НАПН України;

В. Мадзігон, перший віце-президент НАПН України, директор Інституту педагогіки НАПН України;

М. Віднічук, ректор Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;

А. Зубко, ректор Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів;

Р. Зуб'як, ректор Івано-Франківського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників;

В. Пашковректор Запорізької обласної академії післядипломної педагогічної освіти;

Л. Покроєва, ректор Харківського обласного науково-методичного інституту безперервної освіти;

М. Романенко, ректор Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;

О. Рудяков, ректор Кримського республіканського інституту післядипломної педагогічної освіти;

О. Ситніков, директор Інституту ПОІПП ДВНЗ «Університету менджменту освіти»;

Н. Чепурна, ректор Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників.

Головний редактор

Л. Вощенко, д-р пед. наук, проф.

Заступники головного редактора:

Т. Бойченко, канд. пед. наук, доцент;

Є. Чернишоваканд. пед. наук, доцент.

Редакційна колегія:

В. Андрущенко, д-р філос. наук, проф.;

В. Биков, д-р техн. наук, проф.;

Н. Волянюк, д-р психол. наук, проф.;

В. Дивак, канд. пед. наук, доцент;

Л. Карамушка, д-р психол. наук, проф.;

Н. Клокар, д-р пед. наук;

П. Лушин, д-р психол. наук, проф.;

В. Маслов, д-р пед. наук, проф.;

В. Паламарчук, д-р пед. наук, проф.;

Ю. Приходько, д-р психол. наук, проф.;

Н, Протасова, д-р пед. наук, проф.;

Л. Пуховська, д-р пед. наук, проф.;

В. Пуцов, канд. пед. наук, доцент;

Т. Сорочан, д-р пед. наук, проф.;

Т. Сущенко, д-р пед. наук, проф.;

В. Яковецьд-р фіз.-мат. наук, проф.

Видавець

Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України

Редактори:

Л. Івашень;

Н. Литвиненко;

О. Кірієнко.

Технічні редактори:

Т. Кислян;

Я. Васильченко.

Коректор

В. Отрішко.

Адреса редакції:

04053, Київ, Артема, 52-а, тел. 481-38-58, 481-38-12, 481-38-13, 481-38-15

E-mail: rector@umo.edu.ua

E-mail:infoumo@gmail.com

Видається з 2001 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 4286 від 12.06.2000 р.

 

Здано до набору 29.05.2011 р.

Підписано до друку 15.06.2011 р.

Формат 60x84/8. Папір офсетний.

Друк офсетний. Тираж 300 прим.

Зам. 153.

 

Віддруковано ТОВ «Дорадо Альянс», 04080, м. Київ, вул. Турівська, 24-а

 

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру ДК № 3624 від 13.11.2009 р.

www.doradoalliance.com

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ОСВІТИ І НАУКИ

В.Олійник

Реформування післядипломної педагогічної освіти на засадах кредитно-модульної системи організації навчального процесу…………………………………………………………………………3

Г. Кільова

Вища освіта України у Болонському процесі: проблеми,завдання, перспективи……………………..8

В. Солодков

Системологічні аспекти вищої школи…………………………………………………………………..10

Л. Ващенко, В. Маслов

Методологічні засади розробки стандартів для формування посадово-функціональної (професійної) компетентності керівних кадрів освіти…………………………………………………16

ОСВІТНІ ІННОВАЦІЇ

Т. Бойченко

Рівні інновацій у післядипломній педагогічній освіті……………………………………………...…24

С. Болсун, Н. Чипиленко

Інноваційний підхід до формування професійного іміджу педагога в системі післядипломної освіти………………………………………………...27

С. Скрипник

Запровадження інновацій, інноваційних педагогічних технологій як показники якості післядипломної педагогічної освіти…………………………………………………………………….31

Н. Ткачук

Організаційні моделі профільного навчання в сільській школі як предмет дослідно-експериментальної роботи…………………………………34

 

ПРОФЕСІЙНА ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ

ПЛушин

Одаренность как свойство «одаренных» систем………………………………………………...38

О. Боднарук

Соціально-демографічні та індивідуально-психологічні чинники засвоєння системи базових психологічних понять у студентів вищих навчальних закладів……………………………….39

Г. Назаренко

Психологічна підготовка педагогів у системі післядипломної освіти до здійснення професійної діяльності……………………………………………………………………………41

НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

Н. Любченко

Реальний стан сучасної практики координації науково-методичної роботи закладів післядипломної педагогічної освіти (за підсумками тематичного вивчення досвіду роботи Хмельницького і Рівненського обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти)………………………………………………………………………………………………45

Л. Липова, М. Войцехівський, В. Малишев

Дидактичні особливості сучасної безперервної освіти…………………………………………….49

І. Якухно

Компетентнісний підхід у сучасній післядипломній педагогічній освіті………………………………………………………………………………….53

 

ШКОЛА УПРАВЛІННЯ

Н. Чепурна

Проблема створення освітнього середовища сільської школи у педагогічній теорії та практиці…...59

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Л. Логинова

К проблеме контроля и оценки качества в дополнительном образовании детей…………………….62

НАШІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

А. Старєва

Формування предметно-методичної компетентності вчителя під час його підготовки та підвищення кваліфікації………………………….67

Н. Клокар

Інформаційно-навчальне середовище системи освіти регіону як чинник професійного розвитку педагогічних, управлінських і методичних кадрів…………………………………………………….72

Т. Васькив

Научно-методическое сопровождение реализации концепции приоритетнмх направлений воспитательной работы в учебных заведеннях Автономной Республики Крым……………………….76

НА ДОПОМОГУ КЕРІВНИКУ ТА МЕТОДИСТУ

В. Дивак

Особливості реалізації компетентнісного підходу в удосконаленні освітньої галузі «Здоров'я і фізична культура»…………………………………………………………………………………………….82

А. Павленко

Особистісні освітні результати і безперервна освіта…………………………………………………84

К. Голдобіна

Педагогічні читання як форма колективної методичної роботи з кадрами (з досвіду роботи)…….89

НОРМАТИВНІ МАТЕРІАЛИ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ УКРАЇНИ

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 447 від 16 травня 2011 року………...91

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»№930 від 06.10.2010 р…...99

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Відомості про авторів…………………………………………………………………………….107