Журнал "Післядипломна освіта в Україні" 20

Журнал "Післядипломна освіта в Україні" 20

Назва: Журнал "Післядипломна освіта в Україні" №1 2012 (20)

 

Науково-редакційна рада:

В. Олійник (голова), ректор Університету менеджменту освіти НАПН України;

М. Віднічук, ректор Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; В. Живодьор, ректор Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;

A. Зубно, ректор Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів;

Р. Зуб'як, ректор Івано-Франківського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників;

B. Пашков, ректор Запорізької обласної академії післядипломної педагогічної освіти;

Л. Покросва, ректор Харківського обласного науково-методичного інституту безперервної освіти;

М. Романенко, ректор Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;

Р. Шиян, ректор Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;

О. Ситніков, директор Інституту ПОІПП ДВНЗ «Університету менджменту освіти»;

Н. Чепурна, ректор Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників.

Головний редактор

Л. Ващенко, д-р пед. наук, проф.

Заступники головного редактора:

Т. Бойчєнко, канд. пед. наук, доцент;

Є. Чернишова, канд. пед. наук, доцент.

Редакційна колегія:

В. Андрущенко, д-р філос. наук, проф.;

В. Биков, д-р техн. наук, проф.;

Н. Волянюк, д-р психол. наук, проф.;

В. Дивак, канд. пед. наук, доцент;

Л. Карамушко, д-р психол. наук, проф.;

Н. Клокар, д-р пед. наук;

П. Лушин, д-р психол. наук, проф.;

В. Мослов, д-р пед. наук, проф.;

В. Паламарчук, д-р пед. наук, проф.;

Ю. Приходько, д-р психол. наук, проф.;

Н. Протасова, д-р пед. наук, проф.;

Л. Пуховсько, д-р пед. наук, проф.;

В. Пуцов, канд. пед. наук, доцент;

Т. Сорочан, д-р пед. наук, проф.;

Т. Сущенко, д-р пед. наук, проф.;

В. Яковець, д-р фіз.-мат. наук, проф.

Видавець

Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України

Редактори:

Л. Івашень; Н. Литвиненко; 0. Кірієнко.

Технічні редактори:

Т. Кислян;

Я. Васильченко.

Коректор

В. Отрішко

Адреса редакції:

04053, Київ, Артема, 52-а, тел. 481-38-58,481-38-12, 481-38-13, 481-38-15 E-mail:rector@umo.edu.ua E-mail: infoumo@gmail.com Web-сайт www.umo.edu.ua

 

Видається з 2001 p.

 

Свідоцтво про державну реєстрацію серія KB № 4286 від 12.06.2000 р.

 

Здано до набору 14.05.2012 р. Підписано до друку 14.06.2012 р. Формат 60x84/8. Папір офсетний. Друк офсетний. Тираж 300 прим. Зам. 189.

Виготівник TOB «Дорадо-Друк», 09000, м. Сквира, вул. Щорса, 7 (044) 501-75-69

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру ДК № 2600 від 01.09.2006 р. www.doradoalliance.com

 

 

ЗМІСТ

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ОСВІТИ ДОРОСЛИХ

О. Вороненко

Нормативно-правові вимоги до професійної діяльності керівників системи вищої освіти у сфері трансферу технологій.............................................................................................................................. …………………………………….З

В. Ляхоцький, Ю. Осокіна

Модернізація післядипломної освіти в глобалізованому суспільстві... ……………………...7

Є. Чернишова

Кадрова політика як пріоритет стратегії розвитку навчального
закладу системи післядипломної педагогічної освіти............................ …………………………………….10

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇОСВІТИ

В. Олійник, В. Гоавіт

Проблеми модернізації освітньої діяльності у вищих навчальних
закладах післядипломної педагогічної освіти.......................................... ……………………………………..15

Л. Липова, М. Войцехівський, В. Малишев

Основні принципи формування фундаментальних знань учнів
старшої школи................................................................................................ …………………………………….17

Г. Кільова

Післядипломна педагогічна освіта вчителів у контексті стратегії
навчання упродовж життя............................................................................ ……………………………………..20

І. Драч

Ключові компетентності як основа професійної компетентності майбутніх викладачів вищої школи…………………………………………….'…………………………………….….24

В. Маслов

Функції процесу управління навчальним закладом як наукова
основа розробки змісту і методів підвищення посадово-
функціональної компетентності керівників загальноосвітніх
навчальних закладів ..................................................................................... ……………………………………..27

ДОСВІД ТА РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ПО

І. Якухно

Післядипломна освіта Житомирщини: на шляху інноваційного
розвитку........................................................................................................... …………………………………….33

Л. Ващенко

Інноваційне середовище післядипломної педагогічної освіти ........................................... 37

Г. Щекатунова

Інноваційний розвиток загальноосвітнього навчального закладу — вимога сьогодення               ……………………………………..40

ПРАКТИКА ОСВІТНІХ РЕФОРМ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ В ПО

М. Віднічук

Оновлення організаційної структури і змісту науково-методичної
діяльності Рівненського ОІППО в сучасних умовах................................ …………………………………….47

І. Сіданіч

Духовно-моральне виховання дітей як історико-педагогічна
проблема......................................................................................................... ……………………………………..51

В. Ляхоцький

Особливості організації навчального процесу у вищій школі на
сучасному етапі.............................................................................................. ……………………………………..57

П. Лушин

Экология образовательного пространства: профицитарный
подход.............................................................................................................. ……………………………………..62

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ I ТЕХНОЛОГИ В ПО

Н. Ручинська

Технології дистанційного навчання в роботі викладача закладу
післядипломної педагогічної освіти........................................................... ……………………………………..67

О. Самойленко

Персональні веб-орієнтовані навчальні середовища викладачів —
основа університетського освітнього простору  ……………………………………………69

 

АНДРАГОГІКА І ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ

Л. Ляхоцька

Формування професійної компетентності куратора-тьютора
навчальної групи........................................................................................... ……………………………………..71

О. Брюховецька, Т. Чаусова

Професійно значущі якості особистості викладача вищого
навчального закладу...................................................................................... ……………………………………..74

Я. Катюк

Сучасні проблеми становлення професійної самосвідомості
у майбутніх психологів у системі післядипломної педагогічної
освіти................................................................................................................ ……………………………………..78

В. Татенко

Особистісно орієнтований підхід у науці й освіті як предмет
психологічної рефлексії............................................................................... ……………………………………..80

Н. Волянюк, Г. Ложкин

Феномен профессионального самочувствия: основные направления исследований           ……..86

ПРОЕКТНИЙ ПОРТФЕЛЬ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА У ПО

В. Вітюк

На шляху наукових звершень Володимира Івановича Пуцова .... …………………………91

ІСТОРІЯ ПО

Хронологія документів.................................................................................. ……………………………………..94

Однолітки (життєвий шлях Василя Трохимовича Солодкова) ........................................... 101

 

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

 

Відомості про авторів          ………………………………………………………………… 107