Журнал "Післядипломна освіта в Україні" 21

Журнал "Післядипломна освіта в Україні" 21

Назва: Журнал "Післядипломна освіта в Україні" №2 2012 (21)

 

 

Науково-редакційна рада:

В. Олійник (голова), ректор Університету менеджменту освіти НАПН України;

В. Мадзігон, перший віце-президент НАПН України, директор Інституту педагогіки НАПН України;

М. Віднічук, ректор Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;

A.      Зубко, ректор Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів;

Р. Зуб'як, ректор Івано-Франківського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників;

B.      Пашков, ректор Запорізької обласної академії післядипломної педагогічної освіти;

Л. Покроєва, ректор Харківського обласного науково-методичного інституту безперервної освіти;

М. Романенко, ректор Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;

О. Рудяков, ректор Кримського республіканського інституту післядипломної педагогічної освіти;

О. Ситніков, директор Інституту ПОІПП ДВНЗ «Університету менджменту освіти»;

Н. Чепурна, ректор Черкаського обласного інституту післядипломної освіти

педагогічних працівників.

Головний редактор

Л. Ващенко, д-р пед. наук, проф.

Заступники головного редактора:

Т. Бойченко, канд. пед. наук, доцент;

Є. Чернишова, канд. пед. наук, доцент.

Редакційна колегія:

В. Андрущенко, д-р філос. наук, проф.;

В. Биков, д-р техн. наук, проф.;

Н. Волянюк, д-р психол. наук, проф.;

В. Дивак, канд. пед. наук, доцент;

Л. Карамушка, д-р психол. наук, проф.;

Н. Клокар, д-р пед. наук;

П. Лушин, д-р психол. наук, проф.;

В. Маслов, д-р пед. наук, проф.;

В. Паламарчук, д-р пед. наук, проф.;

Ю. Приходько, д-р психол. наук, проф.;

Н. Протасова, д-р пед. наук, проф.;

Л. Пуховська, д-р пед. наук, проф.;

В. Пуцов, канд. пед. наук, доцент;

Т. Сорочан, д-р пед. наук, проф.;

Т. Сущенко, д-р пед. наук, проф.;

В. Яковець, д-р фіз.-мат. наук, проф.

Видавець

Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України

Редактори:

Л. Івашень; В. Отрішко; 0. Кірієнко.

Технічні редактори:

Т. Кислян;

Я. Васильченко.

Коректор

Л. Дончевська.

Адреса редакції:

04053, Київ, Артема, 52-а, тел. 481-38-58,481-38-12, 481-38-13, 481-38-15 E-mail:rector@umo.edu.ua E-mail: infoumo@gmail.com Web-сайт www.umo.edu.ua

Видається з 2001 p.

Свідоцтво про державну реєстрацію серія KB № 4286 від 12.06.2000 р.

Здано до набору 22.10.2012 р. Підписано до друку 22.11.2012 р. Формат 60x84/8. Папір офсетний. Друк офсетний. Тираж 300 прим. Зам. 349.

Виготівник TOB «АТОПОЛ», 03067, м. Київ, б-р І. Лепсе, 4 (044) 496-18-98

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру КІ ЗО від 24.05.2002 р.

 

 

 

ЗМІСТ

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У ГАЛУЗІ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ

В. Абатурова

Система дополнительного педагогического образования для системы работы с одаренными школьниками        …………………………………………………..3

B.      Синенко

О модернизации системы дополнительного профессионального педагогического образования...................................................... …………………………….4

О. Савченко

Цінності, що об'єднують шкільну і педагогічну освіту ………………….9

C.      Максименко

Механізми розвитку особистості.................. …………………………….12

М. Михайліченко, В. Шинкарук

Якість вищої освіти як провідний імператив Болонських угод.................. 14

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

О. Бондарчук

Компетентність і компетенція: основні підходи до визначення
понять................................................................ …………………………….19

Л. Інжиєвська

Екофасилгтативний супровід в перехідний період зміни професії      …………..23

В. Мельник

Аналіз об'єктивних процесів у системі післядипломної освіти
педагогічних кадрів у контексті міжнародної інтеграції       …………………26

A.      Москальова

Саморегуляція у процесі подолання професійних

криз керівниками освітніх організацій.......... …………………………..…30

B.      Солодков

До принципів підготовки викладачів системи післядипломної
педагогічної освіти.......................................... ……………………………..33

П. Лушин

Так ли далека личностно ориентированная перспектива в образовании?.……………………………………………………………………37

Л. Карамушка

Психологічна готовність керівників загальноосвітніх навчальних
закладів до управління: зміст, структура, тенденції розвитку
та психологічні умови формування в системі післядипломної
педагогічної освіти………………………………………………………………41

О. Ляшенко

Методологічні засади моніторингу якості освіти……………………………47

НАУКОВІ ОСНОВИ РОЗГОРТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ

В. Брюховецька

Інноваційний формат університетської лекції в сучасному освітньому процесі………………………………………………………………………….50

Н. Мурована

Світоглядні засади інноваційної культури керівників
загальноосвітніх навчальних закладів……………………………………….54

В. Яковець

Інноваційні підходи в організації підвищення кваліфікації
керівних кадрів освіти в Університеті менеджменту освіти
Національної академії педагогічних наук України………………………….57

Л. Ващенко

Концептуальні засади організації навчального процесу
з підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних
та керівних кадрів освіти в умовах інноваційного розвитку
інститутів післядипломної педагогічної освіти……………………………….61

ПРАКТИКА ОСВІТНІХ РЕФОРМ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ

Т. Пушкарьова

Організація навчально-методичного супроводу шкільної освіти на основі інтегративного підходу      ………………………………………………………..66

Н. Бібік

Вимірювання освітніх результатів як компонент розвитку сучасної школи…………………………………………………………………………...69

О. Боднар

Критерії оцінювання якості науково-методичного сервісу в регіоні………71

Г. Єльникова

Організація моніторингу та підсумковий аналіз діяльності
керівників загальноосвітніх навчальних закладів…………………………..74

М. Набок

Оцінювання ефективності діяльності державних службовців відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій та міськвиконкомів……………79

АНДРАГОГІКА І ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ,

О. Нежинська

Особливості формування тендерної компетентності керівників
освітніх організацій в умовах очно-дистанційної форми навчання………..82

В. Пуцов

Андрагогіку — в дію (з досвіду роботи Луганського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти)………………………………85

М. Скрипник

Вступ до теорії інтерактивних технологій післядипломного
навчання…………………………………………………………………………87

Т. Сорочан

Місія та функції андрагогів у системі післядипломної
педагогічної освіти…………………………………………………………….92

ПРОЕКТНИЙ ПОРТФЕЛЬ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ

О. Ануфрієва

Застосування кваліметрії до оцінки якості наукового дослідження ……... 97

В. Базелюк

Експеримент як фактор інноваційного розвитку школи
майбутнього……………………………………………………………………102

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Відомості про авторів        107