Журнал "Післядипломна освіта в Україні" 22

Журнал "Післядипломна освіта в Україні" 22

Назва: Журнал "Післядипломна освіта в Україні № 1’2013 (22)"

Науково-редакційна рада:

В. Олійник (голова), ректор Університету менеджменту освіти НАГІН України;

М. Віднічук, ректор Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;

С.Дровозюк, ректор Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників;

В. Зелюк, ректор Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. Остроградського;

А. Зубко, ректор Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів;

Р. Зуб’як, ректор Івано-Франківського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників;

В. Пашков, ректор Запорізької обласної академії післядипломної педагогічної освіти;

Л. Покроєва, ректор Харківського обласного науково-методичного інституту безперервної освіти;

М. Романенко, ректор Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;

О. Ситніков, директор Інституту ПОІПП ДВНЗ «Університету менеджменту освіти»;

Н. Чепурна, ректор Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників;

І. Якухно, ректор Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

 

Головний редактор

Л. Ващенко, д-р пед. наук, проф.

Заступники головного редактора:

Т. Бойченко, канд. пед. наук, доцент;

Є Чернишова, д-р пед. наук, доцент.

Редакційна колегія:

В. Андрущенко, д-р філос. наук, проф.;

В. Биков, д-р техн. наук, проф.;

Я Волянюк, д-р психол. наук, проф.;

В. Дивак, канд. пед. наук, доцент;

Г. Дмитренко. д-р екон. наук, проф.;

Л, Карамушка, д-р психол, наук, проф.;

Я. Клокар, д-р пед. наук;

Я Лушин, д-р психол. наук, проф.;

В. Маслов, д-р пед. наук, проф.;

Г. Мостовий, канд. екон. наук, проф,

В. Паламарчук, д-р пед. наук, проф.;

Ю. Приходько, д-р психол. нгук, проф.;

Н. Протасова, д-р пед. наук, проф.;

В. Пуцов, канд. пед. наук, доцент;

Т. Сорочан, д-р пед. наук, проф.;

Т. Сущенко, д-р пед. наук, проф.;

В.Яковець, д-р фіз.-мат. наук, проф.

Видавець

Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України

Редактори:

Л. Івашень;

В. Отрішко;

О. Кірієнко.

Технічний редактор:

Я. Васильченко

Коректор:

Л. Дончевська

Адреса редакції:

04053, Київ, Артема, 52-а, тел. 481-38-58, 481-38-12, 481-38-13, 481-38-15

E-mail: rector@umo.edu.ua

E-mail: infoumo@gmail.com

Web-сайт www.umo.edu.ua

 

Видається з 2001 р.

 

Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 4286 від 12.06.2000 р.

 

Здано до набору 22.04.2013 р.

Підписано до друку 04.06.2013 р.

 

Формат 60Х84/8. Папір офсетний. Друк офсетний. Тираж 300 прим. Зам. 13-206.

Виготівник ТОВ «Дорадо-Друк», 09000, м. Сквира, вул. Щорса, 7, (044)501-75-69

 

Свідоцтво про внесення субєкта видавничої справи до Державного реєстру ДК № 2600 від 01.09.2006 р. www.doradoalliance.com

 

ЗМІСТ

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У ГАЛУЗІ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ

Т. Бойченко

Тенденції розвитку післядипломної педагогічної освіти в Україні …………….…….3

А. Єрмоленко

Концептуально-правові засади сучасної освіти в Україні ……………………….……7

А. Щербина

Особливості становлення розвитку системи освіти республіки Білорусь …………..11

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

В. Маслов

Моделювання педагогічних систем: сутність та технологія …………………….……15

І. Драч

Компетентність фахівця як теоретична проблема ………………………………….….19

В. Солодков

Гуманоцентристська сутність соціокультурної підготовки педагогічних кадрів …....22

І. Гриценок

Наукова спадщина А.С. Макаренка для професійної педагогіки …………………..….27

Л. Ніколенко

Самоосвіта як умова саморозвитку педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти .................................................................................................................................................28

Т. Новаченко

Етос як стиль життя державних службовців ……………………………………………..31

І.Новіцька, Н. Павлюк

Теоретичні основи управління навчальним процесом вищого навчального закладу ….34

Б. Ренькас

Управлінська діяльність керівника загальноосвітнього навчального закладу в умовах профільного навчання ………………………………………………………………………37

О. Саврай

Педагогічний менеджмент та його становлення в Україні ……………………………….39

НАУКОВІ ОСНОВИ РОЗГОРТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ

О. Брюховецька

Застосування нетрадиційних семінарських занять при підготовці студентів зі спеціальності «Психологія»…………………………………………………………………………………42

Г. Печерська

Особливості використання активних інтерактивних методів навчання в корекції професійних ціннісних орієнтацій учителів у процесі підвищення кваліфікації ………………………47

ПРАКТИКА ОСВІТНІХ ФОРМ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ

Г. Литвиненко

Становлення та перспективи розвитку районних (міських) методичних кабінетів ……...52

О. Пащенко

Пошук механізмів взаємодії професійно-технічних навчальних закладів та роботодавців в умовах сучасного ринку праці ………………………………………………………………..54

О. Бондарчук, Н. Пінчук

Психологічна підготовка освітніх організацій до сприяння гармонійному розвитку особистості дитини …………………………………………………………………………….56

І. Кухар

Імідж керівника як основа для створення позитивного іміджу загальноосвітнього навчального закладу ……………………………………………………………………………60

Л. Липова, М. Войцехівський, В. Малишев

Фундаментальність знань – основний чинник професійного іміджу педагога …………….63

В. Яковець

Проблеми організації навчального процесу у вищих навчальних закладах в контексті реалізації ідей Болонського процесу …………………………………………………………..67

С. Меркулова

Роль соціально-педагогічної комунікації в організації та управлінні процесом педагогічної орієнтації старшокласника ……………………………………………………………………..69

АНДРАГОГІКА І ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ

В. Пуцов

Освіта дорослих – важливий чинник розвитку особистості педагога ………………………73

І. Астапова

Науково-методичний супровід розвитку професійного потенціалу вчителів ………………75

О. Бондарчук

Психологічні особливості розвитку само ефективності керівників освітніх організацій в умовах післядипломної педагогічної освіти …………………………………………………..79

Т. Чаусова

Мотивація навчальної діяльності як технологія навчання в системі післядипломної освіти ..83

А. Москальова

Професійні кризи керівників загальноосвітніх навчальних закладів як нормативна криза дорослості …………………………………………………………………...……………………..87

Л. Оліфіра

Форми післядипломної педагогічної освіти як фактор розвитку професійної управлінської компетентності керівників вищих навчальних закладів ……………………………………….90

ПРОЕКТНИЙ ПОРТФЕЛЬ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ

М. Скрипник

Перспективні напрями експериментальної роботи науково-педагогічних працівників системи післядипломної освіти ……………………………………………………………………………94

ПОДВИЖНИКИ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ

С. Лункевич, В. Ляхоцький

Професор Маслов В.І.: у вирі життя …………………………………………………………….98

 

Відомості про авторів ……………………………………………………………………………107