Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних БОЛЬШУКІНОЇ АЛІНИ ВЯЧЕСЛАВІВНИ на тему«УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА АДАПТИВНИХ ЗАСАДАХ» за спеціальністю 13.00.06–теорія і методика управління освітою