Президія НАПН України розглянула виконання Програми спільної діяльності МОН України і НАПН України

Президія НАПН України розглянула виконання Програми спільної діяльності МОН України і НАПН України

Днями відбулося засідання Президії НАПН України. Її учасники заслухали та обговорили інформацію першого віце-президента, в.о. головного ученого секретаря НАПН України Володимира Лугового про виконання Програми спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України на 2014-2016 роки. 

Президія відзначила, що реалізація Програми у 2015 році передбачала виконання 67 заходів з дев’яти напрямів: «Загальні проблеми розвитку освітнього простору», «Дошкільна та загальна середня освіта», «Позашкільна освіта і виховна робота», «Професійно-технічна освіта», «Вища освіта», «Педагогічна освіта і освіта дорослих», «Психологічний супровід освіти», «Управління освітою, «Інформаційне забезпечення діяльності галузі» та «Проведення спільних науково-практичних масових заходів». Відповідно до запланованих заходів наукові працівники Академії спрямовували свою діяльність на нормативно-правове, науково-методичне, інформаційне забезпечення інноваційних змін у дошкільній, загальній середній, позашкільній, професійно-технічній та вищій освіті.

Одним із пріоритетних завдань Програми було вдосконалення законодавства у сфері освіти. Учені НАПН України спільно з фахівцями МОН України здійснювали напрацювання у робочих групах нормативно-правових документів, зокрема проектів законів України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про освіту», «Про професійну освіту». Водночас науковці Інституту спеціальної педагогіки НАПН працювали над розробленням та удосконаленням законодавчого та нормативно-правового забезпечення освіти дітей з особливими потребами, зокрема внесено пропозиції до проектів Законів України «Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України щодо розширення доступу незрячих до виданих творів у спеціальному форматі», «Про внесення змін до ст. 26 Закону України «Про позашкільну освіту» щодо забезпечення права інвалідів на доступ до позашкільної освіти», до проекту Концепції Державної комплексної програми щодо забезпечення конституційного права на освіту у вищих навчальних закладах осіб з особливими освітніми потребами на період до 2020 р., а також разом із фахівцями МОН України брали участь у підготовці Рекомендацій парламентських слухань на тему «Освіта, охорона здоров’я та соціальне забезпечення дітей з порушеннями психофізичного розвитку: проблеми та шляхи їх вирішення».

Наукові працівники Інституту вищої освіти НАПН України у звітному році здійснювали роботу з імплементації Закону України «Про вищу освіту». Зокрема, разом із МОН України та Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти розроблено та внесено пропозиції щодо діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, управління у сфері вищої освіти та забезпечення якості вищої освіти. Пропозиції схвалено на розширеному засіданні Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти «Про стан імплементації Закону України «Про вищу освіту».

Учені Інституту проблем виховання НАПН України та Інституту педагогіки НАПН України разом з МОН України здійснили роботу з підготовки Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо її реалізації та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах. З ініціативи Інституту педагогіки НАПН України у співпраці з МОН України внесено зміни до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, розроблено спільно з МОН України методичні рекомендації щодо вивчення базових дисциплін у загальноосвітніхнавчальних закладах у 2015/2016 навчальному році. Науковці Інституту активно співпрацювали з фахівцями МОН України в робочих групах із розвантаження навчальних програм для учнів 1-3 та 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Президію було також поінформовано щодо співпраці з МОН Інституту професійно-технічної освіти, Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»  НАПН України. А ключовим у виконанні Програми стало науково-методичне забезпечення сфери освіти, що реалізується у плідній співпраці вчених НАПН України з фахівцями МОН України зі створення програм, підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій, електронних ресурсів навчального призначення та інших видань.

У межах виконання Програми наукові співробітники установ НАПН України брали активну участь у роботі Науково-методичної ради з питань освіти МОН України та її комісіях. Водночас учені інститутів педагогіки, психології імені Г.С. Костюка, проблем виховання, спеціальної педагогіки проводили психолого-педагогічну експертизу програм, рукописів підручників для основної школи.

Особливе місце у виконанні заходів Програми відведено проведенню спільних з МОН України науково-практичних масових заходів – конференцій, семінарів, круглих столів, освітянських виставок, організації різноманітних конкурсів, олімпіад тощо. Загалом за участі представників МОН України, педагогів і науковців установ і закладів освіти, з якими тісно співпрацюють учені НАПН України, проведено понад 60 науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів та інших заходів з актуальних проблем модернізації освіти.

Визнаною практикою взаємодії є участь провідних учених Академії у роботі Колегії («Про стан та проблеми надання психологічної допомоги суб’єктам освіти в умовах антитерористичної операції на сході країни», «Про Концепцію національно-патріотичного виховання дітей та молоді» від 26 березня 2015 р.; «Про створення системи забезпечення якості вищої освіти» від 28 травня 2015 р. та ін.) та Атестаційної колегії МОН України, у щорічних серпневих конференціях, нарадах. Натомість фахівці структурних підрозділів міністерства є постійними учасниками Загальних зборів та методологічних семінарів Академії, засідань Президії НАПН України. Забезпечується спільна систематична участь у роботі редакційних рад і колегій наукових періодичних видань, співзасновниками яких є МОН і НАПН України.

Виключно важливою є діяльність учених НАПН України та фахівців МОН України у міжнародному науковому співробітництві. Так, Інститут спеціальної педагогіки НАПН України уклав угоди про співпрацю із зарубіжними навчальними закладами Канади, Польщі, Словаччини. Науковці Інституту беруть участь у міжнародних проектах«Інтеграція дітей з синдромом Дауна в освітнє середовище» та «Рука-мозок», присвячений питанням реабілітації дітей з порушеннями опорно-рухового апарату.

Утім співробітництво у наукових заходах, проектах і програмах Європейського Союзу, Світового банку, ЮНЕСКО, Ради Європи, зокрема в рамковій програмі ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020», є недостатнім.

Аналіз результатів виконання Програми спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України на 2014-2016 роки засвідчив, що у звітному році виконані всі заплановані заходи та здійснювалася плідна співпраця між ученими НАПН України і фахівцями МОН України відповідно до визначених у Програмі напрямів. Водночас відповідно до запитів суспільства та процесів реформування сфери освіти виникають нагальні проблеми, які потребують першорядного розв’язання. Це, зокрема, створення Концепції 12-річної середньої загальноосвітньої школи, модернізація експертного оцінювання підручників і організація навчання експертів для його реалізації, створення нової системи професійної освіти та ін.

На засіданні виступив заступник міністра освіти і науки України Павло Хобзей. Він позитивно оцінив співпрацю Міністерства й Академії, наголосивши на необхідності подальшої активізації співпраці між фахівцями МОН України та вченими НАПН України.

Президія НАПН України постановила схвалити результати виконання у 2015 році Програми спільної діяльності МОН України та НАПН України на 2014 – 2016 роки. Головним у співпраці фахівців МОН і вчених НАПН України має стати забезпечення реалізації пріоритетних завдань, зумовлених реформуванням системи освіти та запитами суспільства.