У БІНПО ВІДБУЛАСЬ ЗВІТНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ТРЕНДВОТЧІНГ РИНКУ ПРАЦІ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ПРИКЛАДНІ ЗДОБУТКИ ТА ІННОВАЦІЇ»

У БІНПО ВІДБУЛАСЬ ЗВІТНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ТРЕНДВОТЧІНГ РИНКУ ПРАЦІ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ПРИКЛАДНІ ЗДОБУТКИ ТА ІННОВАЦІЇ»

26 грудня 2023 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулась звітна науково-практична конференція «Трендвотчінг ринку праці в системі підготовки і підвищення кваліфікації фахівців в умовах воєнного стану: прикладні здобутки та інновації», приурочена 45-річчю з дня заснування Інституту.

Мета звітної науково-практичної конференції полягає у вивченні новітніх тенденцій на ринку праці та освітніх послуг для прогнозування затребуваних компетентностей, навичок soft і hard skills та сфер діяльності, компетенцій для підготовки і підвищення кваліфікації висококваліфікованих і конкурентоздатних фахівців в умовах повоєнного відновлення України.

Розвиток економіки держави залежить від підготовки конкурентоспроможного на світовому й вітчизняному ринку праці персоналу. Проте система розвитку робочої сили в Україні характеризується яскраво вираженими структурними проблемами і низькими показниками ефективності порівняно з міжнародними стандартами, професійно-кваліфікаційним дисбалансом попиту і пропозиції робочої сили, відсутністю у працівників і випускників закладів професійної та фахової передвищої освіти затребуваних роботодавцями навичок і компетенцій. Науково-дослідна робота БІНПО «Трендвотчінг ринку праці в системі підготовки і підвищення кваліфікації фахівців в умовах повоєнного відновлення України» (РК 0122U202007, 2022-2025 рр) виконується з грудня 2022 року.

Ринок праці є одним із найважливіших складників економічної системи, що сприяє формуванню професійно-кваліфікаційної структури робочої сили та зумовлює розроблення заходів, спрямованих на досягнення максимального ефекту від використання наявного потенціалу робочої сили і створення конкурентних умов у сфері соціально-трудових відносин. У ринкових умовах дисбаланс між процесами виробництва, розподілу і споживання сприяє виникненню деструктивних явищ на ринку праці, що полягає у невідповідності між попитом на робочу силу та її пропозицією за галузями, регіонами, професійними групами, рівнем кваліфікації, що зумовлює існування таких явищ як структурне безробіття, кваліфікаційний розрив. Аналіз науково-педагогічних джерел засвідчує, що дослідження ринку праці України переважно розпорошені за тематикою, питання конкурентоспроможності закладів вищої та професійної освіти в них системно й вичерпно не досліджується.

Відкрила звітну науково-практичну конференцію Вікторія Сидоренко, директорка БІНПО, докторка педагогічних наук, професорка, керівник НДР. У своїй доповіді «Кваліфікаційний розрив на ринку праці України: Стан і механізми його подолання» Вікторія Вікторівна визначила низку суттєвих суперечностей, зокрема між: сучасними соціокультурними та освітніми вимогами до підготовки і підвищення кваліфікації фахівця в умовах війни і повоєнного відновлення країни і традиційними підходами до професійного розвитку в системі вищої і професійної освіти, застарілим змістом, формами, технологіями навчання і підвищення кваліфікації; попитом і пропозицією на трудові ресурси з урахуванням сучасної кон’юнктури на ринку праці та очікуваних тенденції щодо її зміни, а також відповідністю рівня підготовки фахівців у системі вищої і професійної освіти вимогам сучасного ринку праці; фактичними і очікуваними результатами щодо ефективності системи підготовки кадрів у системі вищої і професійної освіти внаслідок відсутності системи прогнозування майбутнього попиту на кадри певної кваліфікації з урахуванням соціально-економічних умов в країні, мінливості внутрішнього і зовнішнього середовища, сучасних та перспективних потреб національного господарства у трудових ресурсах певної кваліфікації та спеціальності, а також міграційних і демографічних процесів. Презентовано комплексну систему короткострокового прогнозування попиту на професії, компетентності, кваліфікації, сфери діяльності на регіональному і локальному ринках праці з метою подальшої її імплементації на підготовку конкурентоздатних фахівців у сфері професійної освіти.

Під час звітної конференції представлені основні здобутки, прикладні результати за підтемами трьох кафедр інституту: «Психолого-педагогічні чинники розвитку компетенцій і навичок фахівців у комплексній системі короткострокового прогнозування попиту на професії в умовах повоєнного відновлення України»; «Сучасні технології навчання в системі кон’юнктурних досліджень ринку праці»; «Науково-методичний супровід розвитку людського капіталу у сфері професійної освіти і навчання для повоєнних потреб особистості, суспільства, економіки».

Воодимир Кулішов, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту, кандидат педагогічних наук, доцент, представив результати роботи кафедри за 2023 рік у контексті виконання підтеми НДР кафедри «Психолого-педагогічні чинники розвитку компетенцій і навичок фахівців у комплексній системі короткострокового прогнозування попиту на професії в умовах повоєнного відновлення України». Володимир Сергійович зосередив увагу на чотирьох видах роботи кафедри у 2023 році:

  1. навчальна робота – особливості організації освітнього процесу із слухачами курсів підвищення кваліфікації та здобувачами освіти у 2023 році; реалізація модулів на курсах підвищення кваліфікації, які забезпечує кафедра (2 модулі), та дисциплін для здобувачів вищої освіти (55 дисциплін); акредитація освітніх програм для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти (4 освітніх програми);

  2. методична робота – розроблення навчально-методичного забезпечення для слухачів курсів підвищення кваліфікації (4 освітні програми, 29 навчальних планів, 29 навчально-тематичних планів, 20 електронних навчальних курсів, 1 цифровий програмно-методичний комплекс, 3 навчально-методичні посібники) та здобувачів вищої освіти (3 освітні програми, 3 навчальні плани, 36 робочих навчальних програм і 36 силабусів навчальних дисциплін, 6 методичних рекомендацій); міжнародне стажування та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у 2023 році (22 міжнародних стажування та підвищення кваліфікації);

  3. наукова робота – виконання планової науково-дослідної роботи кафедри у відповідності до першого теоретико-аналітичного етапу; оприлюднення результатів НДР за 2023 рік (165 наукових публікацій, 5 науково-практичних масових заходів, презентація цифрового програмно-методичного комплексу, активізація роботи рубрик для неформальної освіти та професійного розвитку фахівців); аналіз ресурсу кафедри в Електронній бібліотеці НАПН України за 2023 рік;

  4. організаційна робота – керування навчальними групами слухачів курсів підвищення кваліфікації (29 груп); профорієнтаційна робота науково-педагогічних працівників кафедри та її результати (понад 90 осіб загітовано до вступу в БІНПО; статистичний аналіз по проведених засіданнях кафедри (12 засідань).

По закінченню звіту кафедри науково-педагогічні працівники представили результати власних напрацювань з теми.

Кафедра методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін у (завідувач кафедри Михайло Жук, кандидат філософських наук, доцент), 2023 рік пріоритетом діяльності в межах підтеми «Науково-методичний супровід розвитку людського капіталу у сфері професійної освіти і навчання для повоєнних потреб особистості, суспільства, економіки» визначила поєднання формування методичної культури в адаптації освітнього процесу до нових вимог на ринку праці, рамок компетенцій ЄС для ЗП(ПТО) «компетенцій сталого розвитку» (2022 р.) та сучасних трендів розвитку освіти. Апробація елементів інтелектуальних тренажерів в формі тематичних дискусій. Підготовлено 89 публікацій, проведено 3 наукових заходи, які поєднали виступи науковців, представників профільного бізнесу, слухачів курсів, студентів. Методична розробка Траєкторія розвитку фахової компетентності педагога професійної освіти в умовах повоєнного відновлення економіки України: медіакейс освітньо-професійних програм підвищення кваліфікації стала переможцем Міжнародної виставки «Освіта та кар’єра 2023». Розширилась партнерська співпраця із бізнесом по лінії вивчення нових вимог на ринку праці та освітніми центрами, що адаптують до вимог ринку праці на онові віртуальних тренажерів. рамкової міжнародної угоди з компанією Sinapse Print Simulators (м. Париж, Франція). Предметом угоди стала співпраця у сфері освіти, науки та іншої діяльності для інтернаціоналізації вищої і професійної освіти, розвитку академічної мобільності (ініціатива Олена Юденкова).

У 2023 році кафедра технологій навчання, охорони праці та дизайну (завідувачка Ганна Кравченко, докторка педагогічних наук, професорка) організовувала свою діяльність відповідно до підтеми НДР «Сучасні технології навчання в системі кон’юнктурних досліджень ринку праці». Науково-педагогічні працівники кафедри забезпечили вивчення 2 навчальних модулів на курсах підвищення кваліфікації та 9 вибіркових спецкурсів. У методичному забезпеченні основна увага приділялася конкретним інструментам штучного інтелекту, таким як CHAT GPT та Bard (генерація текстової інформації), Wepik (створення інтерактивних презентацій); Eduaide.AI (розробка нових форматів планів навчальних занять) та Leonardo.AI (створення зображень). Інтеграція наукових здобутків кафедри в освітній процес була спрямована на розвиток цифрової компетентності, цифрової грамотності науково-педагогічних працівників, замовників освітніх послуг шляхом використання сучасних технологій. Отримані результати було висвітлено у науковій продукції – 22: публікації в наукометричних виданнях (Scopus або Web of Science Core Collection) – 2, фахові видання – 5; збірники конференцій – 1; матеріали в збірниках наукових праць – 14 (у т.ч. матеріали міжнародних конференцій – 1, матеріали всеукраїнських конференцій – 9, матеріали регіональних семінарів – 4). Проблемним напрямом визначено навчальне методичне забезпечення освітньої та наукової діяльності кафедри.

У 2023 році за темою НДР науково-педагогічними працівниками БІНПО підготовлено 283 публікації.

В обговоренні отриманих результатів участь взяли всі учасники звітної конференції.

Дякуємо всім присутнім на звітній конференції за продуктивну роботу, професійну комунікацію та зворотній звязок!