У ДЗВО «УМО» ВІДБУЛОСЯ ПЛАНОВЕ ЗАСІДАННЯ РАДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ТА ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У ДЗВО «УМО» ВІДБУЛОСЯ ПЛАНОВЕ ЗАСІДАННЯ РАДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ТА ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

15 вересня 2023 року відбулося планове засідання Ради із забезпечення якості освіти та освітньої діяльності (далі – Рада з якості) під головуванням проректора з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків Наталії Муранової.

У роботі Ради з якості взяли участь доктор філософських наук, професор, академік-секретар Відділення вищої освіти НАПН України, дійсний член (академік) НАПН України Петро Саух та Ольга Петроє, доктор наук з державного управління, професор, завідувач відділу дослідницької діяльності університетів Інституту вищої освіти НАПН України, голова громадської організації «Аналітико-консалтинговий центр публічного врядування і права».

Члени Ради з якості заслухали доповідь проректора з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків Наталії Муранової «Про результати проведення перевірки Державної служби якості освіти ДЗВО «УМО» щодо дотримання вимог законодавства у сфері вищої освіти», взявши до відома усю викладену інформацію.

Згідно плану засідання члени Ради з якості заслухали доповіді завідувача відділу моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації Олени Безнос«Про моніторинг оцінювання досягнень здобувачів вищої освіти та їх оприлюднення на офіційному вебсайті ДЗВО «УМО», «Про внесення змін до Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників ДЗВО «Університет менеджменту освіти», «Про встановлення обсягів річного навантаження у межах однієї ставки на 2023-2024 н. р. для штатних НПП та НПП, які працюють за сумісництвом в Навчально-науковому інституті менеджменту та психології.

На засіданні також було заслухано інформацію заступника директора ЦІПО Лариси Оліфірищодо проєктуПоложення про тематичні та авторські курси підвищення кваліфікації в Центральному інституті післядипломної освіти ДЗВО «УМО» й директора Центру міжнародного співробітництва та освіти Світлани Грицай про розгляд проєкту «Порядку видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в ДЗВО «УМО» та «Про затвердження зразка форми «Довідки-виклику» для участі у настановних або заліково-екзаменаційних сесіях іноземних здобувачів вищої освіти, докторів філософії заочної форми навчання».

Після цікавого та плідного обговорення під час засідання Ради з якості було ухвалено низку важливих рішень:

  • розробити чітку систему проведення процедури моніторингу на оприлюднення результатів моніторингу успішності здобувачів освіти за визначеними трьома складовими (семестровий контроль, ректорський контроль, результати атестації);

  • подати на розгляд Вченої ради Університету проєкт Положення про тематичні та авторські курси підвищення кваліфікації в Центральному інституті післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» з метою розгляду питання про його затвердження;

  • подати на розгляд Вченої ради Університету проєкт Порядку видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в ДЗВО «Університет менеджменту освіти з метою розгляду питання про його затвердження;

  • рекомендувати до розгляду на Вченій раді Університету обсяги річного навантаження у межах однієї ставки на 2023-2024 н. р. для штатних НПП та НПП, які працюють за сумісництвом в Навчально-науковому інституті менеджменту та психології.

Голова Ради з якості Наталія Муранова подякувала всім членам Ради і доповідачам за ґрунтовну підготовку доповідей, аналіз опитування здобувачів вищої освіти, моніторингові дослідження та активну участь в обговоренні внутрішніх нормативних документів, що дозволить забезпечити надання якісних освітніх послуг в Університеті.