В УНІВЕРСИТЕТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ ВІДБУЛАСЯ КОНФЕРЕНЦІЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

В УНІВЕРСИТЕТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ ВІДБУЛАСЯ КОНФЕРЕНЦІЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

27 лютого 2024 року в ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України успішно відбулася Конференція трудового колективу, голова засідання – ректор Микола Кириченко. На порядку денному були питання: Звіт ректора Миколи Кириченка «Про роботу Університету за 2023 рік та завдання на 2024 рік»; вибори представників колективу та здобувачів вищої освіти до Вченої ради Університету менеджменту освіти; вибори делегатів на Загальні збори НАПН України та Відділення вищої освіти НАПН України.

Серед запрошених – Петро Саух, академік-секретар Відділення вищої освіти НАПН України, дійсний член (академік) НАПН України, доктор філософських наук, професор.

Захід було відкрито Гімном України та вшануванням пам’яті загиблих захисників та захисниць ЗСУ.

У своїй звітній доповіді ректор Микола Кириченко відзначив основні цільові показники діяльності та ключові орієнтири Університету відповідно до Стратегії розвитку на 2023-2027 роки: структуру закладу освіти; місце у вітчизняних та міжнародних рейтингах; кадровий потенціал; кількість та якість освітніх програм; підготовку здобувачів освіти всіх рівнів та підвищення кваліфікації; загальний контингент здобувачів освіти; результати вступної кампанії-2023; підготовку іноземних громадян; програму «подвійного дипломування»; ефективність роботи аспірантури; бази практик; публікаційну наукову активність серед здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників; прикладні наукові дослідження та експериментальну роботу; кількість та види наукової продукції; науково-практичні та інформаційно-просвітницькі заходи; результативність участі колективу в міжнародних освітянських виставках; науково-експертну діяльність співробітників; результативність міжнародної співпраці (реєстрацію на освітніх та наукових платформах, угоди про співробітництво, участь у Європейському році навичок під егідою Національної агенції кваліфікацій; участь науково-педагогічних працівників у міжнародних проєктах; міжнародне стажування та міжнародне підвищення кваліфікації; академічна мобільність до країн ЄС; програма «Запрошений професор»); фінансовий стан за звітній період.

Охарактеризував співпрацю з НАДС, НАЗЯВО, ДСЯО та міжнародними партнерами; участь у програмі «навчання за ваучерами»; запроваджену практику відкритих лекцій вітчизняних і закордонних науковців для викладачів та здобувачів вищої освіти; започатковані «Універсіаду» для учнівської молоді та студентства; Конкурси на кращу кваліфікаційну роботудля випускників-магістрів; участь студентства у всеукраїнських і міжнародних конкурсах; запроваджені моделі організації освітнього процесу за різними формами навчання; вдосконалення системи забезпечення якості освіти та освітньої діяльності; місце і роль випускників задля повоєнного відновлення України.

Завершуючи доповідь ректор Микола Кириченко відзначив, «що сьогодні колектив Університету має досить потужні кадрові ресурси, амбітні стратегічні плани та реальні можливості щодо подальшого інноваційного розвитку. Основні серед них: інтеграція до Європейських освітнього простору; організація міжнародного стажування та підвищення кваліфікації працівників; розширення спектру освітніх програм; розвиток матеріально-технічної бази; набуття досвіду міжнародної освітньої та наукової співпраці; залучення до навчання іноземних громадян; розширення доступу до наукових зарубіжних джерел задля здійснення науково-дослідницької діяльності; трансформація освітньої та наукової діяльності з урахуванням вітчизняних та світових інновацій; участь у вирішенні завдань освіти впродовж життя; розширення співпраці з вітчизняними та закордонними стейкголдерами; участь у Програмах ЄС Еразмус+, Горизонт Європа; забезпечення англомовної компетентності всіх учасників освітнього процесу; удосконалення цифрової компетентності працівників та здобувачів освіти; упровадження передових практик та досвіду цифрових технологій в освітній процес; подальший розвиток наукових шкіл; забезпечення якості освіти тощо».

Ректор Микола Кириченко також висловив слова глибокої шани, поваги та подяки працівникам Університету за невтомну та сумлінну працю під час війни.

При обговорені доповіді проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків Наталія Муранова визначила основні кроки діяльності як дорожньої карти, конкурентоспроможності на ринку надання освітніх послуг в умовах реформування закладів вищої освіти та в умовах воєнного стану; відзначила окремі результативні критерії роботи за 2023 рік освітньої, наукової та міжнародної діяльності; виокремила зовнішні ризики під час військових дії в країні; сконцентрувала увагу присутніх на викликах для колективу Університету, що пов’язані з реформуванням вищої освіти України; запропонувала розглядати рейтингування як механізм оцінювання і мотивації якості вищої освіти задля реалізації основних функцій закладу освіти; дала позитивну оцінку роботі ректора з пропозицією звіт схвалити.

В обговорені доповіді ректора також взяли участь академік-секретар Відділення вищої освіти НАПН України Петро Саух; директор ННІМП В’ячеслав Супрун, директор ЦІПО Тамара Сорочан, проректор з наукової роботи та цифровізації Інна Отамась, завідувач аспірантури Оксана Ануфрієва, доцент кафедри психології управління Наталія Пінчук, які відзначили значне зростання основних показників діяльності Університету; висловили пропозиції щодо подальшого розвитку Університету менеджменту освіти з урахуванням сучасних трансформацій та висказали власну думку щодо схвалення звіту ректора та оцінки діяльності Миколи Кириченка на посаді ректора як задовільної.

За результатами голосування на Конференції трудового колективу було звіт ректора Миколи Кириченка ««Про роботу Університету за 2023 рік та завдання на 2024 рік» схвалено та роботу ректора за звітний період визнано задовільною.

Позитивні і доцільні рішення було прийнято і по іншим питанням порядку денного.

Бажаємо колективу Університету менеджменту освіти вмілого стратегічного планування; розвитку альтернативних джерел фінансування; активної участі в проєктах, що фінансуються; впровадження нових освітніх технологій і практик; грантової підтримки; надійних партнерів і, звичайно ж, миру, перемоги, терпіння і здоров’я на всі наші амбітні спільні задуми і плани!

Слава українській нації!

Слава Збройним Силам України!

Слава Україні!