Дидактичні системи у вищій освіті

Дидактичні системи у вищій освіті

Автор: Сіданіч І. Л.

Рік: 2012

С 34

Дидактичні системи у вищій освіті : навч.-метод. комплекс для освітньо- кваліфікац.   рівня  «Магістр»  /  І. Л. Сіданіч ;  НАПН  України,   ДВНЗ  «Ун-т  менедж. освіти», Ін-т менедж. та психології. — К., 2012. — 48 с.

Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Дидактичні системи у вищій освіті» підготовлено для спеціальності «Педагогіка вищої школи» освітньо- кваліфікаційного рівня «Магістр». Містить загальні положення, мету, завдання, навчально-тематичний план вивчення дисципліни, теми семінарських і практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів і виконання рефератів, тематику рефератів, питання для самоконтролю й іспиту, критерії оцінювання знань, список літератури, а також термінологічний словник.