Фізика: підручник для іноземних студентів підготовчих факультетів: у двох частинах

Фізика: підручник для іноземних студентів підготовчих факультетів: у двох частинах

Автор: Б. М. Андрющенко, Л. В. Асоян, Т. В. Черниш, Є. Р. Чернишова; за ред. Б. М. Андрющенка

Рік: 2012

Сторінок: 188

Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, як підручник для студентів вищих навчальних закладів (Лист МОНмолодьспорт України   № 1/11-9504 от 13.10.2011 г.)

Рецензенти: К. В. Людвичек, кандидат технічних наук, професор, директор Центру міжнародної освіти, УІПА;

В. І. Груцяк, кандидат фізико-математичних наук, доцент, заступник директора Центру міжнародної освіти ХНУ ім. В.Н. Каразіна;

С. Б. Данилевич, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри інформаційних технологій і математики ХДУ "НУА".

Автори: Б. М. Андрющенко, Українска інженерно-педагогічна академія;

Л. В. Асоян, Університет менеджменту освіти;

Т. В. Черниш, Національний технічний університет «ХПІ»;

Є. Р. Чернишова, Університет менеджменту освіти.

Укладач словника: Н. І. Суховенко, Криворіжський технічний університет.

Схвалено і рекомендовано до видання вченою радою ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (протокол № 4 від 05 травня 2011 р.)

Частина І підручника складається з розділів механіки. Зміст підручника відповідає програмі з фізики, яка рекомендована науково-методичною комісією з підготовки іноземних студентів. Матеріал підручника адаптований і містить необхідний обсяг лексики, вправи та завдання з кожного навчального модулю і прикладами докладного розв'язування. Підручник призначений для іноземних студентів підготовчих факультетів.

 

Часть І учебника состоит из разделов механики. Содержание учебника соответствуеі программе по физике, которая рекомендована научно-методической комиссией по подготовке иностранньтх студентов. Материал учебника адаптирован и содержит необходимый объем лексики, упражнений и задач по каждому учебному модулю с примерами подробного решения. Учебник предназначен для иностранных студентов подготовительных факультетов.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие………………………………………………………………………5

Введение в физику ………………………………………………………………. 6

Самостоятельная работа …………………………………………………………. 9

ЧАСТЬ І. МЕХАНИКА…………………………………………………………12

1. Основы кінематики………………………………………………………...12

1.1.  Система координат. Система отсчета………………………………........12

1.2.  Кинематические характеристики………………………………………15

1.2.1. Траектория ………………………………………………………….15

1.2.2. Путь……………………………………………………………………15

1.2.3. Перемещение………………………………………………………….15

1.2.4. Скорость………………………………………………………………16

1.2.5. Ускорение …………………………………………………………….17

Самостоятельная работа………………………………………………………….20

1.3. Действия над векторами …………………………………………………20

1.3.1. Равенство векторов …………………………………………………..20

1.3.2. Проекция вектора на ось координат …………………………………21

1.3.3. Сложение векторов………………………………………………….....22

1.3.4. Вычитание векторов …………………………………………………23

1.3.5. Разложение вектора на составляющие ……………………………...24

1.3.6. Умножение вектора на скаляр ………………………………………25

1.3.7. Скалярное произведение векторов ………………………………….25

Самостоятельная работа…………………………………………………………25

1.4. Равномерное прямолинейное движение ………………………………..27

1.4.1. Уравнение координати и графики равномерного прямолинейного движения……………………………………………………………………..28

1.4.2. Сложение скоростей …………………………………………………29

1.4.3. Преобразования Галилея …………………………………………….30

Самостоятельная работа …………………………………………………………31

1.5. Неравномерное движение ……………………………………………….34

1.5.1.   Равноускоренное прямолинейное движение ……………………….35

1.5.2.   Уравнение координати и графики равноускоренное прямолинейного движения ……………………………………………..36

1.5.3.   Равнозамедленное прямолинейное движение……………………….38

1.5.4.   Уравнение координати и графики равнозамедленного прямолинейного движения ……………………………………………..39

Самостоятельная работа …………………………………………………………41

1.6. Свободное падение тел…………………………………………………...44

Самостоятельная работа …………………………………………………………47

1.7.                                                                                                             Равномерное криволинейное движение ………………………………...50

1.7.1. Равномерное движение точки по окружности ……………………...50

Самостоятельная работа …………………………………………………………53

2. Основы динамики …………………………………………………………56

2.1.   Сила. Виды сил………………………………………………………….56

2.2.   Законы Ньютона…………………………………………………………60

2.2.1.Первый закон Ньютона ……………………………………………..60

2.2.2.Второй закон Ньютона ………………………………………………61

2.2.3. Третий закон Ньютона ……………………………………………...62

Самостоятельная работа …………………………………………………………63

2.3.   Закон всемирного тяготения ……………………………………………66

2.4.   Сила тяжести ……………………………….………………………….67

2.5.   Вес тела …………….…………………………………………………..68

2.6.   Плотность вещества……………………………………………………..70

Самостоятельная работа………………………………………………………….71

2.7.   Сила упругости. Закон Р. Гука ………………………………………….74

2.8.   Сила трения ……………………...……………………………………...76

Самостоятельная работа …………………………………………………………77

2.9. Импульс силы и импульс тела. Общая форма второго закона Ньютона  ……………………………………………………………………………….80

2.10. Закон сохранения импульса…………………………………………81

Самостоятельная работа………………………………………………………82

3. Механическая работа и механическая энергия……………………..84

3.1.   Механическая работа………………………………………………….84

3.2.   Коэффициент полезного действия……………………………………87

3.3.   Механическая мощность………………………………………………88

Самостоятельная работа………………………………………………………..89

3.4. Механическая энергия…………………………………………………92

3.4.1.   Кинетическая энергия………………………………………………92

3.4.2.   Потенциальная энергия ……………………………………………92

3.4.3.Полная механическая энергия. Закон сохранения механической энергии ……………………………………………………………………93

Самостоятельная работа ………………………………………………………95

4. Механические колебания и волны. Звук……………………………..97

4.1.   Свободные колебания. Характеристики механических колебаний…97

Гармонические колебания……………………………………………..