Формування  кадрового потенціалу вищих навчальних закладів

Формування кадрового потенціалу вищих навчальних закладів

Автор: Чернишова Є. Р.

Рік: 2011

Формування кадрового потенціалу вищих навчальних закладів : навч. програма спецкурсу для слухачів курсів підвищення кваліфік. (керів. ВНЗ, спец. кадр. служб навч. закладів) і студ. освітньо-кваліфікац. рівня «магістр» з напрямів підготовки «Управління навчальним закладом» та «Педагогіка вищої школи» / Є. Р. Чернишова ; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». — К., 2011. — 52 с.

У програмі наведено тематичний план навчальної дисципліни та її зміст за модулями й темами, вміщено плани лекцій і семінарських (практичних) занять, матеріал для закріплення знань, методичні рекомендації тощо.

Рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів, слухачів системи ППО, а також керівним і науково-педагогічним працівникам для самоосвіти.