Кадровий потенціал системи післядипломної педагогічної освіти: науково-методичний аспект

Кадровий потенціал системи післядипломної педагогічної освіти: науково-методичний аспект

Автор: Є.Р. Чернишова

Рік: 2012

Сторінок: 208

Схвалено і рекомендовано до друку вченою радою Державного вищого навчального закладу«Університет менеджменту освіти» НАПН України як наукове видання для системи післядипломної педагогічної освіти (протокол № 6 від                     21 вересня 2011 р.)

Рецензенти: В. В. Олійник, дійсний член Національної академії педагогічних               наук України, доктор педагогічних наук, професор, ректор УМО;

Г. А. Дмитренко, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та управління персоналом;

Н. І. Клокар, доктор педагогічних наук, директор КОІППО.

Науково-методичний посібник «Кадровий потенціал системи післядипломної освіти: науково-методичний аспект» містить аналіз сучасних тенденції формування національного кадрового потенціалу суспільства, і зокрема вищої освіти, концептуальні підходи до кадрового забезпечення соціальних процесів в умовах відкритості освітніх систем, стан формування державної кадрової політики в системі післядипломної педагогічної освіти. Його видання сприятиме підвищенню ефективності функціонування навчальних закладів системи ППО через науково-теоретичне обґрунтування та розроблення науково-методичних підходів, спрямованих на вдосконалення формування та використання їх кадрового потенціалу в умовах трансферу національної економіки глобалізації освітніх процесів.

ЗМІСТ

Умовні скорочення............................................... …………………………..4

Передмова............................................................. …………………………..5

Розділ і. Формування кадрового потенціалу освітньої галузі в умовах трансформації українського суспільства…………………………...…..……….10

1.1.Сучасні тенденції формування національного кадрового потенціалу суспільства: соціально-економічний аспект…………………………………10

1.2.Концептуальні підходи до кадрового забезпечення соціальних процесів в умовах відкритості освітніх систем……………………………………………25

1.3.Стан формування державної кадрової політики в системі післядипломної педагогічної освіти…………………………………………………………..…43

Розділ 2. Методологічні основи формування кадрового потенціалу системи післядипломної педагогічної освіти як проблема педагогічної теорії й практики……………………………………………………………………….56

2.1.Теоретичні підходи до проблеми формування кадрового потенціалу закладів ППО…………………………………………………………………………….56

2.2.Організаційно-правова характеристика навчальних закладів системи ППО як головний чинник формування їх кадрового потенціалу   ………………………76

2.3.Сутність і структура кадрового складу навчального закладу системи ППО та основні стадії його формування………………………………………………93

2.4.Ресурсне забезпечення процесу формування кадрового потенціалу навчального закладу системи ППО у контексті світових тенденцій розвитку ринку праці керівних і педагогічних кадрів…………………………………109

Заключна частина……………………………………………………………..131

Глосарій…………………………………………………………………………143

Список використаних джерел………………………………………………..199