Керівник навчального закладу

Керівник навчального закладу

Автор: Тимошко Г. М.

Рік: 2013

Керівник   навчального   закладу :   програма   нормативної   навч.  дисципліни та робоча навч. програма для освітньо-кваліфікаційного  рівня  «Магістр» напряму 1801 «Специфічні категорії» зі спеціальності 8.18010020  «Управління   навчальним  закладом»  /  Г. М. Тимошко ;   НАПН   України,  ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». — К., 2013. — 40 с.

Програма нормативної навчальної дисципліни «Керівник навчального закладу», напряму 1801 «Специфічні категорії» призначена для підготовки студентів магістратури за спеціальністю 8.18010020 «Управління навчальним закладом», заочна форма. Актуальність зазначеної дисципліни обумовлюється необхідністю озброєння студентів магістратури знаннями, які можуть бути використанні ними у науковій, викладацькій та практичній управлінській діяльності.