Комплексна практика з фаху напряму підготовки «Менеджмент» для студ. освітньо-кваліфікац. рівня «бакалавр»

Комплексна практика з фаху напряму підготовки «Менеджмент» для студ. освітньо-кваліфікац. рівня «бакалавр»

Автор: Брусєнцева О. А.

Рік: 2011

Б89

Комплексна практика з фаху напряму  підготовки  «Менеджмент»  для  студ.  освітньо-кваліфікац.  рівня  «бакалавр» :  програма  /  О. А. Брусєнцева,  М. С. Діденко ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти, Ін-т менедж. та психології.  — К., 2011. — 20 с.

Програма містить загальні положення про проведення комплексної практики з фаху для бакалаврів, вимоги до її змісту, рекомендації щодо оформлення щоденника та звіту практики, порядок захисту звіту.