Методи психодіагностики в навчально-виховному процесі

Методи психодіагностики в навчально-виховному процесі

Автор: Москальова А.С.

Рік: 2011

М 82

Методи психодіагностики в навчально-виховному процесі :  (навч. прогр.) / А.С. Москальова, М.В. Москальов ; НАПН України, Ун-т  менедж. освіти, Центр. ін-т. післядиплом. пед. освіти. — К., 2011. — 28 с.

Навчально-методична розробка складається з методичних рекомендацій щодо вивчення дисципліни «Методи психодіагностики в навчально-виховному процесі», а також навчально-тематичного плану, змісту дисципліни, рекомендацій щодо самостійної роботи, орієнтовних питань для перевірки знань, тестових завдань для контролю знань, переліку літературних джерел для слухачів курсів підвищення кваліфікації в системі післядипломної освіти.

В ній висвітлюються загальні принципи, методи, методики із зазначенням їх можли-востей з вирішення актуальних проблем сьогодення, практичної діяльності.

Навчальна програма може використовуватися викладачами інститутів післядип-ломної педагогічної освіти, слухачами очно-дистанційної форми навчання в системі після-дипломної педагогічної освіти, а також керівниками загальноосвітніх навчальних закладів та педагогічними працівниками для самоосвіти, практичними психологами.