Моделювання діяльності фахівця

Моделювання діяльності фахівця

Автор: Драч І. І.

Рік: 2012

М74

Моделювання діяльності фахівця : робоча навч. прогр. для освітньо- кваліфікац. рівня «Магістр» зі спец. «Педагогіка вищої школи» / І. І. Драч ;  НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», Ін-т менедж. та психології. —  К., 2012. — 20 с.

Робоча навчальна програма містить пояснювальну записку, вимоги до знань і умінь студентів, навчально-тематичний план та програмний матеріал для вивчення дисципліни, рекомендації щодо самостійної роботи студентів, завдання для самостійної роботи студентів, критерії оцінювання знань студентів, питання до підсумкового контролю, короткий термінологічний словник і список рекомендованої літератури.