Основи психології та педагогіки вищої школи

Основи психології та педагогіки вищої школи

Автор: Брюховецька О. В.

Рік: 2011

Б 89

Основи психології та педагогіки вищої школи: навч. програма /  О. В. Брюховецька ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. ― К., 2011. — 60с.

Навчальна програма містить навчально-тематичний план, програмний матеріал з вивчення навчальної дисципліни, теми і плани лекцій, семінарських та практичних занять, вказівки щодо організації самостійної роботи студентів і виконання контрольної роботи, завдання для контрольної роботи, тематику рефератів, питання до самоконтролю і заліку, критерії оцінювання знань, а також список рекомендованої та додаткової літератури.